МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом


 

 

 maupeblem_02

Хмельницький  інститут

імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України

        Приватного акціонерного товариства “Вищий навчальний заклад

“Міжрегіональна Академія управління персоналом”

29015, м. Хмельницький, Проспект Миру, 101А
п / р 26007000017833 ПАТ “ВіЕс БАНК”, МФО 325213
Телефон-факс 71-66-15, Код ЗКПО 22780406

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

27 квітня 2016 року 

відбудеться науково-практичний семінар на тему:

 “Інноваційні технології як основа професійного становлення особистості”

 

Напрями роботи:

1.      Майбутнє України в інформаційному просторі.

2.      Комп’ютерні науки в контексті інноваційного розвитку українського суспільства.

3.      Історичні, правові, економічні, філологічні, педагогічні науки в контексті інноваційного розвитку України.

4.      Інноваційні технології у ході розвитку освітньої галузі: проблеми та перспективи.

За матеріалами наукового засідання планується видання Збірника.

Термін подання матеріалів – до 20 квітня 2016 року

Вимоги до оформлення:

·    матеріали подаються українською мовою обсягом 6-12 сторінок набраного на комп’ютері тексту формату А4; шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5 (текстовий редактор WORD 6-7); поля зліва – 20 мм, справа, зверху, знизу – 1,5 мм (в автоматичному режимі, забороняється використовувати табуляцію);

·    прізвище, ім’я, по батькові автора (повністю) друкується зверху справа, нижче курсивом друкується місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада; нижче через 1,5 інтервала посередині симетрично до тексту – назва статті великими літерами; після цього через 2 інтервали – основний текст; в кінці через 2 інтервали симетрично до тексту заголовок “Використані джерела та література”; список літератури подається через 1 інтервал з розміром шрифту 12, без автоматичної табуляції в порядку згадування в тексті;

·    посилання на літературу виконуються у квадратних дужках [  ] з позначенням порядкового номера джерела (монографії, статті) і сторінки (аркуша) за зразком: [4, с. 21], [6, арк. 121], [9, р. 17];

·    в примітці до тексту прохання вказати контактний номер телефону;

·    матеріали подавати на CD\R, а також роздрукованими в 1 примірнику або на електронну пошту.

Матеріали, в яких не буде дотримано вимог щодо оформлення, розглядатися не будуть!

До друку подаються оригінали матеріалів разом із електронною версією.

 

Контактна інформація: 29015, м. Хмельницький, пр. Миру 101А, Хмельницький інститут МАУП

тел. spam_protected_info, Костенко Дмитро Вікторович

 Е-mail:

 

Оргкомітет                                                        

 « На початок