МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Говорун Тамара Василівна, завідувач кафедри психології, доктор психологічних наук зі спеціальності педагогічна та вікова психологія, професор кафедри психології і педагогіки.

Закінчила Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «психологія» та здобула кваліфікацію психолог, викладач психологічних дисциплін
Автор понад 400 наукових публікацій у фахових психологічних часописах, понад 100 наукових монографій, посібників, підручників, серед яких Міжнародна енциклопедія сексуальності (Нью-Йорк, 2004); Міжнародна колективна монографія «Все про кохання» (Брюссель, 2008).
1. Говорун Т. В. Базові передумови появи та ресоціалізації дітей та молоді групи ризику / Т. В. Говорун // ScienceRise. – 2015. – № 8(1). – С. 84-89. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/texc_2015_8(1)__15.)
2. Говорун Т. В. Ґендерний дискурс в психологічній науці та педагогічній практиці / Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді // Психологічний часопис. – 2016. –  № 1. –  С. 41-55. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psch_2016_1_6.
3. Говорун Т. Економічні індикатори гендерної рівності / Т. Говорун, О. Кікінежді, І. Шульга // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Психологія. – 2016. – Вип. 38. – С. 38-49. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gvphpups_2016_38_7.
4. Говорун Т. Психологічні кореляти гендерної ідентифікації у ранньому дорослому віці / Т. Говорун, О. Кікінежді // Психологічне консультування і психотерапія. – 2016. Т. 2(6). – С. 82-92.
5. Hovorun T. Gender therapy as innovation in consulting of young married couple / T. Hovorun, O. Kikinezhdi, I. Shulha // Психологічне консультування і психотерапія. – 2017. – Т. 1, Вип. 7.– С. 67-75. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pscp_2017_1_7_9

Жорник Євгеній Васильович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології. Закінчив Харківський державний університет імені А.М. Горького за спеціальністю «психологія» та здобув кваліфікацію психолог, викладач.
1. Жорник Є. В. Функціональні зв’язки короткочасної пам’яті та деяких характеристик особистості. / Зб. наук. пр. за матеріалами ІІ Науково-практичної конф. «Бочаровські читання» 28.03.2014 р. – ХНУМВС, 2014, С. 35-38.
2. Сітенко О. М., Жорник Є. В., Галиця В.І. Завдання та інструментарій психофізіологічного обстеження водіїв // Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти: матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 13 листопада 2015 року). – Київ, 2015. С. 133 – 137.
3. Сітенко О.М., Жорник Є.В., Галиця В.І. Методи та засоби діагностування психофізіологічних параметрів стану водіїв // Актуальні проблеми автоматики та приладобудування: матеріали II Всеукр. наук.-техн. конф., 10-11 грудня 2015 р. – X.: ТОВ «В справі», 2015. - С. 59-60.
4. Заіка Є.В., Жорник Є.В., Митроченко О.Є. Діагностика і тренінг моторної пам’яті та уваги в сенсомоторних задачах. // Психолого-педагогічні проблеми в освітньому процесі: збірник наукових статей матеріалів І Міжвузівської наук.-практ. конф. 7-8 жовтня 2016 р. – Харків, 2016. С. 88-91.
5. Заіка Є.В., Жорник Є.В. Паралельна багатоканальна переробка інформації та прийоми її ефективного формування // Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового Центру АПН України. Грудень 2016. С. 131-133.
 

