МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом
 
З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Протокол Вченої ради № _2_
від «_29_» _лютого_ 2016 р.
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФАКУЛЬТЕТ
Хмельницького інституту імені Блаженнішого Володимира,
Митрополита Київського і всієї України
Приватного акціонерного товариства “Вищий навчальний заклад
“Міжрегіональна Академія управління персоналом”


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення розроблено і прийнято у відповідності до Законів України «Про освіту» від 22 березня 1996 року, «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 № 1556-VII, Статуту Приватного акціонерного товариства “Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна Академія управління персоналом” (далі Академія) та Положення Хмельницького інституту імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України Приватного акціонерного товариства “Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна Академія управління персоналом” (далі Інститут).

1.2. Положення регламентує загальні юридичні, економічні та управлінські засади функціонування факультету Інституту.

1.3. Факультет Інституту (далі   – Факультет) є основним організаційним і навчально-науковим структурним підрозділом Інституту, що об’єднує кафедри (не менше трьох), деканат, лабораторії, кабінети (та інші структурні підрозділи, які беруть участь у підготовці фахівців та проведенні наукових досліджень) і здійснює освітню підготовку здобувачів вищої освіти за кількома спеціальностями; проводить освітню, науково-методичну, навчально-виховну, науково-дослідну і культурно-просвітницьку діяльність, має відповідний рівень кадрового і матеріально-технічного забезпечення.

1.4. Факультет на рівні структурної одиниці Інституту реалізовує функцію організації та управління підготовкою здобувачів вищої освіти за бакалаврськими та магістерськими рівнями вищої освіти.

1.5. Факультет здійснює діяльність в умовах централізації функцій управління.

1.6. Об’єктами управління факультету є процеси:

  • організації освітньої, науково-методичної, навчально-виховної, науково-дослідної та культурно-просвітницької роботи кафедр, підпорядкованих факультету;

  • налагодження та розвитку міжнародного співробітництва;

  • сприяння створенню необхідних соціально-побутових умов для здобувачів вищої освіти.

1.7. Створення Факультету, його реорганізація та ліквідація відбувається за рішенням Вченої ради Інституту та вводиться в дію наказом директора у встановленому законом порядку.

1.8. Головними завданнями Факультету є:

  – забезпечення високої якості вищої освіти та освітньої діяльності;

  – провадження освітньої діяльності, яка включає навчальну, наукову, методичну, виховну і культурну діяльність;

  – організація, координація і контроль освітньої та навчально-методичної роботи зі здобувачами вищої освіти;

  – удосконалення науково-методичного забезпечення освітнього процесу і контроль за роботою підпорядкованих факультету кафедр;

  – координація роботи з підготовки підручників, навчальних посібників, методичної, наукової та іншої літератури за спеціальностями (спеціалізаціями), за якими здійснюється підготовка на факультеті;

  – формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави і людства, забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і взаємодопомоги, поваги у стосунках між працівниками та здобувачами вищої освіти;

  – створення умов для задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному, моральному та фізичному розвитку;

  – удосконалення освітнього та виховного процесу, упровадження в освітній процес новітніх освітніх технологій;

  – пропаганда фізичної культури і спорту як здорового способу життя науково-педагогічних та педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти, навчально-допоміжного та обслуговуючого персоналу, інших співробітників факультету;

  – контроль за реалізацією стандартів вищої освіти, за якими здійснюється підготовка на факультеті;

  – організація профорієнтаційної роботи та проведення комплексу робіт щодо забезпечення наявності планового контингенту студентів за всіма формами навчання;

  – підготовка пропозицій щодо відкриття нових спеціальностей (спеціалізацій) на факультеті відповідно до потреб регіону;

  – інтеграція освітнього процесу та майбутньої професійної діяльності здобувачів вищої освіти, визначення баз практичної підготовки здобувачів вищої освіти факультету;

  – забезпечення ефективної діяльності кафедр факультету, стабільності та наступності поколінь науково-педагогічних кадрів, створення умов для росту їх професійної майстерності;

  – підвищення результативності науково-дослідної діяльності кафедр та науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти;

  – формування органів студентського самоврядування, сприяння студентським організаціям у забезпеченні дотримання норм та нормативів соціально-побутових умов навчання та проживання у гуртожитках;

