МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом


Організація освітнього процесу здійснюється відповідно до вимог інструктивних документів Міністерства освіти і науки України.
    

     Кафедра психології є випусковою кафедрою та забезпечує професійну підготовку фахівців за спеціальністю 053 «Психологія».
     Мета діяльності кафедри – забезпечення особистісно-професійними компетентностями майбутніх фахівців до практичної діяльності з урахуванням запитів роботодавців та здобувачів ЗВО.
     Кафедра психології забезпечує навчальний процес для студентів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів за спеціальністю «Психологія».
     Провідними формами проведення занять є: лекції, семінарські та практичні заняття, тренінги.  Викладацький склад кафедри систематично застосовує різні методи й прийоми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів: мозковий штурм, дискусії, діалоговий метод викладу матеріалу, вирішення проблемних завдань, кейсів і ситуацій на групових заняттях.
     Викладачі кафедри забезпечують розвиток дослідницьких компетентностей у майбутніх психологів з урахуванням сучасних принципів академічної мобільності, викладання спецкурсів у рамках наукових інтересів студентів інших спеціальностей.
Кафедра забезпечує можливість дуальної освіти завдяки Центру психологічного консультування. На базі Центру здійснюються консультативні заняття викладачами-практиками. У тренінговому Центрі майбутні психологи здійснюють профорієнтаційну діяльність зі старшокласниками.
     Студенти проходять виробничу та переддипломну практику в центрах м. Хмельницького, які надають консультаційні, психотерапевтичні, реабілітаційні послуги.

     Програма спеціальності 053 «Психологія» орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців психології передбачає, насамперед, їхній розвиток в особистісному, професійному та соціальному плані, а її результатом є не просто набуття психологічних знань, умінь та навичок, а формування ключових професійних компетенцій, адекватних сучасним соціокультурним умовам. Навчальний процес підготовки психологів здійснюється з урахуванням дидактичних можливостей сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до самоосвіти, постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності, швидкої адаптації до змін у соціально-культурній сфері, систем управління та організації праці в умовах ринкової економіки. В системі сучасного наукового знання психологія посідає особливе місце, що визначене її специфікою, адже вона поєднує в собі теоретичні засади, на яких базується, та практичну діяльність з різними клієнтами. Фахівці психологи здатні виступати своєрідними посередниками у системі взаємодії особистості, сім’ї і суспільства, активно впливати на створення позитивних відносин в соціумі, на гармонізацію взаємовідносин між людьми, здійснювати підтримку корисних ініціатив, стимулювати різні види допомоги, здійснювати психологічні дослідження та ін. Окрему увагу приділено розвитку у студентів необхідних професійних навичок для ефективного психологічного консультування інших людей. Психологи також оволодівають основними принципами складання психокорекційних програм та здійснення психокорекційної допомоги.

     Фахівці зі спеціальності «Психологія» можуть виконувати науково- дослідницьку, освітню, управлінську, психодіагностичну, консультативну та психокорекційну роботу: в наукових та освітніх закладах різного рівня; в установах соціальної сфер, що займаються соціально-психологічною допомогою; економічних установах, виконуючи обов’язки по роботі з персоналом; у силових структурах разом з іншими спеціалістами приймаючи участь у правоохоронній діяльності. Також психологи розробляють рекомендації та впроваджують психогігієнічні заходи для покращення умов навчання, виховання та виробничої діяльності людини. Випускники психологи готуються до роботи в системі освіти, соціальної допомоги населенню, соціальній службі для сім’ї, дітей та молоді, у Збройних силах, СБУ, МВС, адміністративних, політичних та приватних структурах.
Основна мета спеціальності – надати освіту в галузі соціальних та поведінкових наук із широкими можливостями працевлаштування задля успішної професійної самореалізації на ринку праці, сформувати основні компетенції психолога, здатного до самостійної роботи та продовження освіти за докторськими програмами з психології. Програма передбачає можливість спеціалізації.

Основні спеціалізації для здобуття ступеня бакалавра:
• Практична психологія.

Освітній процес здобуття ступеня бакалавра відбувається згідно положень Стандарту вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія.

Основні спеціалізації для здобуття ступеня магістра:
• Психологія.
Освітній процес здобуття ступеня магістра відбувається згідно положень Стандарту вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія.

Компетенції, що формуються у результаті навчання за освітньо-професійною програмою підготовки

Знання і розуміння:

• фундаментальних теоретичних та практичних знань щодо психологічних аспектів діяльності та поведінки людини, розуміння цілісного феномену існування особистості людини, її психічного здоров’я;
• теоретичних основ та практичних навичок аналітичної роботи з метою визначення чинників виникнення психологічних проблем;
• теоретико-методологічного обґрунтування експериментально-дослідницьких програм;
• сучасних та класичних методів діагностики індивідуально-психологічних особливостей особистості;
• теоретико-методологічного обґрунтування та принципів організації психопрофілактичної, психокорекційної роботи з різними верствами населення в різних галузях психології;
• методико-психологічного забезпечення та психологічного обґрунтування різних форм організації освітнього процесу у вищих та середніх навчальних закладах.

