МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Голова циклової комісії:

Авсієвич Алла Валеріївна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, доктор філософії в галузі права

Контактна інформація:
29015, м. Хмельницький, проспект Миру, 101 А
3-й поверх, аудиторія № 311,
E-mail: maupsrs2020@gmail.com, тел. 78-94-36 (вн.121)

 

Циклова комісія створена з метою формування  у студентів фундаментальних знань з права.

Головна мета роботи циклової комісії полягає в забезпеченні успішності студентів, поліпшенні якості підготовки фахових молодших бакалаврів, покращенні навчальної та виховної  роботи зі студентами. організації самостійної роботи студентів.

Важливим напрямом роботи циклової комісії є організаційна  та виховна робота, спрямована на формування національної самосвідомості молоді та  гармонійний  розвиток  сучасної особистості.

Першочерговим завданням з науково-методичного забезпечення в останні роки було вивчення стану методичного супроводу навчальних дисциплін і координація роботи з підготовки та видання необхідних навчально-методичних розробок. На сьогоднішній день нормативні та вибіркові дисципліни зі спеціальності «Право» мають 100% навчально-методичне забезпечення.

Якість навчально-методичного забезпечення суттєво поліпшено за рахунок поповнення бібліотечного фонду новими підручниками та посібниками з грифом Міністерства освіти і науки України. Забезпечення навчального процесу методичною літературою постійно зростає завдяки реалізації щорічних планів науково-методичного забезпечення.

Під час підготовки студентів особлива увага приділяється забезпеченню самостійної роботи студентів, що є однією з основних форм навчання у вищій школі. Вона дає можливість розвивати пізнавальну активність, формувати самостійність як рису особистості, уміння приймати рішення. Організація самостійної роботи в Коледжі базується на таких аспектах, як методичне забезпечення (підручники, навчально-методичні посібники, конспекти лекцій тощо), методичні засоби проведення поточного та підсумкового контролю (тести, пакети контрольних завдань, реферати), регулярна індивідуальна допомога студентам, що мають проблеми в опануванні програми курсу, широке використання комп’ютерних технологій.

Викладацький склад постійно надає необхідну методичну допомогу студентам в організації самостійної підготовки до занять. Методичні рекомендації викладачів щодо роботи з доопрацювання лекцій, вивчення основної та додаткової літератури в процесі підготовки до семінарів, заліків, іспитів допомогли привести цей напрям до певної системи. При цьому обов’язково враховувалося збільшення обсягу навчальної та допоміжної літератури.

Стратегічні завдання:
  • Продовжувати вивчати   Закони України та неухильно їх дотримуватись;
  • Формувати у студентів гуманну ментальність, здатність в межах закону користуватися свободою, уміння жити у демократичному суспільстві;
  • Пропагувати патріотизм, гуманізм, працелюбність, добро, порядність, інші загальнолюдські цінності і норми.