МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом


ПОЛОЖЕННЯ
про студентське самоврядування
у Хмельницькому інституті Міжрегіональної Академії управління персоналом
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України

 
1. Загальні положення

1.1. Це Положення регламентує порядок створення і функціонування студентського самоврядування в Хмельницькому інституті Міжрегіональної Академії управління персоналом імені Блаженнішого Володимира Митрополита Київського і всієї України (далі – Інститут).
1.2. Воно укладене відповідно до положень Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VІІ, Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Примірного положення у вищих навчальних закладах України» № 1010 від 15 листопада 2007 року, Положення Інституту.
1.3. В Інституті на рівні інституту (факультету) та гуртожитку діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування даного навчального закладу.
1.4. Орган студентського самоврядування в Інституті має форму Студентської Ради.
1.5 Студентська Рада (інституту, гуртожитку) (далі – Студентська Рада) є представницьким органом студентського самоврядування при Хмельницькому інституті МАУП.
1.6. Студентська Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Положенням Інституту, студентським волевиявленням (Конференція) та власним Положенням (затвердженим на Конференції).
1.7. Студентська Рада об’єднує всіх студентів Інституту. Усі студенти, які навчаються в Інституті, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в органи Студентської ради.
1.8. Студентська Рада забезпечує захист прав та інтересів студентів та їх участь в управлінні Інститутом. Студентська Рада здійснюється студентами безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів. Органи Студентської Ради створюються на добровільних виборних засадах за ініціативою студентів.
1.9. Студентська Рада не є політичною, релігійною чи комерційною організацією.
1.10. Студентська Рада представляє інтереси всіх студентів Інституту незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статті, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак;
1.11. Студентська Рада діє на принципах:
добровільності, колегіальності, відкритості;
виборності та звітності органів студентського самоврядування;
рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні;
незалежності від впливу політичних партій.
1.12. Основна мета Студентської Ради – сприяння сумлінному виконанню студентами своїх обов’язків; захист їхніх законних прав та інтересів; надання можливості гармонійного, творчого та інтелектуального розвитку.
1.13. Діяльність Студентської Ради спрямована на інтенсифікацію процесів зростання соціальної активності у студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, набуття ними якостей та навичок лідера, організатора, керівника.
1.14. Студентська Рада представляє інтереси та захищає права студентів Інституту перед Вченою радою Інституту, адміністрацією Інституту; створює умови для найбільш повного розкриття творчого потенціалу студентства, для підготовки спеціалістів високої кваліфікації, громадянської та національної свідомості, культури.
1.15. В Інституті Студентська Рада діє на засадах співробітництва, взаємодорівнюваності і розмежування повноважень між адміністрацією і органами Студентської Ради.
1.16. Студентська Рада інституту співпрацює з органами самоврядування та об’єднаннями студентів інших вищих навчальних закладів.

