МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом
З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
Наказ № 93 від «27» жовтня 2015 р.
Директор
Хмельницького інституту МАУП                              
___________________ Л.Г. Білий

Протокол Вченої ради № 9
від «26» жовтня 2015 р.

ПОЛОЖЕННЯ

Про бібліотечно-інформаційний відділ

Хмельницького інституту імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України

Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад

«Міжрегіональна Академія управління персоналом»

Наказ про затвердження
Положення
1. Загальні положення

1.1. Бібліотечно-інформаційний відділ Інституту (надалі – Бібліотека), є інформаційно-методичним та культурно-просвітницьким підрозділом Хмельницького Інституту імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (надалі – Інститут) основним завданням якого є бібліотечно-інформаційна діяльність, спрямована на забезпечення літературою та іншими інформаційними матеріалами навчального, наукового та виховного процесу Інституту.
1.2. У своїй діяльності Бібліотека керується чинним законодавством України, Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.01.1995 р. № 32/95-ВР (редакція від 01.01.2015 р.), Законів України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556-VII та «Про авторське право та суміжні права» від 23.12.1993 р. №3792-XII (редакція від 05.12.2012 р.), Статутом Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (надалі – Академія), «Правилами користування бібліотечним фондом та послугами бібліотечно-інформаційного відділу Хмельницького інституту імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» цим Положенням,  нормативними актами Академії, наказами та розпорядженнями керівництва Інституту.
1.3. Інститут забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування Бібліотеки, зокрема належне зберігання, використання і поповнення її фондів.
1.4. Керівництво Бібліотекою здійснює завідувач бібліотечно-інформаційного відділу, який підпорядковується заступнику директора Інституту.
1.5. Порядок доступу до бібліотечних фондів та інформаційних ресурсів визначаються «Правилами користування бібліотечним фондом та послугами бібліотечно-інформаційного відділу Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП», які затверджуються директором  Інституту.
1.6. Дія даного Положення поширюється на працівників та студентів Хмельницького економіко-правового коледжу Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (надалі – Коледж).

2. Завдання Бібліотеки

2.1. Забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників, співробітників Інституту та Коледжу згідно з їх інформаційними запитами на основі широкого доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів.
2.2. Формування бібліотечного фонду відповідно до навчальних, наукових та інформаційних потреб усіх категорій користувачів.
2.3. Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов’язку та відкритої до інтелектуального і творчого розвитку.
2.4. Пропагування та розкриття за допомогою всіх бібліотечно-інформаційних засобів змісту загальнолюдських цінностей, культурно-історичної, духовної та наукової спадщини, ідеї національного державотворення.
2.5. Розширення номенклатури бібліотечно-інформаційних послуг, удосконалення традиційних і впровадження нових бібліотечних форм і методів роботи на основі новітніх інформаційних технологій та комп’ютеризації інформаційно-бібліотечних процесів.
2.6. Ведення самостійної та спільної з іншими організаціями і установами науково-дослідної, навчальної та організаційно-методичної роботи з питань інформатики, бібліотекознавства, бібліографії та книгознавства.
2.7. Виховання інформаційної культури користувачів, прищеплення їм навичок роботи з інформаційними ресурсами як на традиційних, так і на електронних носіях.
2.8. Координація діяльності Бібліотеки зі структурними підрозділами Академії, Інституту та Коледжу, співпраця та взаємодія з іншими бібліотеками.

