МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом
eblema

Хмельницький економіко-правовий коледж

Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

Розглянуто та ухвалено

на засіданні Педагогічної ради Хмельницького економіко-правового коледжу МАУП

Протокол №___

від «___» серпня 2015 року

                                                                                                                                       

Затверджую

Директор Хмельницького економіко-правового коледжу МАУП

___________ В.О. Парандій

«___» серпня 2015 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПЕДАГОГІЧНУ РАДУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОГО КОЛЕДЖУ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»

 

І. Загальні положення

1.1. Педагогічна рада Хмельницького економіко-правового коледжу Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (далі – Педагогічна рада) є вищим дорадчим колегіальним органом закладу.

1.2. Педагогічну раду створено для вирішення основних питань діяльності Хмельницького економіко-правового коледжу Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (далі – Коледж).

1.3. Дорадчо-колегіальна функція Педагогічної ради реалізується шляхом демократичного, колективного обговорення і прийняття рішень з проблем, актуальних для поточної та перспективної діяльності Коледжу.

1.4. У своїй роботі Педагогічна рада керується законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Постановами Кабінету Міністрів України, Статутом Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (далі – Академія), Положенням Хмельницького інституту Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (далі – Інститут), Положенням Коледжу, Положенням про організацію навчального процесу в Академії, Правилами внутрішнього розпорядку, наказами ректора Академії, наказами директора Коледжу, наказами директора Інституту та іншими нормативно-правовими документами, що стосуються її діяльності.

1.5. Робота Педагогічної ради будується на принципах:

– принцип науковості (передбачає врахування під час організації навчально-виховного процесу досягнень педагогіки, психології, методик викладання дисциплін, фізіології, гігієни тощо, які дають змогу здійснювати цей процес на наукових засадах);

– принцип демократичності (при вирішенні проблем діяльності Коледжу враховується думка членів педагогічного колективу, батьківської громадськості та студентів; керівництво систематично звітує перед колективом про свою діяльність);

– принцип гуманності (налагоджування гуманних стосунків у ланках взаємовідносин: адміністрація – викладачі, студенти, батьки; викладачі – студенти, батьки; викладачі – викладачі; студенти – студенти; студентське самоврядування – рядові студенти; батьки – студенти; передбачає формування гуманної особистості гуманними засобами);

– принцип цілеспрямованості (передбачає постановку перед колективом близької, середньої й дальньої перспектив, розв’язання конкретних завдань для досягнення);

– принцип плановості (передбачає чітке перспективне і щоденне планування усіх напрямів навчально-виховної, організаційно-господарської діяльності Коледжу з урахуванням його умов та можливостей);

– принцип компетентності (згідно з ним усі члени Педагогічної ради повинні мати високий рівень професійної підготовки, сумлінно виконувати службові обов’язки);

– принцип оптимізації (полягає у створенні в Коледжі належних умов для забезпечення його працівникам можливостей для ефективної діяльності);

– принцип ініціативи й активності (створення умов для творчих пошуків усіма педагогами);

– принцип об’єктивності в оцінці виконання працівниками Коледжу своїх обов’язків (передбачає систематичний контроль за діяльністю педагогічного колективу, об’єктивну оцінку її результатів, гласність і врахування думки колективу);

– принцип персональної відповідальності кожного за результати своєї педагогічної діяльності.

 

ІІ. Основні завдання та зміст Педагогічної ради

2.1. До компетенції Педагогічної ради входить ухвалення рішень щодо:

– визначення пріоритетних напрямів діяльності закладу та перспектив його розвитку;

– розгляду основних напрямів економічного та соціального розвитку Коледжу;

– організації виконання та підтримки запровадження нормативних актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Міжрегіональної Академії управління персоналом з питань, віднесених до сфери діяльності Коледжу;

– ухвалення рішень щодо взаємодії з місцевими органами державної влади та місцевого самоврядування;

– забезпечення ефективної підготовки студентів, що покладена на заклад;

– підвищення кваліфікації педагогічних працівників Коледжу;

– удосконалення навчально-виховного процесу та методичної роботи в Коледжі;

– впровадження досягнень психолого-педагогічних наук і передового педагогічного досвіду в практику роботи Коледжу;

– організації контролю виконання основних завдань і функцій, покладених на Коледж;

– на матеріальне і моральне заохочення викладачів та студентів.

