МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Програма для підготовки для вступних випробовувань
з "Української мови" (на базі 9 класу)

(Ви можете завантажити цей документ у форматі MS Word)


Пояснювальна записка


Програму курсу «Українська мова» для вступу до Міжрегіональної Академії управління персоналом складено на основі програми базової загальноосвітньої школи. Метою диктантів є перевірка володіння лексичними, орфоепічними, орфографічними, морфологічними, синтаксичними і стилістичними нормами сучасної української літературної мови
Обсяг знань із української мови відповідає вимогам Міністерством освіти і науки України.

Матеріал програми розподілено за такими темами:

Тема 1. Зміст і завдання курсу
Українська мова-національна мова українського народу. Сучасна українська літературна мова. Мовна норма та її соціальне значення.

Тема 2. Предмет фонетики. Фонологічна система сучасної української літературної мови
Український складоподіл. Голосні звуки сучасної української літературної мови. Класифікація голосних фонем. Класифікація приголосних фонем. Подвоєння і подовження приголосних. Спрощення у групах приголосних. Словниковий диктант. Диктант.

Тема 3. Поняття про орфоепію. Графіка й орфографія
Вимова голосних і приголосних. Звуки і букви. Вживання м’якого знака і апострофа. Правопис слів іншомовного походження. Правопис прізвищ українського походження. Правила переносу слів з рядка в рядок. Словниковий диктант. Диктант.
 
Тема 4. Предмет лексикології. Предмет фразеології
Слово як одиниця мови. Омоніми, синоніми, антоніми. Загальні і власні назви. Поняття про фразеологію. Класифікація фразеологізмів. Словниковий диктант. Диктант.

Тема 5. Морфемна структура слова
Поняття морфеми. Основа і закінчення слова. Корінь, суфікс, префікс. Морфемний аналіз слова. Словниковий диктант. Диктант.

Тема 6. Поняття про словотвір
Словотворення як джерело збагачення лексики. Поняття твірної основи. Основні способи словотворення. Творення іменників, прикметників, дієслів, прислівників. Словниковий диктант. Диктант.

Тема 7. Предмет  морфології. Основні поняття морфології. Самостійні частини мови
Морфологія як розділ граматики. Частини мови і принципи виділення їх. Самостійні частини мови. Словниковий диктант. Диктант.

Тема 8. Службові частини мови
Поняття про прийменник. Склад прийменників за походженням. Правопис прийменників. Загальне поняття про сполучник. Сполучники сурядності і підрядності. Правопис сполучників. Загальне поняття про частку. Розряди часток. Правопис часток. Значення і вживання часток не і ні. Загальне поняття про вигук. Розряди вигуків. Правопис вигуків. Розділові знаки при вигуках. Словниковий диктант. Диктант.

Тема 9. Словосполучення і речення. Синтаксис простого речення
Поняття про словосполучення. Типи словосполучень. Поняття про речення. Типи простих речень. Двоскладні речення. Односкладні речення. Диктант.

Тема 10. Синтаксис ускладненого речення
Поняття про просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами. Речення з відокремленими членами. Речення, ускладнені вставними і вставленими конструкціями. Звертання. Диктант.

Тема 11. Синтаксис складного речення
Складне речення як синтаксична одиниця. Складносурядне речення.
Складнопідрядне речення. Складнопідрядні речення нерозчленованої структури. Складнопідрядні речення розчленованої структури. Безсполучникові складні речення. Диктант.

Тема 12. Способи передачі чужої мови
Поняття про пряму і непряму мову. Інтонація і розділові знаки при прямій мові. Діалог. Цитати. Заміна прямої мови непрямою. Диктант.

