МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

 

Олійник Валентина Василівна, завідувач кафедри психології

 

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук


 Вчене звання: доцент кафедри загальної психології

 

 

  Освіта:
1. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», спеціальність «Психологія», спеціалізація «Практична психологія», кваліфікація «Психолог».

2. Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, спеціальність
«Українська мова і література», кваліфікація  «Вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури»

  Науково-педагогічна діяльність

 

Автор 159 одноосібних публікацій (з загальної педагогіки, історії педагогіки, психології, мовознавства, літературознавства), із них 135 – наукових та 24 – навчально-методичного характеру. Наукові статті публікуються у фахових виданнях з педагогіки, історії педагогіки, психології, філології, а також у виданнях включених до наукометричних баз: РИНЦ http://elibrary.ru/title_about.asp?id=58411 Google Scholar, Index Copernicus http://journals.indexcopernicus.com/,p24785301,3.html

 

 

Досвід іншої (не науково-педагогічної) роботи

Організатор роботи з учнівськими та молодіжними обєднаннями Діловодна діяльність

 

 

Дослідження і розробка за останні 5 років

Дослідження і розробка тем: «Закономірності становлення професійної та особистісної ідентичності майбутнього фахівця – психолога», «Національний компонент в освітній діяльності закладів загальної середньої освіти»

 

 

Підвищення кваліфікації за останні 5 років

Посвідчення про проходження фахового стажування № 375/2-с на базі кафедри психології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії з дисципліни психологія (від 27.02.2018 р. протокол № 7)

 

 

Співпраця з підприємствами за останні 5 років

Співпраця з підприємствами: Хмельницьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; приватним освітнім центром «Простір»

 

 

Найважливіші публікації за останні 5 років

Олійник В. В. Психологічний супровід шкільної освіти: гуманізація й особистісна орієнтація / В. В. Олійник // Матер. ХХVІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. пр. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2017. ‒ Вип. 28. ‒ С. 195-196.

Олійник В. В. Внутрішньоособистісний конфлікт у студентів: сучасне осмислення / В. В. Олійник // Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. – К.: НУОУ, 2018. – Вип. 1 (49). – C. 68-73 (фахове видання в галузі психологічних наук).

Олійник В. В. Організація освітнього процесу на національній основі в закладах загальної середньої освіти України: нормативно-правові документи (1991–2002) / В. В. Олійник // Джерела та історіографія про трансформаційні процеси в освітньому просторі України (1991–2017): зб. матеріалів Всеукраїн. наук.-практ. семінару / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського [редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.), Лапаєнко С.В., Сухомлинська О.В., Тарнавська С.В.; літ. ред. Деревянко Т.М.]. – Київ: [ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського], 2018. – С. 45-47.

Олійник В. В. Національний компонент у педагогічній системі В. О. Сухомлинського / Олійник В. В. // Актуальні наукові дослідження в сучасному світі. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 8(40), ч. 2. – С. 53-57. (Включений до наукометричних баз: РИНЦ http://elibrary.ru/title_about.asp?id=58411 Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=JP57y1kAAAAJ&hl=uk Бібліометрика української науки http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=journals Index Copernicus http://journals.indexcopernicus.com/,p24785301,3.html).

Олійник В. В. Інноваційні методи навчання в закладі вищої освіти / В. В. Олійник // Інноваційні технології ХХІ століття: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2019. – Вип. 4. – С. 96-98.

Олійник В. В. Психологія дорослішання підлітка / В. В. Олійник // Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2019. – Вип. 9. – С. 99-101.

Олійник В.В. Дуальна освіта в закладах фахової передвищої освіти: сучасний погляд // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: збірник матеріалів ХV звітної Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 25 березня 2021 р.) / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України / за заг. ред. В. О. Радкевич. К.: ІПТО НАПН України, 2021. С. 120-122.

Олійник В. В. Національне навчання і виховання учнів у закладах загальної середньої освіти України (1917–1921): історіографія питання / В. В. Олійник // Дослідницькі підходи до історико-педагогічних розвідок: від традицій до новацій: зб. матеріалів V Всеукр. наук.-методол. семінару з історії освіти, 21жовт. 2020р., Київ/НАПН України, Від-ня заг. педагогіки та філософії освіти, ДНПБ України ім. В.О.Сухомлинського та ін.; [редкол.: Березівська Л.Д. (голова редкол.), Сухомлинська О.В., Тарнавська С.В.; літ. ред. Хопта С.М.; бібліогр. ред. Демида Є.Ф.]. Київ: ДНПБ, 2020. С. 26-28.

