МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Програма для підготовки абітурієнтів до співбесіди з дисципліни "Іноземна мова"

(Ви можете завантажити цей документ у форматі MS Word)

Пояснювальна записка

Укладена у відповідності з законом України «Про Освіту» (2014 р.) та Програмою забезпечення якості освіти у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (2015р)

Загальноосвітня дисципліна "Іноземна мова" (англійська) входить до програми підготовки спеціалістів за всіма основними (крім філологічного) освітніми напрямами Академії.
Розширення та якісні зміни характеру міжнародних зв'язків нашої держави, інтернаціоналізація усіх аспектів суспільного життя визначають необхідність володіння іноземною мовою в різних сферах діяльності людини. Іноземна мова стає дійовим фактором соціально-економічного, науково-технічного та загальнокультурного прогресу суспільства, що підвищує її статус як освітньої галузі.
Поняття "освітня галузь" ширше за традиційне поняття "навчальна дисципліна". Предметом вивчення стає не лише мовна система, але й мовленнєва діяльність, тобто мовленнєва взаємодія засобами цієї мови, та культура народу-носія мови, що зумовлює важливість лінгвокраїнознавчого та суто країнознавчого аспектів дисципліни.
Головне призначення іноземної мови як освітньої галузі - стати засобом спілкування завдяки сформованим навичкам та умінням в усіх складових мовленнєвої діяльності: говорінні, аудіюванні, читанні та письмі. В свою чергу, сформована мовленнєва компетенція забезпечує доступ до інших національних культур і, тим самим, до світової культури, що є суттєвим внеском у підвищення рівня гуманітарної освіти та розширення загального світогляду студентів.

Програма базується на таких принципах:

 • релевантність (орієнтована на сучасні вимоги суспільства та професійні потреби студентів);
 • інтегративність (усі компоненти програми взаємопов'язані та взаємозумовлені);
 • активність (студенти є активними учасниками навчально-виховного процесу і отримують стимул для свого подальшого освітнього та професійного розвитоку);
 • розвиток особистості (визначається важливість особистісного та інтелектуального розвитку студентів і закладаються умови для реалізації особистості);
 • самовдосконалення (закладається основа подальшого безперервного самостійного освітнього розвитку студентів).

Метою навчання англійської мови як загальноосвітньої дисципліни є забезпечення практичного володіння англійською мовою як засобом спілкування, тобто формування та подальший розвиток у студентів комунікативної компетенції, яка складається з трьох основних різновидів  - мовленнєвого, мовного та соціокультурного.
Мовленнєва компетенція базується на чотирьох аспектах мовленнєвої діяльності - аудіюванні, говорінні, читанні та письмі.
Мовна компетенція також інтегративна і включає ряд аспектів - лексичний, граматичний, фонетичний та орфографічний.

Усне мовлення. Вступники повинні розуміти англійське мовлення у нормальному темпі в обсязі тематики, засвоєної в середній школі, адекватно відповідати на додаткові запитання, правильно реагувати на репліки комунікантів, відповідати на запитання за змістом прочитаного тексту, вести бесіду на побутові і суспільно-політичні теми відповідно до чинної програми шкільного курсу, враховуючи соціокультурні особливості мови, що вивчається.
Говоріння спрямоване на формування та розвиток навичок володіння розмовною мовою у формах діалогу та монологу (підготовлене та непідготовлене мовлення) за темами, що їх передбачено програмою.
Професійна мета полягає у формуванні у абітурієнтів навичок використання іноземної мови у процесі вирішення професійно орієнтованих завдань.
Виховною ціллю є розвиток у студентів почуття самосвідомості, формування навичок міжособистісного спілкування з дотриманням етикетних норм, що необхідно для повноцінної комунікації як у навчальному середовищі, так і поза його межами. Виховання здійснюється через формування адекватного ставлення до нової культури і процес оволодіння цією культурою.

Вимоги до знань та умінь абітурієнтів 

Абітурієнти повинні знати:

 • лексичний матеріал за програмною тематикою у передбаченому для кожного рівня обсязі;
 • норми правопису лексичних одиниць, що складають фонд активної лексики;
 • граматичні правила оформлення речень, що їх передбачено програмою;
 • фонетичні норми оформлення висловлень у межах програмного матеріалу.

Абітурієнти повинні уміти:

 • використовувати програмний лексичний матеріал у підготовленому та/або непідготовленому (відповідно до вимог до кожного рівня) монологічному та діалогічному мовленні в межах вивченої тематики;
 • читати тексти згідно до навчальної установки в обсязі, передбаченому програмою;
 • здобувати та аналізувати інформацію при прослуховуванні аудіоматеріалів відповідно до передбачених програмою обсягу, темпу мовлення, а також рівня лексичної та граматичної складності;
 • перекладати окремі речення з української мови на англійську з використанням вивченого лексичного та граматичного матеріалу;
 • письмово викладати думки або надавати інформацію у рамках вивчених форм та різновидів письмового мовлення з дотриманням граматичних, орфографічних та стилістичних норм.

Оцінка за відповідь виставляється виходячи з наступних критеріїв:

Для співбесіди пропонуються 3 питання із затвердженого рекомендованого переліку.
Результати співбесіди зі вступниками на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр оцінюються як: «рекомендувати до зарахування» або «не рекомендувати до зарахування».

ТЕМАТИКА  ДЛЯ СПІВБЕСІДИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

 1. Домівка і житло в англомовних країнах і Україні. Умови життя. Помешкання зсередини.
 2. Студентське помешкання. Домашні справи.
 3. Інтереси молоді в англомовних країнах і в Україні.
 4. Проблеми молоді в англомовних країнах і в Україні.
 5. Сучасна сім’я: зміни та проблеми.
 6. Їжа та приготування їжі.
 7. Їда поза домом. Ресторани швидкої їжі.
 8. Типи магазинів. Гроші, платежі та ціни.
 9. Одяг і мода.
 10. Пори року і погода. Прогнозування погоди.
 11. Студентське життя та навчання.
 12. Рідне місто / селище. Міське та сільське життя.
 13. Вибір професії. Навчання майбутньої професії. Моя майбутня професія.
 14. Робота та безробіття.
 15. Здоров'я людини. Хвороби та проблеми здоров'я. Відвідання лікаря.
 16. Крамниці та покупки.
 17. Стилі життя. Здоровий спосіб життя.
 18. Дозвілля: відвідування кіно, театрів, спортивні ігри тощо.
 19.  Хоббі та захоплення.
 20. Мій улюблений письменник/композитор/ художник/актор/кінорежисер.
 21. Дозвілля та спорт. Літні та зимові види спорту.
 22. Дозвілля на вихідних та у відпустці.
 23. Популярні види ігор і спорту в англомовних країнах і в Україні.
 24. Подорожі. Найвідоміші та найцікавіші міста світу.
 25. Подорожі літаком, морем, залізницею та на авто.
 26. Люди. Почуття та емоції. Риси характеру.
 27. Науково-технічна революція.
 28. Сучасні прилади, побутова техніка.
 29. Сьогодення та сучасний стиль життя.
 30. Сучасний темп життя та стрес. Долання наслідків стресу.
 31. Британія та британці. Географічне положення.
 32. Міста та селища Англії, Уельсу, Шотландії та Північної Ірландії.
 33. Лондон. Історичні місця та музеї Лондону.
 34. Україна та українці. Географічне положення.
 35. Історичні місця та музеї Києва.
 36. