МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

В Хмельницькому інституті Міжрегіональної Академії управління персоналом поряд з денною здійснюється навчання і за заочною формою.

Набір студентів відбувається відповідно до умов прийому до вищих навчальних закладів освіти України, правилами прийому в МАУП на заочну форму навчання до освітніх рівнів: фаховий молодший бакалавр, бакалавр, магістр.

 
Освітній процес за заочною формою навчання здійснюється під час сесії і в міжсесійний період. Сесія для заочної форми навчання - це частина навчального року, протягом якої здійснюються всі форми освітнього процесу, передбачені навчальним планом (навчальні заняття, індивідуальні заняття і контрольні заходи). Основною формою роботи студента над засвоєнням навчального матеріалу є виконання ним контрольних робіт та індивідуальних завдань.

Організація навчання за заочною формою під час сесій і в міжсесійний період здійснюється відповідно до графіка навчального процесу, що затверджується в порядку, визначеному інститутом, і доводиться до відома студентів перед початком навчального року.

Навчально-методичне забезпечення здійснюється за рахунок наукової діяльності кафедр МАУП. Освітній процес забезпечують викладачі, серед яких кандидати та доктори наук, старші викладачі, докторанти, практичні працівники підприємств, установ, організацій.

Освітній процес забезпечується професорсько-викладацьким складом, який об’єднаний у шість  кафедр: психології, фундаментальної підготовки, економіки та управління, права та правоохоронної діяльності, теорії та практики туризму, теології та українського православ’я.

 Студенту заочної форми навчання інституту, який виконав усі вимоги навчального плану, захистив дипломний проект (роботу), склав державні іспити, рішенням державної екзаменаційної комісії присвоюється кваліфікація фахівця відповідного освітнього рівня та видається документ про освіту встановленого зразка. 

Серед випускників Інституту заочної форми навчання працівники малого та середнього бізнесу, бухгалтери приватних, державних та банківських структур, керівники підприємств, працівники судових та правоохоронних установ, держадміністрацій, працівники освіти та медицини.