2. Функції та обов’язки Студентської Ради інституту

2.1. Бере участь в управлінні вищим навчальним закладом в установленому Законом України «Про вищу освіту» та Положенням вищого навчального закладу порядку;
2.2. Приймає акти, що регламентують її організацію та діяльність;
2.3. Бере участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної, національно-патріотичної роботи, оздоровлення, побуту та харчування;
2.4. Бере участь в організації дозвілля та культурного відпочинку студентів: проводить вечори відпочинку, дискотеки, конкурси, огляди, свята, фестивалі, конференції, спортивні заходи, дні факультетів тощо;
2.5. Бере участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;
2.6. Захищає права та інтереси студентів;
2.7. Сприяє участі студентів у місцевих регіональних, міжрегіональних, всеукраїнських, міжнародних та інших студентських проектах, конкурсах, конференціях;
2.8. Делегує своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;
2.9. Представляє Інститут у міжнародних студентських та молодіжних організаціях, взаємодіє з органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів, займається організацією міжнародних освітніх, наукових, національно-патріотичних, культурних та спортивних студентських обмінів;
2.10. Здійснює пошук робочих місць для студентів Інституту /на постійну і тимчасову роботу/, сприяє створенню нових робочих місць для студентів у межах інституту, працевлаштуванню випускників;
2.11. Координує діяльність старост академічних груп;
2.12. Здійснює контроль за дотриманням студентами дисципліни та правил внутрішнього розпорядку;
2.13. Регулярно інформує студентів з усіх питань життєдіяльності Інституту, звітує перед студентами Інституту про виконану роботу;
2.14. Аналізує та узагальнює зауваження та пропозиції студентів щодо організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших питань життєдіяльності Інституту і звертається до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення;
2.15. Бере участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами та представниками адміністрації або викладачами;
2.16. Бере участь у вирішенні суперечливих питань пов’язаних з накладанням дисциплінарних стягнень на студентів, які порушили правила внутрішнього розпорядку Інституту;
2.17. Одержує від адміністрації Інституту об’єктивну і повну інформацію з питань, що стосуються студентів, здійснює її аналіз та пропонує відповідні заходи;
2.18. Проводить роботу, спрямовану на підтримання високого рівня іміджу Інституту;
2.19. Одержує від адміністрації Інституту необхідні засоби для реалізації своїх функцій та завдань відповідно до Закону України «Про вищу освіту»: фінансову підтримку, приміщення, матеріально-технічне забезпечення, відкритий доступ до нормативних актів Інституту тощо;
2.20. Співпрацює із відділом соціально-виховної роботи на засадах домовленості і взаємодопомоги у таких сферах: культурно-масова робота, благодійна діяльність, соціально-побутовий захист, житлово-побутова робота, оздоровлення та відпочинок студентів та ін.;
2.21. Співпрацює із Молодіжним міським центром культури та мистецтв на засадах домовленості і взаємодопомоги у сфері організації дозвілля та культурного відпочинку студентів;
2.22. Співпрацює з адміністрацією гуртожитку на засадах домовленості і взаємодопомоги у сферах: житлово-побутова робота, культурно-побутове обслуговування мешканців гуртожитку;
2.23. Розпоряджається коштами та іншим майном, яке перебуває на її балансі та банківських рахунках (за наявності таких);
2.24. Формує бюджет Студентської Ради, фінансовою основою якого є кошти, в розмірі не менше 0,5 відсотка коштів спеціального фонду вищого навчального закладу.

3. За погодженням з органом студентського самоврядування інституту приймається рішення про:

3.1. поселення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, в гуртожиток і виселення їх з гуртожитку;
3.2. затвердження правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу в частині, що стосується осіб, які навчаються;
3.3. діяльність студентського гуртожитку для проживання осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі.

4. Основні положення, функції, завдання та напрями діяльності Студентської Ради гуртожитку

4.1. Студентське самоврядування гуртожитку Хмельницького інституту МАУП (далі – студентське самоврядування гуртожитку) – є невід’ємною частиною студентського самоврядування Хмельницького інституту МАУП.
4.2. Студентське самоврядування гуртожитку є важливим елементом удосконалення навчально-виховної роботи. Його діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів зростання соціальної активності у студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, набуття ними якостей та навичок лідера, організатора, керівника.
4.3. Студентське самоврядування гуртожитку виражає інтереси усіх мешканців гуртожитку, незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.
4.4. Студентське самоврядування діє на основі принципів добровільності, демократичності, законності та гласності.
4.5. Студентське самоврядування є незалежним від релігійних об’єднань, політичних партій та рухів.
4.6. У своїй діяльності студентське самоврядування гуртожитку керується чинним законодавством України, в тому числі, Законом України «Про вищу освіту», Наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, Положенням Хмельницького інституту МАУП та Хмельницького економіко-правового коледжу МАУП та цим Положенням, користуються допомогою і підтримкою директора та адміністрації.
4.7. Головною структурною одиницею системи студентського самоврядування на рівні гуртожитку є кімната.
4.8. Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.
4.9. Організаційна структура органів студентського самоврядування гуртожитку:
4.9.1. Вищим органом студентського самоврядування гуртожитку є Конференція студентів гуртожитку (спільна для студентів інституту та коледжу), яку проводять не рідше одного разу на рік.
4.9.2. Конференція студентів гуртожитку:
 • визначає структуру, склад, повноваження та порядок обрання Студентської ради гуртожитку залежно від кількості мешканців, з урахуванням об’єму роботи та інших факторів;
 • заслуховує звіт Голови студентської ради гуртожитку;
 • рішення конференції приймається шляхом прямого голосування простою більшістю голосів присутніх делегатів.
4.9.3. Делегати на конференцію обираються відповідно до норм представництва, встановлених студентською радою гуртожитку.
4.9.4. До складу делегатів конференції за посадами входять: члени Студентської ради гуртожитку.
4.9.5. Загальна кількість делегатів має бути не менше 10% від загальної кількості студентів, які мешкають у гуртожитку.
4.9.6. Про час та місце проведення конференції мешканців гуртожитку повідомляють не пізніше, ніж за 7 робочих днів.
4.9.7. Конференція є правомочною за наявності 2/3 делегатів.
4.10. Вищим виконавчим органом студентського самоврядування гуртожитку є Студентська Рада гуртожитку (спільна для інституту та коледжу), яка створюється у кожному гуртожитку для залучення його мешканців до проведення заходів, спрямованих на поліпшення житлових та санітарно-побутових умов, дотримання правил внутрішнього розпорядку та перепускного режиму, проведення виховної, культурно-масової, спортивної роботи, організації відпочинку, пропаганди здорового способу життя, надання допомоги адміністрації гуртожитку щодо поселення та проживання студентів даного гуртожитку.
4.11. Студентська Рада гуртожитку:
4.11.1. Спільно з адміністрацією гуртожитку контролює та проводить поселення і виселення студентів з гуртожитку;
4.11.2. Бере участь у розробці порядку поселення на новий навчальний рік;
4.11.3. Спільно з адміністрацією гуртожитку проводить роботу по виявленню та попередженню мешканців гуртожитку, які мають заборгованість по оплаті за гуртожиток;
4.11.4. Перевіряє дотримання студентами та адміністрацією гуртожитку санітарних норм, використання приміщень за призначенням, правил безпеки при користуванні електричними, газовими та іншими приладами, користування меблями та іншим інвентарем жилих приміщень згідно з типовими нормами;
4.11.5. Виховує у мешканців бережливе ставлення до майна гуртожитку, організовує роботу з озеленення та благоустрою території, яка закріплена за гуртожитком, ремонту приміщень та інвентарю гуртожитку, розвитку інших форм самообслуговування;
4.11.6. Контролює додержання мешканцями правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку та організовує студентів на їх неухильне дотримання, проводить роз’яснювальну роботу з метою попередження правопорушень та порушень правил внутрішнього розпорядку;
4.11.7. Бере участь у підготовці свого гуртожитку до нового навчального року та його ремонті;
4.11.8. Організує відпочинок мешканців гуртожитку, пропагує здоровий спосіб життя;
4.11.9. Сприяє розвитку студентського самоврядування у гуртожитку шляхом подання адміністрації гуртожитку кандидатур, в першу чергу з числа студентів, на посади допоміжних працівників гуртожитку.
4.12. Студентська Рада гуртожитку співпрацює з адміністрацією гуртожитку, а також з адміністрацією інституту та коледжу, студентськими радами інституту та коледжу, студентами, які проживають в даному гуртожитку.
4.13. До складу Студентської Ради гуртожитку входять: голова студентської ради, заступники, старости кімнат.
4.14. Студентська Рада гуртожитку на засіданні обирає заступників голови по напрямках відповідних комісій терміном на 1 рік, за поданням голови студентської ради гуртожитку.
4.15. Засідання Студентської Ради гуртожитку проводиться не рідше одного разу на місяць.
4.16. Засідання Студентської Ради гуртожитку є правомочним, якщо на ньому присутні 2/3 її членів.
4.17. Рішення Студентської Ради гуртожитку приймається шляхом прямого голосування простою більшістю голосів присутніх членів студентської ради.
4.18. Студентська Рада гуртожитку здійснює свою роботу на громадських засадах.
4.19. Студентська Рада гуртожитку організовує у гуртожитку роботу серед студентів, пов’язану з санітарними та житлово-побутовими умовами, виховною, культурно-масовою, фізкультурно-оздоровчою роботою та перепускним режимом. Кожним напрямком роботи у гуртожитку займається відповідна комісія студентської ради гуртожитку.
4.20. Студентська рада гуртожитку звітує про свою роботу перед мешканцями гуртожитку на Конференції студентів гуртожитку.
4.21. Студентська Рада гуртожитку має право:
4.21.1. Порушувати питання перед адміністрацією гуртожитку про поліпшення у гуртожитку житлово-побутових умов та санітарно-гігієнічних норм;
4.21.2. Контролювати використання житлового фонду та розподіл твердого та м’якого інвентарю серед мешканців даного гуртожитку;
4.21.3. Клопотати перед адміністрацією інституту та коледжу про не поселення на наступний навчальний рік, або виселення порушників правил внутрішнього розпорядку;
4.21.4. Клопотати перед адміністрацією інституту та коледжу про притягнення до дисциплінарної відповідальності порушників правил внутрішнього розпорядку;
4.21.5. Звертатись до адміністрації інституту та коледжу та їх підрозділів для отримання необхідної інформації з питань функціонування гуртожитку;
4.21.6. Застосовувати до порушників правил внутрішнього розпорядку заходи громадського впливу (зауваження, попередження, догана тощо);
4.21.7. У разі необхідності залучати до проведення необхідних заходів працівників адміністрації інституту та коледжу та кваліфікованих спеціалістів, представників Студентських Рад інституту та коледжу.
4.22. Студентська Рада гуртожитку зобов’язана:
4.22.1. Сформувати комісії, які забезпечують роботу студентської ради гуртожитку за основними напрямами роботи: санітарна комісія; комісія з поселення; комісія щодо контролю за дотриманням правил внутрішнього розпорядку; комісія з спортивної роботи та дозвілля. При необхідності, за рішенням конференції мешканців гуртожитку, можуть створюватися інші комісії Студентської Ради гуртожитку.
4.22.2. Оперативно вирішувати поточні питання пов’язані з роботою комісій у гуртожитку та на території, закріпленої за ним;
4.22.3. Формувати списки чергових на поверхах та контролювати їх виконання;
4.22.4. Оформлювати наглядну агітацію в гуртожитку.
4.23. Голова Студентської Ради гуртожитку:
4.23.1.Обирається з числа студентів, які проживають в даному гуртожитку, відносною більшістю прямим таємним голосуванням студентів даного гуртожитку;
4.23.2. Якщо заяву подав лише один кандидат, то він обирається прямим голосуванням простою більшістю присутніх делегатів на конференції студентів гуртожитку;
4.23.3. Реєстрація кандидатів на посаду голови Студентської Ради гуртожитку здійснюється Студентською Радою гуртожитку на підставі особистої заяви кандидата, які подаються не пізніше 2 робочих днів до дати проведення Конференції студентів гуртожитку;
4.23.4. Обирається терміном на 1 рік
4.23.5. Планує роботу Студентської Ради гуртожитку, проводить засідання і веде документацію Студентської Ради гуртожитку;
4.23.6. Організує роботу комісій Студентської Ради гуртожитку;
4.23.7. Оформлює наочну інформацію в гуртожитку;
4.23.8. Бере участь у роботі щодо складання карти поселення в гуртожитку, поселенню та виселенню студентів з гуртожитку;
4.23.9. Контролює дотримання студентами, які мешкають в гуртожитку, правил внутрішнього розпорядку;