Контрольні питання

1.    Назвіть випадки коли ставиться апостроф.
2.    Назвіть випадки коли апостроф не ставиться.
3.    Поняття про пряму і непряму мову.
4.    Інтонація і розділові знаки при прямій мові.
5.    Поняття спрощення в групах приголосних звуків.
6.    Коли відбувається спрощення.
7.    Назвіть групи приголосних звуків, у яких відбувається спрощення.
8.    Поняття подвоєння букв.
9.    Що таке збіг однакових приголосних, коли він відбувається.
10.  Поняття подовження приголосних.
11.  Які приголосні можуть подовжуватися і за якої умови.
12.  Назвіть випадки подовження приголосних.
13.  Як змінюється префікс з- перед к, п, т, ф, х.
14.Як вимовляється приголосний [ з ] у префіксах роз-, без-.
15.Як пишуться префікси пре-, при-, прі-.
16.Назвіть вживання великої літери:
а) у власних назвах одного слова;
б) у власних назвах, які складаються з кількох слів.
17.Назвіть ознаки поділу іменників на відміни і групи.
18.Вживання іменникових суфіксів.
19.Поясніть вживання прикметникових та дієприкметникових суфіксів.
20.Дієслівні суфікси.
21.Коли пишемо суфікси –ичк- і –ечк- (-єчк-), -иць- і –ець- (-єць-), -ичок- і (-єчок-).
22.На які розряди за значенням поділяються прикметники.
23.Від яких прикметників утворюються ступені порівняння.
24.Поясніть, в яких випадках не пишеться з прикметниками разом, а в яких – окремо.
25.На які розряди поділяються числівники.
26.На які розряди поділяються займенники за значенням.
27.Правила правопису займенників.
28.Значення і граматичні ознаки дієслова.
29.Що таке дієприкметник? Які функції можуть виконувати дієприкметники в реченні.
30.Що таке дієприслівник? Які синтаксичні функції виконують дієприслівники.
31.Які функції виконують сполучники в мові.
32.На які групи поділяються сполучники за морфологічним складом і за походженням.
33.Правопис сполучників.
34.Написання прислівників разом.
35.Написання прислівників окремо.
36.Написання не, ні з прислівниками.
37.Написання прислівникових сполучень.
38.Формотворчі частки. Які граматичні форми вони утворюють.
39.Які частки належать до словотворчих. Наведіть приклади різних частин мови, утворених за допомогою часток.
40.Написання часток окремо, разом, через дефіс.
41.Написання не з різними частинами мови.
42.Написання ні разом, окремо.
43.Написання складних іменників разом.
44.Написання складних іменників окремо.
45.Які є прийменники за походженням.
46.Як пишуться складні і прості прийменники.
47.Написання складних прикметників.
48.Творення складних прикметників.
49.Яку роль вигуки виконують в мові.
50.Правопис вигуків.
51.Розділові знаки при звертанні.
52.Типи простих речень.
53.Однорідні члени речення.
54.Як поєднуються між собою однорідні члени речення.
55.Розділові знаки при однорідних членах речення.
56.Однорідні, неоднорідні означення.
57.Коли однорідні означення не бувають однорідними.
58.Розділові знаки у складному реченні.
59.Кома, крапка з комою в безсполучниковому реченні.
60.Двокрапка, тире в безсполучниковому реченні.
61.Складносурядне речення.
62.Розділові знаки в складносурядних реченнях.
63.Розділові знаки при звертанні.
64.На які групи поділяються складнопідрядні речення. Розділові знаки в складнопідрядних реченнях.
65.Які члени речення можуть бути відокремленими.
66.Яка основна функція вставних слів.
67.Яка основна функція словосполучень і речень, на що вони вказують.
68.Розділові знаки ставляться при вставних словах, словосполученнях і реченнях.
69.Уточнюючі члени речення.
70.Які члени речення можуть бути уточнюючими.
71.Розділові знаки при уточнюючих членах речення.
72.Цитати. Розділові знаки при цитатах.
73.Діалог. Розділові знаки при діалозі.
74.Неповні речення.

Критерії оцінювання знань абітурієнтів з української мови, які складають письмовий іспит (диктант)

Диктант оцінюється однією оцінкою на основі таких критеріїв:
 • орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково;
 • помилка у тому самому слові, яке повторюється в диктанті кілька разів, вважається однією помилкою; помилки на те саме правило, але в різних словах вважаються різними помилками;
 • розрізняють грубі і не грубі помилки (перелік не грубих помилок наводиться нижче).

При оцінюванні диктанту виправляються, але не враховуються помилки:
а)    на правила, не включені до шкільної програми;
б)    у передачі авторської пунктуації.

Серед помилок виділяються не грубі, тобто такі, які не мають істотного значення для характеристики грамотності. До не грубих відносяться помилки:
1) у винятках із правил;
2) у написаннях великої літери у складних власних назвах;
3) у випадках написання разом і окремо прислівників (утворених від іменників з прийменниками);
4) у випадках написання не разом чи окремо з прикметниками чи дієприкметниками, які є присудком;
5) у власних іменах неукраїнського походження;
6) у разі, коли замість одного знака поставлений інший;
7) при заміні українських літер російськими.

Максимальна можлива сума набраних балів становить 12.
Мінімальна кількість балів для участі в конкурсному відборі - 4 бали.

НОРМАТИВИ ОЦІНЮВАННЯ:

Бали

Кількість помилок

1

17-18

2

15-16

3

13-14

4

11-12

5

9-10

6

7-8

7

5-6

8

1_    3-4

9

1+1 (негруба)

10

1

11

1 (негруба)

12

-


Список рекомендованої літератури

 1. Aнтоненко-Давидович Б. "Як ми говоримо" - К: Либідь, 1991.
 2. Головащук С.І. Словник-довідник з українського літературного слововживання. - К., 2011.
 3. Довідник з культури мови. - К., 2005.
 4. Каранська М.У. Синтаксис сучасної української мови. - К., 1999.
 5. Козачук Г.О. Українська мова. Практикум. - Вища школа, 2008.
 6. Кононенко П.П., Кадомцева Л.О., Мацько Л.І. Українська мова. Посібник для         вступників до вузів. - К., 1990.
 7. Короткий тлумачний словник української мови. - К., 1998.
 8. Культура української мови: Довідник / За ред. В.М. Русанівського. - К., - 1990.
 9. Лобода В.В., Скуратівський Л.В. Українська мова в таблицях. Довідник. - К.: Вища школа, 1993.
 10. Олійник О.Б. Мова моя калинова. К., 1993.
 11. Орфографічний словник української мови. - К., 1983.
 12. Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення. - К., МАУП, 1996.
 13. Складні питання сучасного синтаксису українського правопису. - К., 1979.
 14. Словник - довідник правопису та слововживання // За ред. В.М. Русанівського, -К, 1996.
 15. Словник труднощів української мови / За ред. С.Я. Ярмоленко. - К., 1989.
 16. Сучасна українська літературна мова: В 5 т. - К., 1969-1973.
 17. Сучасна українська літературна мова:Підручник/ М.Я.Плющ, С.П.Бевзенко, Н.Я.Грипас та ін.; За ред. М.Я.Плющ, - К.: Вища шк.., 1994.
 18. Українська мова і література. Збірник типових тестів ЗНО 2015.-К., 2015.
 19. Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Ін-т української мови. - К.: Наукова думка, 2012.
 20. Українська мова та. Ч.1/ За ред. П.С. Дудика,- К.: Вища шк. Головне вид-во, 1988.
 21. Ющук І.П. Українська мова. - К., 1979.