  – удосконалення методів і форм виховної роботи з посилення ролі кураторів у процесі виховання здобувачів вищої освіти;

  – організація і проведення фундаментальних, пошукових і прикладних наукових досліджень у відповідних галузях науки як основи підготовки майбутніх фахівців та науково-технічного і культурного розвитку держави;

  – створення умов для наукових досліджень, спрямованих на вирішення проблем наукової галузі та пов’язаних з освітнім процесом;

  – співробітництво з обласним та місцевими органами управління освітою, освітніми закладами задля вдосконалення змісту підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальностями (спеціалізаціями), за якими здійснюється підготовка на факультеті;

  – поширення знань серед населення, підвищення його загальноосвітнього рівня;

  – інформування абітурієнтів і здобувачів вищої освіти про ситуацію, що склалася на ринку зайнятості;

  – дотримання стандартів освітньої діяльності та стандартів вищої освіти;

  – утримання матеріально-технічної бази факультету та соціальної інфраструктури відповідно до державних стандартів та санітарно-технічних норм і вимог забезпечення безпечних умов проведення освітньої діяльності;

  – дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та громадянами, зокрема й за міжнародними угодами;

  – дотримання фінансової дисципліни та збереження майна;

  – соціальний захист учасників освітнього процесу.

1.9. Факультет керується у своїй діяльності Конституцією України, Законом України «Про вищу освіту», іншими нормативними документами, наказами і розпорядженнями ректора Академії, директора Інституту, рішеннями Вченої ради Інституту, Статутом Академії, Положенням Інституту, а також цим Положенням.

1.10. Факультет має круглу печатку зі своїм найменуванням, кутовий штам, які затверджуються згідно встановленого порядку.

1.11. Зміст та регламентацію роботи Факультету визначають річні та перспективні плани роботи.

1.12. Факультет не є юридичною особою.

1.13. Факультет може мати власну емблему, а також почесні відзнаки, грамоти, листи-подяки тощо з метою стимулювання сумлінної праці працівників та успішного навчання здобувачів вищої освіти, іншу символіку.

II. СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ

2.1. Структура Факультету визначається відповідно до чинного законодавства України, та Статуту Академії та Положення Інституту.

2.2. Факультет складається з таких структурних підрозділів: кафедри (не менше трьох), деканат, кабінети та інші структурні підрозділи, які беруть участь у підготовці фахівців та проведенні наукових досліджень.

2.3. Основною і визначальною ланкою освітнього процесу на Факультеті є кафедра, яка здійснює добір науково-педагогічних працівників, розподіляє різні види діяльності між викладачами, вирішує питання змісту навчальних дисциплін, форми і терміни поточного, модульного і підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти, визначає напрями наукових і науково-методичних досліджень, організовує виховну роботу зі студентами та співробітниками.

2.4. Рішення щодо внесення змін до структури факультету, які пов’язані із створенням, ліквідацією або реорганізацією кафедр та інших структурних підрозділів факультету, зміною профілю підготовки фахівців, ухвалює Вчена рада Інституту і затверджується наказом директора.

ІІІ. ПРАВА І ПОВНОВАЖЕННЯ ФАКУЛЬТЕТУ (ІНСТИТУТУ)

Факультет має такі права і повноваження.

3.1. Сприяти формуванню кадрового складу та штатного розпису кафедр факультету в межах затвердженого адміністрацією Інституту фонду.

3.2. Здійснювати повний цикл навчально-наукової, господарської та виховної роботи.

3.3. Розробляти плани видання навчально-методичної літератури та її рекомендації до друку.

3.4. Формувати розклад занять (навчальна частина).

3.5. Контролювати виконання графіку навчального процесу та розкладу навчальних занять, які проводяться зі здобувачами вищої освіти факультету.

3.6. Допускати здобувачів вищої освіти до екзаменаційної сесії та атестації.

3.7. Готувати подання щодо переведення здобувачів на наступний курс, продовження термінів складання сесій, надання академічних відпусток, відрахування з Інституту.

3.8. Готувати проекти наказів по Інституту щодо подання на відзнаки кандидатур здобувачів вищої освіти за успіхи у навчанні, науковій роботі, громадському житті факультету, спортивні результати, участь у спортивно-масовій роботі до різних форм морального та (або) матеріального заохочення, внесення пропозицій адміністрації Інституту щодо накладання стягнень.