4.23.10. Спільно з адміністрацією гуртожитку організує та контролює дотримання перепускного режиму в гуртожитку;
4.23.11. Допомагає адміністрації у забезпеченні гуртожитку інвентарем, обладнанням та бере участь розподілі майна серед мешканців гуртожитку;
4.23.12. Контролює бережливе ставлення мешканців до майна гуртожитку;
4.23.13. Залучає мешканців гуртожитку до робіт громадського характеру (2 години на місяць) для прямої користі мешканців гуртожитку;
4.23.14. Планує та проводить «санітарні дні» в гуртожитку;
4.23.15. Проводить культурно-масові та спортивні заходи в гуртожитку, вечори відпочинку.
4.24. Заступник голови Студентської Ради гуртожитку з поселення:
4.24.1. Керує роботою комісії Студентської Ради гуртожитку з поселення;
4.24.2. Готує на засідання Студентської Ради гуртожитку питання, що стосуються роботи відповідної комісії;
4.24.3. Спільно з адміністрацією гуртожитку організовує поселення та виселення мешканців гуртожитку, виявляє студентів, що потребують поселення;
4.24.4. Розробляє пропозиції щодо покращення побутових умов проживання;
4.24.5. Бере участь у підготовці гуртожитку до нового навчального року;
4.24.6. Готує карту поселення гуртожитку та постійно слідкує за її змінами.
4.25. Заступник голови Студентської Ради гуртожитку з санітарного стану:
4.25.1. Керує роботою санітарної комісії гуртожитку;
4.25.2. Готує питання на засідання Студентської Ради гуртожитку, що стосуються роботи відповідної комісії;
4.25.3. Здійснює контроль за дотриманням санітарного стану при поселенні;
4.25.4. Здійснює контроль за проведенням «санітарних днів» у гуртожитку та дотриманням належного санітарного стану в кімнатах;
4.25.5. Виявляє порушників санітарного стану в кімнатах та гуртожитку, проводить з ними роз’яснювальну роботу;
4.25.6. На засіданнях Студентської Ради гуртожитку подає кандидатури мешканців гуртожитку, які постійно порушували санітарний стан у кімнатах, для відмови у поселенні на наступний навчальний рік.
4.26. Заступник голови студентської рада гуртожитку по контролю за дотриманням правил внутрішнього розпорядку:
4.26.1. Керує роботою комісії Студентської Ради гуртожитку по контролю за дотриманням правил внутрішнього розпорядку;
4.26.2. Готує питання на засідання Студентської Ради гуртожитку, що стосуються роботи відповідної комісії;
4.26.3. Контролює чергування в гуртожитку;
4.26.4. Здійснює контроль за дотриманням мешканцями гуртожитку правил внутрішнього розпорядку;
4.26.5. На засіданнях Студентської Ради подає кандидатури мешканців гуртожитку, які постійно порушували правила внутрішнього порядку, для відмови у поселенні на наступний навчальний рік.
4.27. Заступник голови Студентської Ради гуртожитку по спортивній роботі та дозвіллю:
4.27.1. Керує роботою комісії студентської ради гуртожитку по спортивній роботі та дозвіллю;
4.27.2. Готує та подає на засідання Студентської Ради гуртожитку питання, що стосуються роботи відповідної комісії;
4.27.3. Допомагає адміністрації гуртожитку у роботі, спрямованій на організацію відпочинку студентів;
4.27.4. Організовує дозвілля та відпочинок студентів, проводить вечори відпочинку, дискотеки, конкурси, огляди, свята, конференції, спортивні заходи тощо;
4.27.5. Здійснює інші повноваження за дорученням голови Студентської Ради гуртожитку;
4.27.6. Допомагає голові Студентської Ради гуртожитку у його поточній роботі.
4.28. Староста блоку гуртожитку:
4.28.1. Відповідає за дотримання мешканцями блоку правил внутрішнього розпорядку, суворе дотримання правил пожежної безпеки (у випадку виникнення пожежі негайно доповісти черговому гуртожитку, вжити всіх заходів для ліквідації пожежі, евакуації людей і майна), підтримку чистоти і порядку у блоці;
4.28.2. Слідкує за економним використанням електроенергії та води;
4.28.3. Своєчасно доводить до відома мешканців блоку вказівки та розпорядження відповідних посадових осіб інституту та коледжу;
4.28.4. Слідкує за своєчасним залишенням відвідувачами гуртожитку;
4.28.5. Проводить перевірку санітарного стану кімнат, кімнат загального користування блоку;
4.28.6. Зустрічає і супроводжує посадових осіб інституту, коледжу, осіб, що прибули для перевірки гуртожитку;
4.28.7. Не допускає виносу майна гуртожитку з блоку без дозволу адміністрації гуртожитку.
4.29. Розпорядження старости кімнати гуртожитку, в межах своїх повноважень, є обов’язковими для виконання усіма особами, які проживають в даній кімнаті гуртожитку.
4.30. Староста кімнати обирається в тижневий термін після виборів голови студентської ради гуртожитку.

