МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  >>

Наукові досягнення кафедри:

 Говорун Т. В. Базові передумови появи та ресоціалізації дітей та молоді групи ризику / Т. В. Говорун // ScienceRise. – 2015. – № 8(1). – С. 84-89. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/texc_2015_8(1)__15.)
Говорун Т. В. Ґендерний дискурс в психологічній науці та педагогічній практиці / Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді // Психологічний часопис. – 2016. –  № 1. –  С. 41-55. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psch_2016_1_6.
Говорун Т. Економічні індикатори гендерної рівності / Т. Говорун, О. Кікінежді, І. Шульга // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Психологія. – 2016. – Вип. 38. – С. 38-49. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gvphpups_2016_38_7.
Говорун Т. Психологічні кореляти гендерної ідентифікації у ранньому дорослому віці / Т. Говорун, О. Кікінежді // Психологічне консультування і психотерапія. – 2016. Т. 2(6). – С. 82-92.
Hovorun T. Gender therapy as innovation in consulting of young married couple / T. Hovorun, O. Kikinezhdi, I. Shulha // Психологічне консультування і психотерапія. – 2017. – Т. 1, Вип. 7.– С. 67-75. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pscp_2017_1_7_9

Олійник В. В. Українізація загальноосвітніх навчальних закладів України в 1917 1921-х роках / В. В. Олійник // День Соборності України: історико-політологічні дискусії (до 100-річчя бою під Крутами (29.01.2018 р.): зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2018. – Вип. 5. – С. 81-85.

Олійник В. В. Внутрішньоособистісні конфлікти студентів: аналіз причин та особливостей / В. В. Олійник // Матер. ХХХІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. пр. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 32. ‒ С. 442-445.

Олійник В. В. Внутрішньоособистісні конфлікти у студентів як соціально-психологічний феномен / В. В. Олійник // Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2018. – Вип. 7. – С. 87-90.

Олійник В. В. Форми роботи психолога з підлітками у закладах загальної середньої освіти / В. В. Олійник // Формування особистості підлітка: сучасні реалії: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [Хмельницький, 25 квіт. 2018 р.] / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2018. – С. 113-116.

Олійник В. В. Виховання школярів на національних засадах у сучасних закладах загальної середньої освіти / В. В. Олійник // Історія, культура та освіта: християнський вимір (до 1030-річчя Хрещення Київської Русі): зб. наук. пр. Хмельниц. ін-ту МАУП. – Хмельницький: Вид-во ХІ МАУП, 2018. – Вип. 8. – С. 115-117.

Олійник В. В. Внутрішньоособистісний конфлікт у студентів: сучасне осмислення / В. В. Олійник // Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. – Київ: НУОУ, 2018. – Вип. 1 (49). – C. 68-73 (фахове видання у галузі психологічних наук).

Олійник В. В. Організація освітнього процесу на національній основі в закладах загальної середньої освіти України: нормативно-правові документи (1991–2002) / В. В. Олійник // Джерела та історіографія про трансформаційні процеси в освітньому просторі України (1991–2017): зб. матеріалів Всеукраїн. наук.-практ. семінару / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського [редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.), Лапаєнко С.В., Сухомлинська О.В., Тарнавська С.В.; літ. ред. Деревянко Т.М.]. – Київ: [ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського], 2018. – С. 45-47.

Олійник В. В. Національний компонент у педагогічній системі В. О. Сухомлинського / Олійник В. В. // Актуальні наукові дослідження в сучасному світі. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 8(40), ч. 2. – С. 53-57. (Включений до наукометричних баз: РИНЦ http://elibrary.ru/title_about.asp?id=58411 Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=JP57y1kAAAAJ&hl=uk Бібліометрика української науки http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=journals Index Copernicus http://journals.indexcopernicus.com/++++,p24785301,3.html)

Олійник В. В. Національна спрямованість Концепції «Нової української школи» / Олійник В. В. // Інноваційні технології ХХІ століття: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2018. – Вип. 3. – С. 76-78.

Олійник В. В. Способи вирішення внутрішньоособистісних конфліктів здобувачів вищої освіти у період навчання / Олійник В. В. // Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2018. – Вип. 8. – С. 101-106.


Методичні  розробки:
1.Т. Г. Шевченко: погляд крізь століття: наук.-метод. посіб. / [уклад.: В. В. Олійник]. – Хмельницький: Вид-во ХІ МАУП, 2015. – 80 с.
2. Поезія – це поклик душі: зб. / [уклад.: В. В. Олійник, Д. В. Костенко]. – Хмельницький: Хмельниц. ін-т МАУП, 2015. – Вип. 5. – 100 с.
3. Трач І.В. Методичні рекомендації щодо підготовки курсової роботи з дисципліни «Соціальна психологія».– Хмельницький: Хмельницький інститут МАУП, 2015. – 24 с.

4.  Методичні рекомендації до проведення психологічного тренінгу / уклад.: Черкасова Т.М. – Хмельницький: Хмельницький інститут МАУП, 2018 – 40 с.
5.  Шепель І. М. Професійне самовизначення школярів: методичний посібник. – 2-ге вид., доп. та перероб. / І. М. Шепель. – Хмельницький, 2018. – 129 с.

