МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом
Хмельницький  інститут
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України
Приватного акціонерного товариства “Вищий навчальний заклад
“Міжрегіональна Академія управління персоналом”
 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ


Шановні колеги!
Приймаємо матеріали до чергового випуску наукового збірника
«УКРАЇНСЬКА МОВА І НАЦІЯ»


Запрошуємо Вас подати статті до Збірника на таку тематику:

1. Цивілізаційно-культурний розвиток України в контексті сучасних глобалізаційних процесів.
2. Українська мова у сучасному інформаційному просторі.
3. Нормативно-правові документи щодо мовної політики в Україні на сучасному етапі.
4. Державна мовна політика в галузі освіти України.
5. Формування духовної культури особистості через менталітет та мову українського народу.
6. Мовне середовище учнівської та студентської молоді: виклики сучасності.

Вимоги до оформлення статей

Обсяг статті – 8-12 сторінок формату А4. Шрифт – Times New Roman, 14 пт. Стиль «Звичайний»; інтервал 1,5; абзацний відступ – 1,25 см.; вирівнювання – по ширині. Розміри полів: ліве – 20 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм.

Матеріали подавати у такій послідовності:
1. Ініціали та прізвище автора/авторів (у центрі).
2. Науковий ступінь, вчене звання (у центрі).
3. Місце роботи (у центрі).
4. Назва статті – великими літерами, жирним шрифтом у центрі.
5. Текст статті. Посилання в тексті на джерела зазначати у квадратних дужках, наприклад: [3, с. 24], [2, с. 364-367], [5; 12].
6. Список літератури, оформлений згідно з останніми вимогами ВАК.

Друкування наукових статей у Збірнику здійснюється безкоштовно.

До статті на окремому аркуші необхідно додати інформацію про автора:
• прізвище, ім’я, по батькові;
• науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада;
• адреса для листування, e-mail, мобільний чи робочий телефон.

Наукові статті надсилати до 1 березня 2018 року в електронному варіанті на адресу:
E-mail:
Контактний телефон: 096-33-93-078 (Олійник Валентина Василівна)
На початку березня 2018 р. планується видання Збірника.