2.2. Основними завданнями Педагогічної ради є:

– реалізація державної політики з питань освіти;

– розгляд та схвалення концепцій діяльності і розвитку спеціальностей, Коледжу та програм заходів щодо їх реалізацій;

– забезпечення підготовки кваліфікованих молодших спеціалістів із спеціальностей;

– вдосконалення якості підготовки фахівців з урахуванням вимог сучасного виробництва, науки, техніки, культури та перспектив їх розвитку;

– вирішення питань про прийом, переведення і випуск студентів;

– вирішення питань з охорони праці і безпеки життєдіяльності;

– вирішення питань профорієнтації;

– планування різних видів роботи (навчальної, виховної, фінансово-господарської) і вирішення питань реалізації поставлених задач;

– вивчення питань антикорупційної політики держави і навчального закладу;

– аналіз абсолютних і якісних показників навчання студентів (також курсового проектування), відвідування навчальних занять тощо;

– аналіз якості роботи педагогічного колективу і окремих педагогічних працівників;

– розгляд питань ліцензування та акредитації спеціальностей;

– розгляд кандидатур на заохочення та преміювання;

– вирішення питань забезпечення фізичної підготовки й здійснення заходів щодо зміцнення здоров’я студентів;

– внесення пропозицій щодо змін у Положення про Коледж;

– обговорення та схвалення планів підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

– подання директору Коледжу пропозицій щодо внесення змін до персонального складу, Положення та регламенту діяльності Педагогічної ради;

– розгляд інших питань діяльності закладу відповідно до Положення про Коледж;

– заслуховування щорічного звіту директора Коледжу про діяльність закладу.

 

ІІІ. Склад та організація роботи Педагогічної ради

3.1. Кількісний та персональний склад Педагогічної ради затверджується наказом директора Коледжу терміном на 3 роки, у разі потреби склад Педагогічної ради може переглядатися.

3.2. Членами Педагогічної ради за посадою є директор Коледжу, директор Інституту, завідувач навчальної частини, завідувач відбіркової комісії, голови циклових комісій, бухгалтер, педагог-організатор, комендант гуртожитку, завідувач бібліотечно-інформаційного відділу, голова Студентської ради, секретар Педагогічної ради Коледжу. Крім них, до складу Педагогічної ради входять виборні представники, які представляють провідних педагогічних працівників і обираються з числа викладачів.

3.3. До складу Педагогічної ради можуть також входити за згодою – представники департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації, Хмельницької міської ради, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, видатні вчені та фахівці установ України і зарубіжжя, що працюють у сферах, пов’язаних з основною діяльністю Коледжу. При цьому не менш як 75% від загальної чисельності складу Педагогічної ради мають становити педагогічні працівники Коледжу.

3.4. Педагогічні працівники Коледжу, що не є членами Педагогічної ради, можуть запрошуватися на її засідання або на обговорення окремих питань.

3.5. Головою Педагогічної ради є директор, який головує на засіданнях Педагогічної ради.

3.6. Зі складу Педагогічної ради обирається у відкритому голосуванні секретар ради. Посадові обов’язки секретаря визначаються Головою Педагогічної ради та цим Положенням.

3.7. Організаційною формою роботи Педагогічної ради є засідання, які проводяться у міру необхідності, але не рідше, ніж один раз у два місяця.

3.8. Робота Педагогічної ради проводиться згідно плану, що розробляється на кожен навчальний рік. План роботи Педагогічної ради, після розгляду його на засіданні ради, затверджується директором Коледжу. Протягом року в порядок роботи ради та плани засідань можуть вноситися корективи, виходячи з потреб Коледжу.

3.9.  Кожне питання порядку денного ретельно готується відповідальними за його підготовку. Члени ради можуть знайомитися з підготовленими матеріалами та проектами рішень завчасно.

3.10.  До початку засідання секретар перевіряє присутність членів Педагогічної ради, з’ясовує причини відсутності окремих педагогічних працівників.

