МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом
Хмельницький  інститут
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України
Приватного акціонерного товариства “Вищий навчальний заклад
“Міжрегіональна Академія управління персоналом”


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

Шановні колеги!
Приймаємо матеріали до чергового випуску наукового збірника
«ПСИХОЛОГІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ:
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ»Запрошуємо Вас подати статті до Збірника на таку тематику:
1. Сучасні завдання і тенденції розвитку психології.
2. Актуальні проблеми психології особистості та індивідуальності.
3. Правова соціалізація особистості: соціально-психологічні аспекти.
4. Політичні процеси в політико-психологічному вимірі.
5. Трансформація сучасного українського суспільства: філософсько-психологічний аналіз.
6. Економічна сфера суспільства: психологічний аспект.
7. Практична психологія освіти ХХІ століття: сучасне бачення.
8. Мова і нація: психологічний аспект.

Вимоги до оформлення статей

Обсяг статті – 8-12 сторінок формату А4. Шрифт – Times New Roman, 14 пт. Стиль «Звичайний»; інтервал 1,5; абзацний відступ – 1,25 см.; вирівнювання – по ширині. Розміри полів: ліве – 20 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм.

Матеріали подавати у такій послідовності:
1. Ініціали та прізвище автора/авторів (у центрі).
2. Науковий ступінь, вчене звання (у центрі).
3. Місце роботи (у центрі).
4. Назва статті – великими літерами, жирним шрифтом у центрі.
5. Текст статті. Посилання в тексті на джерела зазначати у квадратних дужках, наприклад: [3, с. 24], [2, с. 364-367], [5; 12].
6. Список літератури, оформлений згідно з останніми вимогами ВАК.

Друкування наукових статей у Збірнику здійснюється безкоштовно.

До статті на окремому аркуші необхідно додати інформацію про автора:
• прізвище, ім’я, по батькові;
• науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада;
• адреса для листування, e-mail, мобільний чи робочий телефон.