3.9. Подавати кандидатури викладачів та співробітників факультету до матеріального та (або) морального заохочення, вносити пропозиції адміністрації Інституту щодо накладання стягнень на працівників Факультету.

3.10. Подавати пропозиції до екзаменаційних комісій, які створені і діють на Факультеті, щодо рекомендації здобувачів вищої освіти ступеню бакалавр/магістр до вступу на освітньо-професійні та освітньо-наукові програми магістерського та освітньо-наукового рівнів.

3.11. Організовувати належне сучасне технічне та інформаційне забезпечення освітнього процесу на Факультеті.

3.12. Визначати бази для проходження практичної підготовки здобувачів вищої освіти, організовувати та контролювати проведення практик.

3.13. Організовувати профорієнтаційну підготовку абітурієнтів до вступу на навчання за спеціальностями (спеціалізаціями) Факультету.

3.14. Контролювати підвищення кваліфікації, стажування науково-педагогічних працівників, науковців та співробітників факультету в установлені терміни відповідно до чинного законодавства.

3.15. Організовувати виховну роботу зі здобувачами, у тому числі в гуртожитку.

3.16. Готувати і подавати до директору Інституту у відповідні терміни пропозиції щодо складу відбіркової комісії на спеціальності (спеціалізації) Факультету.

3.17. Подавати пропозиції щодо участі в інститутських, академічних, державних, міжнародних проектах, грантах, програмах, конкурсах, фондах тощо.

3.18. Ініціювати проведення конференцій, семінарів, симпозіумів тощо.

3.19. Здійснювати інформаційно-рекламну діяльність.

3.20. Забезпечити справочинство та документообіг Факультету на рівні вимог чинного законодавства.

3.21. Вживати заходи на забезпечення безпеки життя і здоров’я здобувачів вищої освіти та співробітників факультету при проведенні навчальних занять у приміщеннях Інституту.

3.22. Встановлювати окремим здобувачам індивідуальні графіки навчання відповідно до окремого положення.

ІV. УПРАВЛІННЯ ФАКУЛЬТЕТОМ

4.1. Керівництво факультетом здійснює декан, який не може перебувати на цій посаді більш як два строки. Декан факультету повинен мати науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю факультету.

4.2. Повноваження декана факультету визначаються цим Положенням про факультет, яке затверджується Вченою радою Інституту.

4.3. Декан факультету може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам (за наявності). Заступник декана призначається директором Інституту.

4.4. Декан факультету має право видавати розпорядження щодо діяльності відповідного факультету, які є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу факультету і можуть бути скасовані директором Інституту, якщо вони суперечать законодавству, цьому Положенню чи завдають шкоди інтересам Інституту.

4.5. Декан факультету відповідно до чинного законодавства обирається Вченою радою Інституту строком на п’ять років з урахуванням пропозицій факультету. Директор Інституту укладає з деканом факультету контракт. Декан факультету здійснює свої повноваження на постійній основі та за суміщенням посад, якщо посада не передбачає здійснення ним адміністративно-управлінських функцій.

4.6. Якщо в Інституті утворюється новий факультет, директор Інституту призначає виконувача обов’язків декана цього факультету на строк до проведення виборів декана факультету, але не більш як на три місяці.

4.7. Підстави дострокового розірвання контракту з деканом.

4.7.1. Декан факультету може бути звільнений з посади директором Інститут за поданням Вченої ради Інституту з підстав, визначених законодавством про працю, за порушення Статуту Академії, Положення Інституту, умов контракту.

4.7.2. Пропозиція про звільнення декана факультету вноситься до Вченої ради не менш як половиною голосів статутного складу факультету. Пропозиція про звільнення декана факультету приймається не менш як двома третинами голосів статутного складу факультету.

4.8. Декан факультету здійснює свою роботу під керівництвом директора та заступників директора (у частині виконання закріпленого за ними напряму діяльності).

4.9. Декан факультету здійснює керівництво освітньою, науковою, методичною та виховною роботою факультету на основі чинного законодавства, Статуту Академії, Положення Інституту, контракту (трудового договору), а також обов’язків, покладених на нього директором Інституту.

4.10. Декан факультету має такі права:

4.10.1 Видавати розпорядження по факультету, які є обов’язковими для виконання для всіх членів трудового колективу та здобувачів вищої освіти факультету. Розпорядження декана факультету можуть відміняти директор або заступник директора.

4.10.2. Вимагати від членів колективу факультету дотримання вимог чинного законодавства та нормативних актів Міністерства освіти і науки України, Статуту Академії, Положення Інституту та умов цього Положення.

4.10.3. Організовувати та контролювати освітню, навчально-методичну, науково-дослідну, організаційно-методичну та виховну роботу факультету.

4.10.4. Входити до складу Вченої ради Інституту.

4.10.5. Брати участь у роботі будь-якого структурного підрозділу Інституту, де обговорюються та вирішуються питання щодо діяльності факультету.

4.10.6. Вносити на розгляд Вченої ради Інституту, а також вищих органів управління пропозиції щодо поліпшення діяльності роботи факультету, кадрових змін на факультеті.

4.10.7. Подавати пропозиції директору про надання заохочень і накладання стягнень для працівників   – факультету, кафедр і здобувачів факультету.

4.10.8. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, договорів й інших документів, пов’язаних з діяльністю структурного підрозділу.

4.10.9. На підвищення кваліфікації, перепідготовку, зокрема навчання в докторантурі, цільове навчання з проблемних питань освіти тощо.

4.10.10. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами Інституту, а також іншими організаціями з питань, що входять до його компетенції.

4.10.11. На належні умови праці, побуту, відпочинку.

4.10.12. Користування пільгами, установленими законодавством про працю України, зокрема скороченим робочим днем, подовженою відпусткою тощо.

4.10.13. Працювати за сумісництвом, а також на умовах погодинної оплати в Інституті або інших навчальних закладах, займатися науковою та творчою діяльністю, а також підприємницькою діяльністю на умовах, визначених законодавством України.

4.10.14. Бути захищеним від посягання на правові, соціальні та професійні гарантії відповідно до чинних актів законодавства та нормативних актів Міністерства освіти і науки України, Статуту Академії. Положення Інституту та контракту (трудового договору).

4.11. Декан факультету зобов’язаний:

4.11.1. Здійснювати загальне керівництво факультетом.

4.11.2. Здійснювати планування, організацію та контроль навчальної, освітньо-методичної, наукової, науково-дослідної роботи факультету.

4.11.3. Затверджувати графіки роботи співробітників деканату.

4.11.4. Представляти факультет на Вченій раді Інституту та інших дорадчих органах.

4.11.5. Організовувати, забезпечувати і контролювати виконання:

- програм розвитку Інституту, пов’язаних із діяльністю факультету;

- чинного законодавства про працю, правил внутрішнього розпорядку і дотримання трудової дисципліни всіма співробітниками факультету;

- правил техніки безпеки.

4.11.6. Контролювати ведення документації факультету відповідно до номенклатури справ факультету.

4.11.7. Своєчасно доводити до відома завідувачів кафедр та співробітників факультету накази, розпорядження та інші документи деканату, директорату, які стосуються діяльності факультету та контролювати їх виконання співробітниками факультету.

4.11.8. Своєчасно надавати до відповідних підрозділів Академії та Інституту планово-звітну документацію та інші матеріали про роботу факультету.

4.11.9. Очолювати роботу з розробки та реалізації програм навчальних дисциплін.

4.11.10. Удосконалювати форми та методи освітньої і виховної роботи зі здобувачами факультету.

4.11.11. Організовувати роботу зі створення науково-методичного й навчально-методичного забезпечення освітньо-виховного процесу.

4.11.12. Забезпечувати впровадження нових технологій навчання і контролю знань здобувачів вищої освіти.

4.11.13. Вносити пропозиції на Вчену раду Інституту щодо вдосконалення навчально-методичної, наукової та організаційної роботи.

4.11.14. Організовувати і проводити профорієнтаційну роботу та прийом здобувачів на факультет.

4.11.15. Підтримувати зв’язок з випускниками факультету; вивчати якість підготовки фахівців, що випускає факультет.

4.11.16. Організовувати роботу і здійснювати контроль за науково-методичною співпрацею кафедр та інших підрозділів факультет з навчальними закладами, підприємствами й організаціями.

4.11.17. Забезпечувати зв’язок з однопрофільними установами, організаціями освіти для вдосконалення змісту, технології і форм організації навчання здобувачів.

4.11.18. Здійснювати контроль за виконанням розкладу навчальних занять, іспитів, заліків.

4.11.19. Здійснювати контроль за проведенням всіх видів навчальних занять, практик, атестацій здобувачів факультету.

4.11.20. Налагодити облік поточного контролю успішності, проміжних атестацій та відвідування занять здобувачів.

4.11.21. Організовувати контроль за самостійною роботою здобувачів, виконанням індивідуальних освітніх програм.

4.11.22. Затверджувати індивідуальні навчальні плани та графіки навчання, здійснювати контроль за їх виконанням.

4.11.23. Здійснювати допуск здобувачів до екзаменаційних сесій.

4.11.24. Погоджувати дозволи на дострокове складання і перескладання курсових робіт, іспитів, заліків.

4.11.25. Своєчасно подавати подання на відрахування здобувачів, документи на переведення, поновлення та зарахування на старші курси, переведення з курсу на курс у порядку, установленому чинним законодавством, нормативними актами Міністерства освіти і науки України та положеннями Академії.

4.11.26. Призначати комісію для прийняття академічної заборгованості здобувачів, підписувати відомості для складання (перескладання) академічних заборгованостей.

4.11.27. Керувати роботою старост груп.

4.11.28. Уживати необхідних заходів щодо координації діяльності факультету з іншими підрозділами Інституту.

4.11.29. Організовувати і проводити міжкафедральні наради, семінари, наукові і науково-методичні наради і конференції.

4.11.30. За погодженням з директором Інституту формувати кадровий склад факультету, разом із завідувачами кафедр проводити роботу щодо підбору та залучення до участі в освітньому процесі кваліфікованих кадрів професорсько-викладацького, наукового та навчально-допоміжного персоналу.

4.11.31. У межах своїх повноважень видавати розпорядження, обов’язкові для всіх співробітників факультету. У разі невиконання дорученої роботи вимагати від співробітників факультету пояснення причин невиконання.

4.11.32. Робити подання на співробітників факультету щодо нагородження та преміювання.

4.11.33. Здійснювати контроль за станом закріплених за факультетом навчально-лабораторних приміщень, підтримувати їх у робочому стані.

4.11.34. Вживати заходів щодо покращення та розвитку матеріальної бази Інституту.

4.11.35. Дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються в Інституті, прищеплювати їм любов до України, виховувати їх у дусі українського патріотизму й поваги до Конституції України, утверджувати повагу до загальнолюдської моралі.

4.11.36. Брати участь у роботі Відбіркової комісії Інституту.

4.12. Факультет в особі декана звітує перед Вченою радою Інституту, подає статистичну та іншу інформацію.

4.13. Декан Факультету (не може одночасно займати дві або більше посади, що передбачають виконання адміністративно-управлінських функцій в Інституті.

4.14. Заступники (заступник) декана факультету (відповідно до чинних нормативів) призначаються наказом директора Інституту за поданням декана факультету із числа осіб, які працюють на факультеті, мають, як правило, науковий ступінь, вчене звання та досвід відповідної роботи. Заступники декана підпорядковуються безпосередньо деканові факультету та керуються у своїй роботі цим Положенням та посадовою інструкцією.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

5.1. Освітній процес   – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що здійснюється в Інституті через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей в осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості.

5.2. Освітній процес на Факультеті здійснюється у таких формах:

  – навчальні заняття;

  – самостійна робота;

  – практична підготовка;

  – контрольні заходи.

5.3. Основними видами навчальних занять на Факультеті є: лекція; лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; консультація.

УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

5.4. Учасниками освітнього процесу на Факультеті є:

  – науково-педагогічні та педагогічні працівники;

  – особи, які навчаються на Факультеті (здобувачі вищої освіти);

  – працівники Факультету.

5.5. Науково-педагогічні працівники.

5.5.1. Науково-педагогічні працівники   – це особи, які за основним місцем роботи в Інституті проводять навчальну, методичну, наукову (науково-технічну) та організаційну діяльність.