3. Функції

Бібліотека:
3.1. Здійснює інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів.
3.2. Організовує диференційне (індивідуальне та групове) обслуговування користувачів на абонементі  та в читальному  залі.
3.3. Безкоштовно надає користувачам бібліотеки основні бібліотечні послуги.
3.4.Формує бібліотечні фонди згідно з навчальними планами, програмами та тематикою наукових досліджень Інституту та Коледжу.
3.5. Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основних і підсобних бібліотечних фондів, їх зберігання, реставрацію, консервацію, копіювання та оцифровування. Вилучає з бібліотечних фондів документи, що втратили актуальність, наукову та виробничу цінність, зношені, дефектні примірники згідно з діючими законодавчими актами.
3.6. Організує роботу з видавництвами, книжковими магазинами, книготорговими фірмами тощо для комплектування бібліотечного фонду.
3.7. Пропагує бібліотечно-бібліографічні знання шляхом проведення індивідуальних бесід, консультацій, організації книжкових виставок тощо.
3.8. Виконує всіх види бібліотечних довідок, проводить бібліографічні огляди, готує списки літератури на допомогу науковій та навчально-виховній роботі Інституту.
3.9. Створює і веде систему бібліотечних каталогів, бібліографічних картотек на традиційних і електронних носіях інформації з метою багатоаспектного розкриття бібліотечно-інформаційних ресурсів.
3.9. Проводить роботу з пропаганди та розкриття бібліотечно-інформаційних ресурсів як традиційними методами, так і створення ефективної системи доступу до мережі Інтернет.
3.10. Підбір літератури та програмно-методичних матеріалів відповідно до замовлень навчальних підрозділів Інституту.
3.11. Спільно з відповідальними за виховну роботу в Інституті, викладачами та представниками громадських організацій проводить читацькі конференції, диспути й інші масові заходи.
3.12. Вивчає інформаційні потреби користувачів та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів науковців і студентів Інституту з метою оптимізації їх задоволення.

4. Права та обов’язки

4.1. Бібліотека має право:
4.1.1 Визначати зміст та форми своєї діяльності залежно від завдань, зазначених у цьому Положенні.
4.1.2. Брати безпосередню участь в роботі наукових конференцій, нарад Інституту та інших заходів з питань організації бібліотечної та інформаційно-бібліографічної діяльності як в Україні, так і за її межами.
4.1.3. Знайомитись з навчальними планами, програмами та тематикою наукової роботи Академії та Інституту.
4.1.4. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб Академії та Інституту документи і матеріали, необхідні для виконання поставлених перед Бібліотекою завдань.
4.1.5. Визначати згідно з Правилами користування бібліотечним фондом та послугами Бібліотеки види і розмір компенсації за збитки, завдані користувачем бібліотечному фонду.
4.1.6. Вносити пропозиції керівництву Інституту щодо удосконалення бібліотечно-інформаційної та культурно-просвітницької діяльності, якісного використання та поновлення бібліотечного фонду.

4.2. Бібліотечні працівники мають право:
4.2.1. На підтримку з боку Інституту в організації підвищення кваліфікації працівників бібліотек, створення необхідних умов для їх самоосвіти, забезпечення участі в роботі методичних об’єднань, наукових конференцій, семінарів з питань бібліотечно-інформаційної та культурно-просвітницької роботи.
4.2.2. На представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, які передбачені для працівників освіти і культури.
4.2.3. На щорічну відпустку згідно з Законом України «Про відпустки» за відпрацьований робочий рік.

4.3. Бібліотечні працівники несуть відповідальність:
4.3.1. Завідувач бібліотечно-інформаційного відділу несе персональну відповідальність за виконання встановлених цим Положенням функцій, завдань, планів його роботи, забезпечує збереження матеріальних цінностей.
4.3.2. Бібліотечні працівники несуть відповідальність за збереження бібліотечного фонду та майна бібліотеки відповідно до чинного законодавства.

4.4. Бібліотека зобов’язана:
4.4.1. Обслуговувати користувачів згідно з «Правилами користування бібліотечним фондом та послугами бібліотечно-інформаційного відділу Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП».
4.4.2. Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх читацькі інтереси з будь-якою метою (крім наукової), без їхньої згоди.
4.4.3. Звітувати про свою роботу перед Вченою радою Інституту.


ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора                                  В.О. Парандій
Головний бухгалтер                                     О.К. Альошко

Завідувач
бібліотечно-інформаційного відділу                О.В. Прус