5. Конференція студентів Інституту

5.1. Вищим органом студентського самоврядування Інституту є Конференція студентів інституту. На розгляд Конференції виносять найважливіші питання студентського життя, визначені основними напрямами діяльності студентського самоврядування Інституту.
5.2. Делегатами на Конференції студентів Інституту можуть бути всі бажаючі студенти даного інституту, які попередньо подали заяву до СР.
5.3. Конференцію студентів Інституту проводять не рідше одного разу на навчальний рік.
5.4. Про час, місце та порядок денний її проведення оголошується не пізніше ніж за 10 робочих днів до Конференції.
5.5. Засідання Конференції проводиться за наявності не менше 2/3 загальної кількості делегатів.
5.6. Рішення Конференції приймають шляхом прямого відкритого голосування (окрім, голосування за виборні посади) простою більшістю голосів присутніх делегатів конференції.
5.7. Конференція студентів Інституту обирає головуючого, президію, секретаріат та лічильну комісію Конференції.
5.8. Протокол Конференції підписують головуючий та секретар конференції. Рішення Конференції студентів Інституту є обов’язковими для виконання Студентською Радою інституту та носять рекомендаційний характер для адміністрації Інституту.
5.9. Конференція студентів Інституту:
прямим таємним голосуванням обирає голову Студентської Ради інституту;
заслуховує звіт голови Студентської Ради інституту;
визначає принцип формування Студентської Ради інституту – норму представництва студентів у Студентській раді інституту;
визначає чергові завдання, стратегію і напрями дій студентського самоврядування Інституту.

6. Студентська Рада інституту

6.1. Вищим представницьким органом студентського самоврядування Інституту є Студентська Рада інституту.
6.2. До складу Студентської Ради інституту входять: голова Студентської Ради інституту; секретар Студентської Ради інституту; заступник голови Студентської Ради інституту; Виконавчий комітет інституту; голова Студентської Ради гуртожитку; старости академічних груп.
6.3. Студентська Рада інституту таємним голосуванням обирає секретаря Студентської Ради інституту, заступника голови Студентської Ради інституту за поданням голови Студентської Ради інституту.
6.4. Засідання Студентської Ради інституту відбувається не рідше одного разу на місяць. Позачергові засідання скликає голова Студентської Ради інституту за власним рішенням або не менше ніж 1/3 членів Студентської Ради інституту.
6.5. Засідання Студентської Ради інституту є правомочним за наявності не менше 2/3 членів Студентської Ради інституту.
6.6. Рішення Студентської Ради інституту приймаються шляхом прямого голосування простою більшістю голосів присутніх членів Студентської Ради інституту.
6.7. Рішення Студентської Ради інституту підписує голова Студентської Ради інституту та секретар Студентської Ради інституту.
6.8. Рішення Студентської Ради інституту є обов’язковими для виконання головою Студентської Ради інституту, членами Студентської Ради інституту та членами Виконавчого комітету Студентської Ради інституту.
6.9. Завдання Студентської Рада інституту:
 • організовує діяльність студентського самоврядування Інституту;
 • здійснює організаційне керівництво роботою студентського самоврядування Інституту;
 • визначає позицію студентського самоврядування Інституту з актуальних питань студентського життя;
 • представляє студентське самоврядування в органах управління Інституту;
 • приймає рішення в межах своїх повноважень;
 • скликає Конференцію студентів Інституту;
 • обирає секретаря Студентської Ради інституту, заступника голови Студентської Ради інституту;
 • формує перелік відділів Виконавчого комітету Студентської Ради інституту;
 • обирає керівників відділів Виконавчого комітету Студентської Ради інституту за поданням голови Студентської Ради інституту;
 • щомісяця заслуховує звіти керівників відділів Виконавчого комітету Студентської Ради інституту;
 • бере участь у Вченій раді Інституту, але не менше ніж 10% від усього складу Вченої ради Інституту;
 • заслуховує щорічні звіти керівника органів студентського самоврядування інституту;
 • звітує про свою роботу на Конференції студентів інституту.

