МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Спеціальність: 081 Право

Освітня програма: Право

 

Програма спеціальності 081 «Право» орієнтована на надання юридичної освіти із широким доступом до працевлаштування та подальшого навчання; забезпечення формування та розвитку загальних і спеціальних компетентностей у галузі права, що передбачає широкі можливості реалізації зайнятості та розвитку кар’єри, засновані на отриманих здобувачами вищої освіти знаннях у галузі права.

Фокус програми: Бакалавр з права має оволодіти компетентностями, необхідними для розуміння природи і функцій права, змісту його основних правових інститутів, застосування права, а також меж правового регулювання різних суспільних відносин.

Мета освітньої програми: сформувати у здобувачів вищої освіти здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі права або у процесі навчання, що передбачає застосування правових доктрин та принципів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Фахові компетентності спеціальності:

Знання основ теорії та філософії права, структури правничої професії та її ролі у суспільстві.

Знання історії права та державних інститутів.

Знання стандартів правничої професії.

Знання міжнародних стандартів прав людини.

Знання Конвенції з захисту прав людини та основоположних свобод, а також прецедентної практики Європейського суду з прав людини.

Знання засад і доктрин міжнародного публічного права, а також змісту основних міжнародно-правових інститутів.

Знання основ права Європейського Союзу.

Знання засад і доктрин національного права, а також змісту правових інститутів таких фундаментальних галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, трудове право, кримінальне і кримінальне процесуальне право.

Навички реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права.

Уміння застосувати знання у практичній діяльності при моделюванні правових ситуацій.

Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти.

Здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції.

Здатність застосовувати юридичну аргументацію.

Здатність виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати способи їх вирішення, включаючи подолання юридичної невизначеності.

Навички логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення.

Навички консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації.

Навички самостійної підготовки проектів актів правозастосування.

Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності.

Програмні результати навчання

Здобувач вищої освіти ступеня вищої освіти бакалавр зі спеціальності 081 «Право» повинен продемонструвати такі результати навчання:

визначати вагомість та переконливість аргументів в оцінці заздалегідь невідомих умов та обставин;

здійснювати синтез відповідних концепцій і доктринальних положень публічної політики у контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання;

проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел;

формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми.

давати короткий висновок щодо окремих проблем з достатньою обґрунтованістю;

оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему;

узгоджувати план власного дослідження і самостійно формувати матеріали за визначеними джерелами;

використовувати різноманітні інформаційні джерела для засвоєння складних питань з певної теми;

самостійно визначати та формулювати ті питання, з яких потрібна допомога і діяти відповідно до рекомендацій;

вільно володіти письмовою та усною державною мовою, правильно вживаючи правничу термінологію;

викладати матеріал з певної проблематики таким чином, щоб розкрити зміст основних питань;

відтворювати зміст, демонструючи розуміння з основних професійних та суспільних тем;

належно використовувати цифрову і статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності;

вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази даних;

користуватися комп’ютерними програмами у межах стандартного програмного забезпечення з використанням електронних таблиць, графіків та інших можливостей;

працювати в групі як учасник, формуючи власний внесок у виконання завдань групи;

демонструвати знання і розуміння щодо визначення основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової системи;

пояснювати природу та зміст основних правових інститутів та процедур національного права;

демонструвати необхідні знання та розуміння суті та змісту основних правових інститутів та норм фундаментальних галузей права;

застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки;

самостійно підготувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях;

надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів урізних правових ситуаціях.

Працевлаштування: фахівець із кваліфікацією бакалавра з права може займати первинні посади в органах державної виконавчої та судової влади, місцевого самоврядування, прокуратури, адвокатури, Служби безпеки України, органах поліції, митної служби, в юридичних службах підприємств, установ, організацій тощо.

Продовження освіти: можливість навчання за програмою другого рівня за спеціальностями 081 «Право» або спорідненими за магістерськими освітньо-науковими / освітньо-професійними програмами вищої освіти.

Магістр зі спеціальності 081 «Право» підготовлений для роботи на посадах, що вимагають вищої юридичної освіти: в органах державної виконавчої влади; в органах місцевого самоврядування; судах загальної юрисдикції і спеціалізованих судах; органах прокуратури; органах Міністерства юстиції України; системі нотаріату; адвокатурі; юридичних службах підприємств усіх форм власності; юридичних навчальних закладах.