3.11. Засідання Педагогічної ради оформляється протоколом засідання, який підписується головою ради та секретарем. До протоколу вносяться ухвалені Педагогічною радою рішення. Протоколи Педагогічної ради є документами постійного зберігання, які зберігаються у справах Коледжу та здаються по акту при прийомі та здачі справ Коледжу. Нумерація протоколів ведеться від початку навчального року.

3.12. З питань, які обговорюються на засіданні Педагогічної ради, приймаються рішення з вказуванням термінів виконання та осіб, відповідальних за виконання.

3.13. Рішення Педагогічної ради приймаються простою більшістю голосів; вступають у силу після затвердження їх директором та є обов’язковими для всіх працівників та студентів Коледжу.

3.14. Кожен член Педагогічної ради зобов’язаний відвідувати всі засідання ради, брати активну участь в її роботі; своєчасно і точно виконувати покладені на нього доручення (виходячи з рішень).

3.15. Усі засідання Педагогічної ради правомірні, якщо в них беруть участь 2/3 її складу (за списком).

3.16. Ухвалені рішення Педагогічної ради з визначенням термінів виконання й відповідальних за виконання осіб, затверджуються відкритим голосуванням присутніх членів ради.

3.17. Голова Педагогічної ради планує й контролює її роботу, проводить засідання, несе відповідальність за виконання її завдань.

3.18. Секретар:

-         організовує роботу Педагогічної ради і забезпечує оформлення її рішень;

-         бере участь у плануванні засідань та підготовці матеріалів до них;

-         контролює підготовку засідань Педагогічної ради;

-         готує інформацію і звіти про діяльність Педагогічної ради;

-         забезпечує моніторинг реалізації рішень Педагогічної ради, а також інформує за його результатами голову та членів Педагогічної ради;

-         організовує оформлення атестаційних документів щодо присвоєння педагогічних звань;

-         готує звітні матеріали про роботу Педагогічної ради;

-         виконує інші завдання голови Педагогічної ради.

3.19. Рішення Педагогічної ради розпорядчого характеру вводяться в дію наказами та розпорядженнями директора Коледжу.

3.20. Голова Педагогічної ради проводить систематичну перевірку виконання прийнятих рішень і підсумовує хід виконання на засіданнях ради.

 

IV. Повноваження Педагогічної ради

4.1. Педагогічна рада розглядає та обговорює:

– заходи щодо виконання навчальним закладом нормативно-правових актів, що регламентують навчальний процес, інструкцій та вказівок, що регулюють підготовку молодших спеціалістів;

– заходи щодо виконання рішень Вчених рад Інституту та Академії;

– плани роботи Коледжу та Педагогічної ради;

– стан і підсумки навчально-виховної та методичної роботи в Коледжі;

– удосконалення форм і методів навчання студентів як денної, так і заочної форм навчання;

– досвід роботи циклових комісій, бібліотеки та інших структурних підрозділів;

– стан практичного навчання в Коледжі, посилення зв’язку теоретичного й практичного навчання, посилення зв’язку з установами, організаціями, підприємствами, які забезпечують проходження навчальної, виробничої, технологічної практики студентів.

– питання виховання студентів, стан виховної, культурно-масової, національно-патріотичної та спортивної роботи в Коледжі;

– питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвиток творчої ініціативи викладачів Коледжу;

– впровадження в навчально-виховний процес досягнень науки та інноваційного педагогічного досвіду;

– стан науково-дослідної роботи, технічної та художньої творчості викладачів і студентів;

– стан профорієнтаційної роботи в Коледжі;

– питання енергозбереження та охорони праці;

– підсумки семестрових екзаменів, роботи ДЕК, поточного контролю, проведення ДПА;

– пропозиції щодо відзначення та нагородження викладачів та студентів;

– питання відрахування студентів за порушення дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, академічні заборгованості, пропуски занять без поважної причини;

– концепції діяльності та розвитку, внутрішні положення;

– питання направлення випускників Коледжу на навчання до Інституту та Академії за скороченим терміном навчання;

4.2. Педагогічна рада за необхідності розглядає та обговорює й інші питання роботи та діяльності Коледжу.

4.3. На розгляд Педагогічної ради в окремих випадках виносяться питання про відповідність кваліфікації окремих викладачів щодо виконання ними педагогічної й виховної роботи в Коледжі.