Видано збірники наукових праць:
1.    Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження:зб.наук.пр. / гол.ред. Л.Г.Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. Ін.-ту МАУП, 2015. – Вип.5.  - 88 с.
2. УДК 159.9 ББК 88.3 Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2018. – Вип. 7. – 185 с.
3. УДК 159.923.2 – 053.6 (08) Формування особистості підлітка: сучасні реалії: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [Хмельницький, 25 квіт. 2018 р.] / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2018. – 173 с.
4. УДК 159.9 ББК 88.3 Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2018. – Вип. 8. – 204 с.

    Викладачі кафедри здійснюють керівництво  науковою  роботою студентів. Зокрема, викладачами кафедри здійснено керівництво студентськими науковими доповідями та науковими  роботами, які брали участь у щорічному конкурсі студентських наукових робіт в рамках  ХІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді»:

К.пед.н., доц. Олійник В.В.
1. Філіппенко Я. Т. Г. Шевченко в моєму житті / Ярослав Філіппенко // Поезія – це поклик душі: зб. / уклад.: В. В. Олійник, Д. В. Костенко. – Хмельницький: Хмельницький інститут МАУП, 2015. – Вип. 5. – С. 60-61.
2. Лиськова Д. Шевченко – вічний вогник у наших серцях / Дарія Лиськова // Т. Г. Шевченко: погляд крізь століття: наук.-метод. посіб. / [уклад.: В. В. Олійник]. – Хмельницький: Вид-во ХІ МАУП, 2015. – С. 35-37.
3. Мариненко Ю. Тарас Шевченко як пророк українського народу / Юлія Мариненко // Т. Г. Шевченко: погляд крізь століття: наук.-метод. посіб. / [уклад.: В. В. Олійник]. – Хмельницький: Вид-во ХІ МАУП, 2015. – С. 38-39.
Керівництво студентською науковою роботою “Духовно-моральне виховання студентської молоді в Хмельницькому інституті мауп: досвід, проблеми та перспективи” (студентка групи БПс-31 Тесля Леся Юріївна; апробація на ХІІ всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт “Україна в сучасному геополітичному просторі: погляд молоді” (22 квітня 2015 р., Хмельницький інститут МАУП; студентка нагороджена грамотою Хмельницької єпархії Української Православної Церкви).
Ст. викл Трач І.В.
-    студентка групи БПс–31 Соколюк І. – Наукова робота на тему «Соціально-психологічні причини виникнення алкогольної залежності». – Апробація на ХІІ всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт  «Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді» (22 квітня 2015 року).

Керівництво науково-пошуковою роботою студентів:

Олійник В. В. керувала написанням наукових робіт магістрантів:
Наукова робота на тему “Посттравматичні стресові розлади як психологічна проблема” (студентка групи СПс-51 Чевська Оксана Юріївна; апробація на ХІV всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт “Україна в сучасному геополітичному просторі: погляд молоді” (11 травня 2017 р., Хмельницький інститут МАУП; студентка нагороджена грамотою Хмельницького міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді).
Наукова робота на тему “Ділове спілкування як феномен” (студентка групи КП-32 Федорук Марина Юріївна; апробація на ХІV всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт “Україна в сучасному геополітичному просторі: погляд молоді” (11 травня 2017 р., Хмельницький інститут МАУП; студентка нагороджена грамотою Благодійної організації).

Конишева Надія Олегівна, магістрантка спеціальності «психологія» ХІ МАУП. Тема наукової роботи «Історичний аналіз виникнення та занепаду наукових шкіл у психології» (апробація на ХV Всеукраїнській студентській та учнівській науково-практичній конференції за підсумками конкурсу наукових робіт (14.10.2017 р.-14.04.2018 р) «Україна в сучасному геополітичному просторі: погляд молоді» (17 травня 2018 р.). Магістрантка нагороджена грамотою Хмельницького міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Онищук Сергій Петрович, магістрант спеціальності «психологія» ХІ МАУП. Тема наукової роботи «Історичний розвиток психологічних шкіл у ХХ столітті» (апробація на ХV Всеукраїнській студентській та учнівській науково-практичній конференції за підсумками конкурсу наукових робіт (14.10.2017 р.-14.04.2018 р) «Україна в сучасному геополітичному просторі: погляд молоді» (17 травня 2018 р.). Магістрант нагороджений грамотою Громадської організації «Паритет» (м. Хмельницький).

Черкасова Т. М. керувала написанням наукових робіт здобувачів вищої освіти:

Глуховський Максим Борисович, здобувач вищої освіти спеціальності «психологія» ХІ МАУП. Тема наукової роботи «Основні методи і технології психологічного консультування у школі» (апробація на ХV Всеукраїнській студентській та учнівській науково-практичній конференції за підсумками конкурсу наукових робіт (14.10.2017 р.-14.04.2018 р) «Україна в сучасному геополітичному просторі: погляд молоді» (17 травня 2018 р.). Здобувач вищої освіти нагороджений грамотою Хмельницького міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Непомнящих Ігор Миколайович, здобувач вищої освіти спеціальності «психологія» ХІ МАУП. Тема наукової роботи «Особливості психологічного впливу реклами на свідомість споживачів» (апробація на ХV Всеукраїнській студентській та учнівській науково-практичній конференції за підсумками конкурсу наукових робіт (14.10.2017 р.-14.04.2018 р) «Україна в сучасному геополітичному просторі: погляд молоді» (17 травня 2018 р.). Здобувач вищої освіти нагороджений грамотою Громадської організації «Паритет» (м. Хмельницький).