Уміти застосовувати знання і розуміння:

• фундаментальні і практичні знання у галузі психології при розв’язанні конкретних психологічних навчально-виховних і науково-методичних завдань;
• використовувати набуті нові знання та інновації у практичній діяльності, професійно орієнтуватися у сучасних інформаційно-комунікаційній системах, володіти новітніми технологіями обробки інформації;
• розробляти та впроваджувати наукові дослідження з актуальних питань у різних галузях психології;
• розробляти та впроваджувати психодіагностичні програми, спрямовані на вивчення індивідуально-психологічних особливостей особистості, психологічних особливостей груп та колективів;
• володіти сучасними методами психотерапії, психокорекції,  профорієнтаційної та консультативної роботи;
• володіти технікою проведення соціально-психологічного тренінгу;
• володіти методами психологічного формування навчально-виховного процесу у вищих та середніх навчальних закладах;
• володіти сучасними методами викладання психології, проведення практичних, семінарських занять, лабораторних робіт;
• готувати наукові статі та брати участь у роботі психологічних конференцій, з’їздів тощо, за результатами проведення науково-дослідницької роботи;
• вести діловодство та спілкування державною мовою та іноземними мовами.

Здатність використовувати професійно-профільовані знання, уміння й навички:

• в практично-психологічній роботі (практичний психолог; психолог; психолог-консультант; консультант психолого-педагогічної консультації);
• в науково-дослідній роботі (науковий співробітник (психологія) в науково-дослідних інституціях; асистент, викладач у вищих та середніх навчальних закладах);
• в педагогічній роботі (асистент, викладач (психологічні дисципліни) у вищих та середніх навчальних закладів).

ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

1

Спеціальні (фахові)

·           Здатність до аналітико-синтетичної мисленєвої діяльності

·           Здатність до безперервного й актуального навчання

·           Опанування нових знань, методичних розробок, що накопичені у міжнародній психологічній практиці.

·           Здатність до систематизації результатів наукового пошуку з проблем дослідження

·           Здатність розуміти та використовувати інноваційні технології в професійній діяльності

·           Здатність ефективно взаємодіяти та індивідуальному та соціальному рівні

·           Здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового спілкування, навички роботи в команді

·           Здатність до забезпечення професійної самореалізації індивіда

·           Здатність до діагностично-консультативної діяльності

·           Здатність до виробничо-управлінської діяльності

·           Здатність до соціально-технологічної діяльності

·           Здатність до реабілітаційно-профілактичної діяльності

СТИЛЬ ВИКЛАДАННЯ

1

Підходи до викладання та навчання

Студентоцентроване навчання. Теоретичне навчання (лекції, семінари, практичні заняття у малих групах, самостійна робота на основі монографій, новітніх публікацій, консультації із викладачами, підготовка магістерської роботи) з виконанням практичних завдань з консультування та аналітики, використанням тренінгів, Case stady, дискусій, ігрових ситуацій, тестування, брейн-стормінгу (інтелектуальний штурм).


2

Система оцінювання

Тестування знань, опитування, дискусії, самоконтроль та самооцінка, усні та письмові екзамени; презентації; поточний контроль; письмові есе; контрольні роботи, курсові (проектні) роботи та їх захист; звіти про практику, державний екзамен; захист магістерської роботи (проекту).


ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
• Уміти забезпечувати ефективний пошук, аналізувати та структурувати інформацію на основі логічних аргументів і перевірених фактів;
• Володіти методологією, технологіями та методами наукового дослідження, різними напрямами та інструментами аналітичної діяльності;
• Уміти аналізувати та інтерпретувати результати досліджень;
• Уміти використовувати теоретико-методологічні знання проблем психології в дослідженні та поясненні психічних явищ;
• Уміти проводити психологічний експеримент, обробляти та оцінювати його результати.
• Уміти використовувати  набуті нові знання та розробки у практичній діяльності;
• Професійно орієнтуватися у сучасних теоретичних підходах та практичних напрямах.
• Уміти самостійно опрацьовувати наукові джерела, видобуток актуальних новітніх світових розробок, що носять теоретичний характер;
• Використовувати теоретичні знання для розробки, впровадження нових методів психодіагностики, корекції, консультування, обробляти статистичними методами отримані емпіричні дані.
• Застосовувати інформаційно-комунікаційні системи, володіти новітніми технологічними методиками обробками інформації
• Володіти елементами педагогічної майстерності;
• Уміти проводити виховну роботу щодо згуртування колективу;
• Розуміти сутність та закономірності психічних явищ, психологічну структуру особистості, теорії особистості,  умови її розвитку та формування;
• Прогнозувати соціально-психологічні процеси, впроваджувати новітні технології навчання
• Уміти вибудовувати комунікаційні зв’язки з різними групами суб’єктів психологічної роботи (клієнтами, місцевими мешканцями, фахівцями, консультантами);
• Володіти навичками та вміннями якісного, професійного усного, письмового спілкування, що є передумовою професійної ефективності;
• Обґрунтовувати і продуктивно навчати, забезпечувати розвиток і корекцію діяльності індивіда, соціальної групи;
• Уміти супроводжувати роботу персоналу з метою осягнення бажаного результату праці і задоволення його потреб;
• Вивчати й узагальнювати психологічні проблеми, надавати рекомендації щодо їх вирішення
• Уміти планувати основні етапи психологічного консультування: підготовка, діагноз, планування дій, впровадження;
• Виявляти індивідуально-типологічні особливості особистості;
• Забезпечувати перехід від діагностичної до консультативної роботи з урахуванням особливостей клієнта;
• Прогнозувати поведінку особистості та її розвиток;
• Уміти розробляти комплексні програми діагностико-консультавної роботи  та здійснювати організацію психолого-консультативних пунктів;
• Організовувати роботу служб психологічної допомоги різним верствам населення.
• Уміти організовувати і проводити психодіагностичні дослідження у сфері профорієнтації, професійного відбору та професійної адаптації персоналу;
• Здійснювати консультативну допомогу у виробничій діяльності;
• Проводити оптимізацію соціально-психологічного клімату в організаціях
• Виявляти специфіку соціальних та етнічних стереотипів, упереджень;
• Застосовувати психологічні методи аналізу основних життєвих потреб вимушених мігрантів, інших проблемних соціальних та етнічних груп;
• Уміти організувати та надати соціально-психологічну допомогу різним верствам населення;
• Надавати психологічну допомогу в екстремальних ситуаціях;
• Організовувати та проводити реабілітаційні заходи психологічного захисту громадян у кризових ситуаціях;
• Забезпечувати роботу системи психологічних служб, що здійснюють допомогу населенню.

Підготовка фахівців з вищою освітою за спеціальністю 053 «психологія» здійснюється за відповідними рівнями вищої освіти:
бакалавр; магістр;

ЗДАТНІСТЬ ДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:

Бакалавр  зі спеціальності 053 «Психологія» може виконувати професійну роботу, та займати наступні первинні посади:
• психолог (у закладах освіти (дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні і спеціалізовані школи);
• спеціаліст із надання допомоги неблагополучним сім'ям;
• спеціаліст із соціальної роботи;
• голова секції (творчої).
• психолог-консультант;
• профконсультант;
• психолог може також обіймати посади, які не вимагають поглиблених професійних знань, складної дослідницької роботи і які орієнтовані переважно на вирішення стереотипних задач діяльності.

Магістр зі спеціальності 053 «Психологія» може виконувати професійну роботу, та займати наступні первинні посади:

• психолог;
• практичний психолог;
• молодший науковий співробітник;
• викладача психології у закладах вищої освіти;
• науковий консультант у державних та громадських установах;
• психолог маркетингових відділів кампаній та відділів по роботі з персоналом;
• керівник структурного підрозділу – головний спеціаліст;
• консультант з питань здорового способу життя;
• керівник проектів та програм у сфері нематеріального виробництва.
• психолог в наукових інститутах, на промислових підприємствах та в малому бізнесі, у Збройних силах України та інших силових структурах, в органах влади, в організаціях, які займаються виробництвом і реалізацією послуг;
• консультанта із суспільно-політичних питань;
• керівник навчально-виховного закладу (середньої загальноосвітньої школи, спеціалізованої школи, гімназії, інтернату тощо);
• директор кабінету (методичного, навчально-методичного).

Освітньо-професійна програма (протокол від 31 травня 2017 р. №5).
Освітньо-професійна програма «Психологія» (протокол від 24 квітня 2019 р. №4).

 

Інформація про бази практики студентів спеціальності 053 Психологія:

 

з/п

Найменування бази для проходження  практики

Інформація про наявність угод про проходження практик

(дата, номер, строк дії)

1.

Хмельницький ліцей №17

14.10.2019 – 14.10.2024 рр

2.

Освітній простір «New School»

10.11.2019 – 10.11.2024 рр

3.

Хмельницький міський Центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді

28.08.2020 – 28.08.2025 рр

4.

Солобковецький навчально-реабілітаційний центр Хмельницької обласної ради

12.10.2020 – 12.10.2025 рр.

5.

Ярмолинецький центр розвитку дитини

30.11.2020 – 30.11.2025 рр.

6.

Хмельницький навчально-виховний комплекс №7

21.12.2019 – 21.12.2024 рр

7.

Хмельницький приватний ліцей «Гармонія»

15.01.2020 – 15.01.2025 рр

8.

Приватний освітній центр «Простір»

20.01.2020 – 20.01.2025 рр

9.

Шепетівська СЗОШ І-ІІІ ст. №2 з поглибленим вивченням основ економіки і правознавства

25.01.2021 – 25.01.2026 рр

10.

Центр психологічної допомоги «Топсенс»

(м. Київ)

25.01.2021 – 21.02.2021 рр