МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Хмельницький економіко-правовий коледж

Приватного акціонерного товариства

“Вищий навчальний заклад

“Міжрегіональна Академія управління персоналом”

Khmelnytskyi economics

and law college

of the Private joint stock company “Higher education institution

“Interregional Academy     of Personnel Management”

Розглянуто та ухвалено

на засіданні

Педагогічної ради Хмельницького економіко-правового коледжу

ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

 Протокол №7

від «27» лютого 2018 року

Затверджую

Директор

Хмельницького економіко-правового коледжу ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

____________ В.О. Парандій

Наказ № 10

«28» лютого 2018 року

                                                                   

                                                                                           

                                                                                          ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ

                                                                                             секретаря Педагогічної ради
                                                                               Хмельницького економіко-правового коледжу
                                                                                                  ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
                                                                                               викладача-методиста
                                                                                          Авсієвич Алли Валеріївни

                                                                                            1. Загальні положення
1.1.    Секретар Педагогічної ради Коледжу (далі – Секретар) призначається на посаду та звільняється з неї наказом директора Коледжу.
1.2.    Секретар підпорядковується безпосередньо директору Коледжу.
1.3. Секретар у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про засади державної мовної політики», Статутом ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (далі – Академія), Положенням Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (далі – Інститут), Положенням Хмельницького економіко-правового коледжу ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (далі – Коледж), Положенням про Педагогічну раду Коледжу та відповідними нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Державної атестаційної комісії України, Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації, що стосуються діяльності коледжів та технікумів.

                                                                                               2. Завдання та обов’язки
Секретар:
2.1. Забезпечує:
2.1.1. Підготовку в межах своєї компетенції відповідних документів з питань роботи Педагогічної ради.
2.1.2. Якісне та ефективне виконання покладених на нього завдань, несе за це особисту відповідальність.
2.2. Організовує:
2.2.1.    Роботу Педагогічної ради.
2.2.2.    Своєчасну підготовку матеріалів для роботи Педагогічної ради.
2.3.    Повинен:
2.3.1.    Розробляти проект Плану роботи Педагогічної ради з урахуванням пропозицій циклових комісій, а також членів Педагогічної ради та подавати на розгляд директорові Коледжу.
2.3.2.    Розробляти порядок денний засідань Педагогічної ради та проекти рішень Педагогічної ради.
2.3.3.    Повідомляти членів Педагогічної ради та інших осіб, присутність яких на засіданні є обов’язковою, про час, місце та порядок денний чергового засідання Педагогічної ради не менш ніж за 7 днів до її скликання.
2.3.4.    Здійснювати поточний контроль за виконанням рішень Педагогічної ради.
2.3.5.    Здійснювати контроль за своєчасним виконанням документів, які надійшли до Педагогічної ради.
2.3.6.    Тримати постійний зв’язок з факультетами, кафедрами та службами Інституту, цикловими комісіями Коледжу з питань організації роботи засідань Педагогічної ради.
2.3.7.    Підтримувати зв’язки з іншими навчальними та науковими закладами України з питань організації роботи Педагогічної ради.
2.3.8.    Вести облік та систематизувати нормативні документи Міністерства освіти і науки України, Національної агенції якості освіти з питань, які стосуються функцій Педагогічної ради.
                                                                                                        3. Права
Секретар має право:
3.1.    Вносити на розгляд директора Коледжу пропозиції щодо вдосконалення організації роботи Педагогічної ради.
3.2.    У разі необхідності вносити зміни до Плану роботи Педагогічної ради стосовно включення нових питань, коригування і формулювання змісту затверджених питань, терміну розгляду, відповідальних за підготовку питань на засідання Педагогічної ради.

                                                                                              4. Відповідальність
Секретар несе відповідальність:
4.1.    За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цими функціональними обов’язками та Положенням Педагогічної ради – в межах, визначених чинним законодавством України та іншими нормативно-правовими актами.
4.2.    За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

5. Секретар повинен знати
5.1.    Постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з наукової та навчально-виховної діяльності Коледжу.
5.2.    Чинне законодавство України.
6. Кваліфікаційні вимоги
6.1. Секретар Педагогічної ради Коледжу призначається з-поміж осіб, які мають вищу кваліфікаційну категорію та педагогічне звання.


Ознайомлений:
Секретар Педагогічної ради
Хмельницького економіко-правового
коледжу ПрАТ «ВНЗ «МАУП»                                                           А.В. Авсієвич