МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Програма для підготовки  до співбесіди з дисципліни "Українська мова та літератури"

(Ви можете завантажити цей документ у форматі MS Word)

Пояснювальна записка

Програму співбесіди з української мови та літератури розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5-9 класів та програм для профільного навчання учнів 10-11 класів.
Основна мета вивчення української мови та літератури в навчальних закладах України на сучасному етапі полягає у формуванні всебічно розвиненої, національно свідомої, духовно багатої особистості, яка володіє вміннями і навичками вільно, комунікативно виправдано користуватися засобами державної мови – її стилями, типами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності; набутими знаннями з української літератури.

Під час співбесіди з української мови та літератури абітурієнти повинні виявити такі знання:

 • змісту мовних / літературних понять і термінів;
 • мовних / літературних явищ, закономірностей;
 • правил орфографії та пунктуації;
 • лінгвістики тексту;
 • значення мовних одиниць та особливостей їх функціювання;
 • основних стильових тенденцій;
 • літературних напрямів, течій, угрупувань, їх представників;
 • основних теоретико-літературних понять – жанрів, художніх засобів.

Уміння:

 1. розпізнавати мовні явища й закономірності;
 2. аналізувати, групувати, класифікувати, систематизувати мовні/ літературні явища;
 3. визначати істотні ознаки мовних явищ;
 4. розуміти значення й особливості функціювання мовних одиниць;
 5. створювати власні висловлення з певною комунікативною метою;
 6. аргументовано відстоювати власну думку;
 7. аналізувати літературний твір чи його уривок;
 8. виділяти в літературних творах художні засоби;
 9. визначати тему, мету, композицію художнього твору;
 10. аналізувати сюжет і його елементи;
 11. розпізнавати системи віршування, віршові розміри.

Під час підготовки до співбесіди можна використовувати такі матеріали:
 1. Підручники та посібники з української мови, рекомендовані Міністерством освіти і науки України.
 2. Підручники та хрестоматії з української літератури, рекомендовані Міністерством освіти і науки України.
 3. Інформаційні матеріали для абітурієнтів, підготовлені профільними фахівцями.
   
 

Програма з української мови

 1. Фонетика. Графіка. Розрізняти букви і звуки, голосні, тверді, м’які, дзвінкі, глухі приголосні, уподібнення приголосних, спрощення, чергування.
 2. Лексикологія. Фразеологія. Добирати синоніми, антоніми, пояснювати значення фразеологізмів.
 3. Будова слова. Словотвір. Членувати основу на значущі частини, добирати спільнокореневі слова, визначати спосіб творення слів.
 4. Морфологія. Розпізнавати частини мови, їхні лексичні та морфолого-синтаксичні ознаки (іменник, прикметник, займенник, числівник, дієслово, дієприкметник, дієприслівник, прислівник, службові частини мови).
 5. Синтаксис. Розрізняти словосполучення і речення, види речень, їхню структуру, головні і другорядні члени речень; розпізнавати типи односкладних речень, прості ускладнені речення, типи складних речень.
 6. Стилістика. Розпізнавати стилі мовлення, визначати особливості кожного з них.

Програма з української літератури

 1. Усна народна творчість.
 2. Давня українська література.
 3. Література кін. ХVІІІ – поч. ХХ ст.. (творчість І.Котляревського, Г.Квітки-Основ’яненка, Т.Шевченка, П.Куліша, Панаса Мирного, І.Карпенка-Карого, І.Франка).
 4. Література ХХ ст.. (творчість М.Коцюбинського, О.Кобилянської, В.Стефаника, Лесі Українки, Олександра Олеся, П.Тичини, М.Хвильового, Ю.Яновського, В.Сосюри, Остапа Вишні, М.Куліша, О.Довженка, В.Симоненка, В.Стуса, Л.Костенко).
 5. Твори українських письменників-емігрантів (творчість І.Багряного, Є.Маланюка).
 6. Сучасний літературний процес.

Критерії оцінювання

Для співбесіди пропонуються 3 питання із затвердженого рекомендованого переліку.

Під час співбесіди абітурієнт повинен продемонструвати знання / вміння:
 • правил орфографії та пунктуації
 • змісту мовних / літературних понять і термінів
 • визначати тему, мету, композицію художнього твору
 • аналізувати літературний твір чи його уривок
Результати співбесіди зі вступниками на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр оцінюються як: «рекомендувати до зарахування» або «не рекомендувати до зарахування».
 
Література:
 1. Український правопис АН України, інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. К.: Наукова думка, 2007.
 2. Пономарів О. Д. Культура слова: мовно-стилістичні поради. – К.: Либідь, 2011.