Олійник В. В. Психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів здобувачів вищої освіти / В. В. Олійник // Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2020. Вип. 12. С. 120-122.

Олійник В. В. Дуальна освіта в закладах фахової передвищої освіти: сучасний погляд / Валентина Олійник // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: збірник матеріалів ХV звітної Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 25 березня 2021 р.) / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України / за заг. ред. В. О. Радкевич. К.: ІПТО НАПН України, 2021. 120-122 с.  

Олійник В. В. Психологія підлітка: сучасний аспект / В. В. Олійник // Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2021. Вип. 13. С. 185-187.

 

  

 

  Підвищення кваліфікації

 

Сертифікат №9856259897 від 26.06.2020 року. «Педагогічні інновації та інструменти. Техніки для особистого та психологічного розвитку» за темою: «Методи інтерактивного навчання на уроках української мови та літератури, зарубіжної літератури» з  25 червня по 26 червня 2020 року (6 годин)

Сертифікат №16724743910 від 26.06.2020 року. «Педагогічні інновації та інструменти. Техніки для особистого та психологічного розвитку» за темою:«Потреби та мотиви сучасного викладача» з  25 червня по 26 червня 2020 року (6 годин)

 Сертифікат  від 25.09.2020 року. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти.  «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг, наданий Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus
 Сертифікат від 22.12.2020 року. Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) на тему: «Використання в сучасній онлайн освіті можливостей сервісів на прикладі платформи GOOGLE MEET, GOOGLE CLASSROOM» з наступних дисциплін: педагогіка, психологія, академічні студії з 14 по 21 грудня 2020 року
  

Сертифікат від 18 вересня 2020 року про проходження майстер-класу від UNICHECK.Підвищення кваліфікації на тему: «Прості дії для перевірки текстів на плагіат від UNICHECK». Проходження майстер-класу «Основи роботи з системою перевірки текстів на плагіат»
 

 Довідка про підвищення кваліфікації (стажування) від 20.12.2019 № 47/19  

 

Сертифікат від 19 лютого 2020 року участі в організації та проведенні ХІ Всеукраїнського конкурсу з українознавства «Патріот»

 

  Сертифікат від 23.01.2021 підвищення кваліфікації за темою: "Супровід дитини з ООП в інклюзивно-освітньому просторі" (6 годин)


 Сертифікат від  31 січня 2021 року про проходження онлайн-курсу «Українська мова. Від фонетики до морфології» (30 годин)


 Сертифікат від 6 березня 2021 року про проходження онлайн-курсу "Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах"


 Сертифікат учасника конференції із співпраці бізнесу та університетів «Uni-biz bridge 7"» присвячений створенню кейсів та впровадженню їх у навчальний процес (сертифікат; обсяг: 14 годин; 26-27 серпня 2021 р.).

 

 Сертифікат від 23 вересня 2021 року участі в онлайн-форумі на тему: «Підвищення кваліфікації освітян: вимоги та новітні тренди». Підвищення кваліфікації за видом навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у конференції) та отримання теоретичних та практичних знань за темою форуму. Обсяг: 6 годин (0,2 кредити ЄКТС). № ПК-К 21/09 – 135; 23 вересня 2021 року.

 

  Сертифікат про проходження онлайн-курсу «Про дистанційний та змішаний формати навчання для педагогів та керівників закладів ПТО» тривалістю 30 годин (МОН України, Швейцарсько-український проєкт DECIDE; на платформі EDERA від 17.01.2021р.)

 

 

 

 Нагороди: подяки, похвальні листи, грамоти
 
 0Подяка МОН 2021  
 0Подяка _Мала академія наук України_4-5-03-2021  
 0Почесна грамота ХМР 2021  
 0Почесна грамота_Наглядова Рада МАУП-2021  
 0Почесна грамота- Хмельницька ОДА-2014  
 0Грамота Обласний архів 2021