МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Савчук Л.О., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри Фундаментальної підготовки

 1.   Савчук Л.О. Активізація пізнавальної діяльності як психолого-педагогічна проблема професіональної підготовки майбутніх економістів // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон: РІПО, 2010. – Випуск 6. - С. 139–144.

 2.   Савчук Л.О. Формування інформатичної освіти в процесі навчання у вищому економічному навчальному закладі // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Збірник наукових праць. – Кривий Ріг, Видавничий відділ НМетАУ, 2011. – С. 526 – 530.

 

3.  Савчук Л.А. Современные программные продукты и формирование специальных компетенций у будущих экономистов // «Информатизация образования - 2012.», Орёл, Россия, 2012. – С. 185-187.

 

4.  Савчук Л.О. Психолого-педагогічні аспекти взаємозв’язку пізнавальної діяльності та використання інформаційних технологій для впровадження дистанційної освіти // Наука й економіка. Науково-теоретичнийжурнал Хмельницького економічного університету. – 2012. – № 1 (25)  – C. 131–133. Фахове видання

 

5.   Савчук Л.О., Штабалюк П.І.  Інформаційна модель страхування активу з урахуванням впливу франшизи на страхові рішення. // Вісник ХНУ. – Хмельницький,  2012. – № 4, Т.3 (138). – С. 70–73. Фахове видання

 

6. Савчук Л.О., Пайонк Д.О. Использование прогрессивных информационных и коммуникационных технологий в профессиональной подготовке будущих экономистов.// Современные проблемы социально-экономического развития и информатизации: новые вызовы и перспективы. – Кутаисский Университет Грузии, 2013. – С. 163-166

 

7. Савчук Л.О. Фактори підвищення мотивації отримання нових знань в галузі туризму сучасними засобами інформаційно-комунікаційних технологій // Науковий вісник Ужгородського  національного університету. – Ужгород, 2013. – Випуск 29. –  С.188-190. Фахове видання

 

8. Савчук Л.О. Економіко-математичний аналіз рівня зайнятості та безробіття населення у Хмельницькій області. // Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. – 2014. – № 2 (34)  – C. 192–196. Фахове видання

 

9.  Савчук Л.О. Формування інформатичної складової фахової підготовки майбутніх економістів. Монографія. / Савчук Л.О.  Тернопіль: ВД «Крок», 2014. – 200с. ISBN 978-617-692-200-1.

 

10. Савчук Л.О., Акуленко К.Ю. Організаційно-педагогічні умови підготовки фахівців у фінансово-економічному коледжі до професійної діяльності. // Молодь і ринок. Науково-педагогічний журнал. – Дрогобич, 2015.– №5(124). – С. 62–68. Фахове видання

 

11.  Савчук Л.О., Федішина А.В. Математичний аналіз та прогнозування рівня захворюваності  на цукровий діабет у Хмельницькій області. // Економіка та держава. Науково-практичний журнал Сумського державного університету.   2015.   № 6.  С. 107-115. Фахове видання

 

12.   Савчук Л.О. Еволюція застосування  інформаційних технологій у вищій школі: проблеми та перспективи. / Савчук Л.О. // Українська мова і нація: зб. наук. пр. / гол. ред. Л.Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. Ін.-ту МАУП, 2015. – Вип. 6. – С.129-135.

 

13.  Савчук Л.О. Інформаційні технології в туристичному бізнесі: проблеми та перспективи. // Інноваційні технології ХХІ століття:  зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид - во Хмельниц. Ін – ту МАУП, 2017.  – Вип.  2 – С. 85-89.


14.  Рівний Д. М., Савчук Л. О. Сутність інформаційних технологій та їх роль у діяльності туристичного бізнесу// Інноваційні технології ХХІ століття:  зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид - во Хмельниц. Ін – ту МАУП, 2017.  – Вип.  2 – С. 78-85.


15.  Cавчук Л. О. Психологічний вплив комп’ютерних технологій на розвиток особистості. Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2017. – Вип. 6. – С. 109-113.


16.  Савчук Л. О. Формування комунікативної компетенції в сучасному інформаційному суспільстві // Інноваційні технології ХХІ століття:  зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид - во Хмельниц. Ін – ту МАУП, 2018  – Вип.  3 – С.


17. Драпак Л.С., Савчук Л. О. Компетентнісний підхід та його роль в освітньому процесі при вивченні математики в основній школі. // Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Збірник наукових праць, 2018.


18. Савчук Л. О. Вплив комп’ютерних технологій на формування та розвиток особистості: психолого-педагогічні аспекти. // Українська мова і нація: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2018. – Вип. 10. – С. 54-57. 

  Парандій В. О.,  кандидат історичних наук, доцент

1. Парандій В.О. Історичний екскурс до Дня Соборності України. // День Соборності України: історико-політологічні дискусії: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2015. – Вип. 2. – С. 58-66.

2. Парандій В.О. Анексія Автономної Республіки Крим: історичні передумови та політико-правові наслідки. // Актуальні питання державотворення і захисту прав людини в Україні: зб. наук. пр. за матеріалами зас. кругл. ст., 14 грудня 2014 р. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2015. – Вип. 3.

3. Парандій В.О. Діяльність Державного Центру УНР в роки Другої світової війни. // Педагогічний вісник: науково-методичний журнал. – Хмельницький, 2015. - № 1 (39). – С. 13-17.

4. Парандій В.О. Діалог польських та українських військово-політичних еліт щодо перспектив розвитку збройних сил ДЦ УНР. // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАНУ. Подільський осередок. – Т.30. – К., 2015. – С. 330-349. Фахове видання.

5. Парандій В.О. Роль Епіфанія Славинецького в становленні «Книжкової справи» (друга половина ХVIIстоліття). // Наукові записки. Серія: Історичне релігієзнавство. – Випуск 12. – Острог, 2015 – С. 119-128.Фахове видання.

6. Парандій В.О. Держава без території: діяльність військової спецслужби Державного Центру УНР в екзилі (1926-1936 рр.). // Вісник академії. Електронне фахове видання у галузі педагогічних та психологічних наук. (Національна академія державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького). Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe Фахове видання.

7. Парандій В.О. Видавничо-інформаційна діяльність Державного Центру УНР в екзилі (1926-1936 рр.). // Українська  мова і нація: зб. наук. пр. / гол. ред. Л.Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во ХІ МАУП, 2015. – Вип. 6. – С.

8. Парандій В.О. Політико-правові наслідки анексії Автономної Республіки Крим. // Освітньо-наукове забезпечення правоохоронних органів і військових формувань України: VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (Хмельницький 10 грудня 2015 року) / Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. – Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2015. Фахове видання. стор. 2 »