Олійник Валентина Василівна, доцент кафедри психології. Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної психології. Закінчила ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» за спеціальністю «психологія», здобула кваліфікацію психолог.
1. Олійник В. В. Внутрішньоособистісний конфлікт у студентів: сучасне осмислення / В. В. Олійник // Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. – К.: НУОУ, 2018. – Вип. 1 (49). – C. 68-73 (фахове видання у галузі психологічних наук).
2. Олійник В. В. Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах / В. В. Олійник // Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2017. – Вип. 6. – С. 86-88.
3. Олійник В. В. Внутрішньоособистісні конфлікти студентів: аналіз причин та особливостей / В. В. Олійник // Матер. ХХХІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. пр. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 32. ‒ С. 442-445.
4. Олійник В. В. Внутрішньоособистісні конфлікти у студентів як соціально-психологічний феномен / В. В. Олійник // Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2018. – Вип. 7. – С. 87-90.
5. Олійник В. В. Форми роботи психолога з підлітками у закладах загальної середньої освіти / В. В. Олійник // Формування особистості підлітка: сучасні реалії: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [Хмельницький, 25 квіт. 2018 р.] / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2018. – С. 113-116.
6. Олійник В. В. Способи вирішення внутрішньоособистісних конфліктів здобувачів вищої освіти у період навчання / Олійник В. В. // Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2018. – Вип. 8. – С. 101-106.
 

Черкасова Тетяна Михайлівна, старший викладач кафедри психології. Закінчила Хмельницький технологічний університет Поділля за спеціальністю «психологія», здобула кваліфікацію практичний психолог.
1. Черкасова Т.М. Шлях особистості до щастя як особливість її ставлення до буття / Т. М. Черкасова // Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2017. – Вип. 5. – С. 140-148.
2. Черкасова Т.М. Залежність девіантної поведінки підлітка від його самооцінки / Т.М. Черкасова // Девіантна поведінка дітей та молоді як соціально-психологічна проблема: матеріали засідання круглого столу [Хмельницький, 20 квіт. 2017 р.] / гол. ред. Л.Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. Ін-ту МАУП, 2017 – С. 109-116.
3. Черкасова Т.М. Психологічне значення свободи і спонтанності у житті людини та суспільства / Т.М. Черкасова // Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во  Хмельниц. ін-ту МАУП, 2017. – Вип. 6. – С. 138-147.
4. Черкасова Т. М. Особливості впливу механізмів психологічних захистів на поведінку особистості в підлітковому віці / Т. М. Черкасова // Формування особистості підлітка: сучасні реалії: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [Хмельницький, 25 квіт. 2018 р.] / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2018. – С. 146-164.
5. Черкасова Т. М. Поняття, основні прояви та можливості психотерапії пасивної агресії / Т. М. Черкасова // Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2018. – Вип. 7. – С. 171-181.
6. Черкасова Т. М. Мандрування як спосіб подолання проблеми буденності життя / Т. М. Черкасова // Туризм ХХІ століття: проблеми та перспективи: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2018. – Вип. 4. – С. 129-135.

Білий Леонід Григорович, доцент кафедри психології, директор Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управління навчальним закладом. Закінчив Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького за спеціальністю «дефектологія», здобув кваліфікацію вчитель загальноосвітніх дисциплін і професійно-трудової підготовки в допоміжній школі.

1. Білий Л. Г. Психологічні та управлінські функції керівника навчального закладу: сучасне осмислення / Л. Г. Білий // Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2017. – Вип. 5. – С. 6-14.
2. Білий Л. Г. Педагогічні аспекти управління вищою приватною школою / Л. Г. Білий // Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2017. – Вип. 6. – С. 6-9.
3. Білий Л. Г. Девіантна поведінка як соціальне явище / Л. Г. Білий // Девіантна поведінка дітей та молоді як соціально-психологічна проблема: матеріали засідання круглого столу [Хмельницький, 20 квіт. 2017 р.] / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2017. – C. 6-7.
4. Білий Л. Г. Управління навчальним закладом як системне утворення / Л. Г. Білий // Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2018. – Вип. 7. – С. 7-9.
5. Білий Л. Г. Формування особистості підлітка / Л. Г. Білий // Формування особистості підлітка: сучасні реалії: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [Хмельницький, 25 квіт. 2018 р.] / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2018. – С. 7-9.
6. Білий Л. Г. Управління сучасним закладом вищої освіти недержавної форми власності: соціально-педагогічний аспект / Л. Г. Білий // Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2018. – Вип. 8. – С. 101-106.