5.5.2. Основними посадами на Факультеті є:

  – декан Факультету;

  – заступники декана, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим процесом;

  – завідувач кафедри;

  – професор;

  – доцент;

  – старший викладач, викладач, асистент, викладач-стажист.

 5.5.3. Науково-педагогічних працівників призначають на посади відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та «Положення про порядок заміщення посад науково-педагогічних працівників в ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

5.5.4. Робочий час науково-педагогічних працівників визначається Кодексом законів про працю України, Закону України «Про вищу освіту» та Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

5.5.5 Науково-педагогічні працівники мають права і обов’язки, які передбачені Законом України «Про вищу освіту», контрактом, укладеним з директором Інституту, та викладеними в посадових інструкціях.

5.6. Особи, які навчаються на Факультеті   – здобувачі вищої освіти.

5.6.1. Права та обов’язки осіб, що навчаються, визначаються Законом України «Про освіту», «Про вищу освіту», Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку Академії.

5.6.2. До числа здобувачів вищої освіти факультету зараховуються особи відповідно до чинних умов прийому на конкурсній основі. Навчання може здійснюватися з відривом та без відриву від виробництва здобувачів. Здобувачі можуть навчатися за індивідуальним графіком навчання відповідно до чинного в Академії Положення.

5.6.3. Здобувачі беруть участь у діяльності факультету та мають права, передбачені чинним законодавством. Здобувачі можуть обирати і бути обраними до Студентської ради Інституту. Здобувачі можуть створювати органи самоврядування та приймати рішення в межах їхньої компетенції.

5.6.4. Здобувачі зобов’язані у встановлені терміни виконувати навчальні плани та дотримуватися, вимог нормативно-правової документації щодо організації освітньо-виховного процесу в Інституті. За невиконання навчальних планів за семестр з неповажних причин, відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу», а також за порушення Правил внутрішнього розпорядку Академії, на здобувачів можуть бути накладені адміністративні стягнення, у тому числі вони можуть бути відраховані з Академії (Інституту) за наказом ректора.

5.6.5. Здобувачам вищої освіти, які зараховані на Факультет, видається студентський квиток, залікова книжка. Відмітки про переведення на наступні курси в названих документах підписує декан Факультету, підпис якого засвідчується печаткою.

5.6.6. Зарахування студентів, відрахування, переведення з однієї форми навчання на іншу, з курсу на курс, на інші спеціальності, в інші вищі навчальні заклади, надання академічних відпусток здійснюється згідно чинного законодавства наказом ректора Академії за поданням директора Інституту.

5.6.7. Атестація випускників Факультету здійснюється екзаменаційною комісією.

VІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ФАКУЛЬТЕТУ

6.1. Контроль за діяльність Факультету (Інституту) здійснює директор Інституту та заступник директора за відповідними повноваженнями.

6.2. Декан Факультету звітує про свою діяльність перед Вченою радою Інституту, директором, заступниками директора.

6.3. Контроль за діяльністю Факультету та перевірка певних видів роботи Факультету може здійснюватися за рішенням директора, іншими посадовими особами та структурними підрозділами Інституту.

VІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВИЩУ ОСВІТУ

7.1. Особи, винні у порушенні законодавства про вищу освіту, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Шкода, заподіяна учасниками освітнього процесу Факультету, а також шкода, заподіяна Факультетом учасникам освітнього процесу, відшкодовується відповідно до чинного законодавства України.

VІІІ. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ

8.1. Факультет може бути реорганізований або ліквідований на підставі подання колегіального органу управління, і/або за ухвалою Вченої ради Інституту, наказом директора в порядку, передбаченому чинним законодавством України та Положенням Інституту.

8.2. У разі ліквідації Факультету у встановленому законом порядку створюється ліквідаційна комісія і визначається її склад та функції.

8.3. При реорганізації або ліквідації Факультету працівникам, що звільняються, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України.

8.4. При реорганізації факультету документи, які знаходяться на факультеті, передаються на зберігання правонаступнику, а при ліквідації   – до архіву Інституту.

ІХ. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ЗМІН ДО ЦЬОГО ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Факультет може пропонувати зміни та доповнення до Положення при попередньому розгляді Вченою радою Інституту.

9.2. Зміни та доповнення до Положення розглядаються та ухвалюються Вченою радою Інституту та вводяться у дію наказом директора Інституту.