МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Спеціальність: 262 ПравоОХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ

Освітня програма: Правоохоронна діяльність та безпека

 

Програма спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» орієнтована на оволодіння здобувачами вищої освіти методами, методиками та технологіями правоохоронної діяльності, системного підходу до вирішення завдань із забезпечення публічної безпеки і порядку; знаннями, уміннями та навичками, спрямованими на створення стратегій розвитку у сфері правоохоронної діяльності, публічної безпеки і порядку; розроблення і впровадження організаційно-правових заходів підвищення ефективності правоохоронної діяльності.

Бакалавр з правоохоронної діяльності має оволодіти компетентностями, необхідними для розв’язання складних спеціалізованих задач та практичних проблем у галузі правоохоронної діяльності під час практичної діяльності з охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів правоохоронної діяльності, системного аналізу та планування операцій, прогнозування, оптимізації та прийняття рішень, проведення досліджень та/або здійснення інновацій у сфері правоохоронної діяльності і характеризується комплексністю та невизначеністю умов і вимог.

Мета освітньої програми: підготовка висококваліфікованих фахівців правоохоронної діяльності, які володіють системою знань у галузі правоохоронної діяльності, знайомі з сучасними науковими досягненнями цієї галузі, можуть критично оцінювати та застосовувати на практиці теоретичні постулати й інноваційні методи, здатні до постійного навчання і самовдосконалення, здатні брати участь у наукових дослідженнях, здатні займатися правотворчою, правозастосовною, експертно-консультаційною та організаційно-управлінською діяльністю.

Фахові компетентності спеціальності:

Кримінально-правова компетентність – здатність і готовність особи орієнтуватися в кримінально-правових нормах законів, які визначають підстави та принципи кримінальної відповідальності, а також те, які суспільно небезпечні діяння є злочинними і які покарання слід застосовувати до осіб, що їх вчинили.

Кримінально-процесуальна компетентність – здатність і готовність особи здійснювати захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Адміністративно-правова компетентність – здатність і готовність особи охороняти права і свободи громадян, власність, конституційний лад України, права і законні інтереси підприємств, установ і організацій, встановлений правопорядок, зміцнювати законність, запобігати правопорушенням.

Адміністративно-процесуальна компетентність – здатність і готовність особи регулювати суспільні відносини та визначати адміністративну відповідальність за різні правопорушення.

Цивільно-правова компетентність – здатність і готовність особи визначати систему правових норм, які регулюють майнові і особисті немайнові відносини та здійснювати цивільно-правове регулювання суспільних відносин.

Цивільно-процесуальна компетентність – здатність і готовність особи здійснювати процесуальний порядок розгляду і вирішення справ для захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних та трудових правовідносин.

Господарсько-правова компетентність – здатність і готовність особи застосовувати норми права у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання.

Кримінологічна компетентність – здатність і готовність особи систематизувати закономірності злочинності, визначати особу злочинця, причини і умови злочинності та її окремих видів, реалізовувати напрями і заходи її запобігання.

Криміналістична компетентність – здатність і готовність особи застосовувати засоби, прийоми і методи збирання, дослідження, оцінки і використання доказів для розкриття, розслідування, судового розгляду та попередження злочинів.

Компетентність у сфері інформаційно- телекомунікаційних систем – здатність і готовність особи використовувати сукупність організаційних і технічних засобів для обробки та збереження інформації.

Компетентність у сфері протидії насильству в сім’ї – здатність і готовність особи забезпечувати захист конституційних прав і свобод у випадках будь- яких умисних дій фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім'ї по відношенню до іншого члена сім'ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім'ї як людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров'ю.

Програмні результати навчання:

Здобувач вищої освіти ступеня вищої освіти бакалавр зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» повинен продемонструвати такі результати навчання:

Здатність здійснювати превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень.

Здатність вживати заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень та припиняти виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення.

Здатність вживати заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального, адміністративного правопорушення.

Здатність здійснювати своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події.

Здатність здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень у межах визначеної підслідності.

Здатність здійснювати розшук осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду, ухиляються від виконання кримінального покарання, пропали безвісти, та інших осіб у випадках, визначених законом.

Здатність у випадках, визначених законом, здійснювати провадження у справах про адміністративні правопорушення, приймати рішення про застосування адміністративних стягнень та забезпечувати їх виконання.

Здатність доставляти у випадках і порядку, визначених законом, затриманих осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, та осіб, які вчинили адміністративне правопорушення.

Здатність вживати заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропортах, морських та річкових портах, інших публічних місцях.

Здатність у межах своєї компетенції, визначеної законом, здійснювати контроль за дотриманням вимог законів та інших нормативно - правових актів щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, вживає заходів щодо запобігання дитячій бездоглядності, правопорушенням серед дітей, а також соціального патронажу щодо дітей, які відбували покарання у виді позбавлення волі.

Здатність вживати заходів для запобігання та припинення насильства в сім’ї.

Здатність надавати юридичну допомогу у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання.

Працевлаштування: фахівці із кваліфікацією бакалавра з правоохоронної діяльності можуть знайти себе у різних напрямах правоохоронної діяльності, а саме: в органах прокуратури, поліції, СБУ, митних органах, а також реалізуватися у приватній охоронній та детективній діяльності тощо.

Магістр зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» підготовлений для роботи на посадах начальника відділу (управління), керівника правоохоронного відомства, заступника керівника правоохоронного відомства тощо.