7. Голова Студентської Ради інституту

7.1. Голова Студентської Ради інституту обирається на Конференції студентів Інституту з числа студентів Інституту відкритим або таємним голосуванням терміном на один рік. Реєстрація кандидатів на посаду голови Студентської Ради інституту здійснюється на підставі особистої заяви або подання студентських колективів (котре оформлюються протоколом), які подаються не пізніше 5 робочих днів до дати проведення Конференції студентів інституту. Розпорядження голови Студентської Ради інституту є обов’язковими для членів Студентської Ради інституту та членів Виконавчого комітету Студентської Ради інституту.
7.2. Голова Студентської Ради інституту:
 • дотримується чинного законодавства;
 • виконує рішення Конференції студентів Інституту;
 • виконує рішення Студентської Ради інституту;
 • щорічно звітує про результати діяльності Студентської Ради інституту;
 • здійснює організаційне керівництво Студентською Радою інституту;
 • здійснює організаційне керівництво Виконавчим комітетом Студентської Ради інституту;
 • розподіляє обов’язки заступника голови Студентської Ради інституту;
 • головує на засіданнях Студентської Ради інституту;
 • здійснює представницькі функції;
 • разом із секретарем Студентської Ради інституту підписує від імені Студентської Ради інституту усі види угод та інші документи;
 • може делегувати окремі повноваження своїм заступнику іншим членам Студентської Ради інституту та членам Виконавчого комітету Студентської Ради інституту.

8. Секретар Студентської Ради інституту

8.1. Секретаря Студентської Ради інституту обирає Студентська Рада інституту відкритим або таємним голосуванням з числа студентів Інституту терміном на один рік.
8.2. Секретар є обраним, якщо за нього проголосувала більшість членів Студентської Ради інституту.
8.3. Обов`язки секретаря Студентської Ради інституту:
 • веде протокол засідань Студентської Ради інституту;
 • разом із головою Студентської Ради інституту підписує від імені Студентської Ради інституту усі види угод та інші документи;
 • організовує роботу секретаріату, ефективний та своєчасний документообіг;
 • відповідає за тлумачення внутрішніх нормативних
8.4. При невиконанні обов’язків відбувається переобрання секретаря на засіданні СР інституту.

9. Заступник голови Студентської Ради інституту

9.1. Заступника голови Студентської Ради інституту обирає Студентська Рада інституту відкритим або таємним голосуванням з числа студентів інституту, факультету за поданням голови Студентської Ради інституту терміном на один рік.
9.2. Заступник голови Студентської Ради інституту:
 • здійснює повноваження голови Студентської Ради інституту за відсутності голови Студентської Ради інституту;
 • здійснює відповідно до розподілу обов’язків керівництво роботою напрямів діяльності Студентської Ради інституту;
 • здійснює інші повноваження за дорученням голови Студентської Ради інституту;
 • допомагає голові Студентської Ради інституту у його поточній роботі;
 • підпорядковується голові Студентської Ради інституту.
9.3. При невиконанні обов’язків відбувається переобрання заступника на засіданні СР інституту.


10. Виконавчий комітет Студентської Ради інституту

10.1. Вищим виконавчим органом студентського самоврядування Інституту є Виконавчий комітет Студентської Ради інституту.
10.2. Виконавчий комітет Студентської Ради інституту складається з відділів, перелік яких затверджує Студентська Рада інституту.
10.3. Керівників відділів Виконавчого комітету Студентської Ради інституту обирає Студентська Рада інституту за поданням голови Студентської Ради інституту.
10.4. Особовий склад відділу Виконавчого комітету Студентської Ради інституту формує керівник відповідного відділу.
10.5. Керівники відділів Виконавчого комітету Студентської Ради інституту щомісяця звітують перед Студентською Радою інституту.
10.6. Відділи Виконавчого комітету Студентської Ради інституту виконують завдання відповідно до напряму їх діяльності.
10.7. Виконавчий комітет Студентської Ради інституту:
 • представляє студентське самоврядування Інституту в органах управління Інституту;
 • приймає рішення в межах своїх повноважень;
 • щомісячно звітує Студентській Раді інституту;
 • систематично організовує зустрічі з членами адміністрації та співробітниками Інституту.
10.8. При невиконанні обов’язків відбувається переобрання керівника відділу на засіданні СР інституту.

11. Старостат

11.1. Обов’язки старост навчальних груп.
Староста навчальної групи зобов’язаний:
 • представляти інтереси студентів своєї групи в Студентській Раді інституту, деканаті;
 • проводити збори студентів своєї групи;
 • оперативно інформувати Студентську Раду і деканат про проблеми студентів та доводити до Студентської Ради та деканату пропозиції з боку студентів;
 • інформувати студентів своєї групи про роботу Студентської Ради та всі заходи, які проводяться в Інституті.
11.2. Староста групи обирається на відкритих зборах студентів академічної групи терміном на один рік.
11.3. Збори вважаються дійсними за наявністю 2/3 усіх студентів академічних груп та заступника чи голови Студентської Ради інституту. Староста навчальної групи обирається прямим голосуванням простою більшістю голосів.
11.4. Якщо неможливо обрати старосту навчальної групи, то тимчасово виконуючого обов’язки старости навчальної групи призначає голова Студентської Ради інституту.
11.5. Старости академічних груп підпорядковуються голові Студентської Ради інституту та його заступнику.
11.6. Староста навчальної групи переобирається:
11.6.1. На підставі особистої заяви до голови Студентської Ради інституту.
11.6.2. При відрахуванні з Інституту.
11.6.3. Якщо на зборах Студентської Ради, під час голосування, було винесено догану старості навчальної групи за невиконання своїх обов’язків.


12. Фінансування та умови діяльності СР інституту

12.1. Фінансування діяльності Студентської Ради інституту може здійснюватися за рахунок:
 • спонсорських коштів;
 • добровільних студентських внесків;
 • коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань;
 • коштів, визначених Вченою радою Інституту в розмірі не менше 0,5% відсотка коштів спеціального фонду.
12.2 Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їх завдань і повноважень. Не менше як 30% коштів мають витрачатися на підтримку наукової діяльності студентів Інституту.
12.3. Адміністрація Інституту та гуртожитку всебічно сприяє роботі органам студентського самоврядування на всіх рівнях.
12.4. Директор Інституту, завідуюча гуртожитком своїми розпорядженнями, згідно угоди між Студентською Радою інституту та гуртожитку, надають у безоплатне користування приміщення з телефонним зв’язком, доступом до Інститутської мережі та мережі Інтернет, а також необхідне майно, оргтехніку та витратні матеріали до неї, необхідну нормативну документацію;
12.5 Адміністрація інституту надає органам студентського самоврядування приміщення та необхідні технічні засоби для проведення заходів, пов’язаних з їх діяльністю, згідно з угодою між Студентською Радою.


13.  Додаткові положення

13.1. Це положення та будь-які зміни і доповнення до нього стають правомірними після їх ухвалення на Конференції студентів Інституту.
13.2. З метою оперативного покращення процесу організації самоврядування в Інституті Студентська Рада може приймати окремі положення, що не виходять за рамки цього положення.

 
Додаток

1. Вибори голови Студентської Ради інституту відбуваються не раніше ніж через три місяці після проведення конференції студентів Інституту.
Порядок проведення:
 1. Вибори проходять в один день.
 2. Студентською Радою визначається дата проведення виборів.
 3. У відведеному місці встановлюється скринька для бюлетенів.
 4. Бюлетень видається студенту, який виявив бажання взяти участь у виборах, шляхом подання відповідної заяви голові СР інституту.
 5. Після волевиявлення, студент кладе бюлетень до скриньки.
 6. Після закінчення терміну, який був відведений для голосування відбувається підрахунок голосів.
 7. Кандидат, який набрав просту більшість стає новим головою Студентської Ради.
2. Під невиконанням обов’язків мається на увазі: не присутність на зборах студентської ради більше ніж три рази на навчальний рік; не виконання прийнятих Студентською Радою рішень; не виконання розпоряджень голови Студентської Ради інституту.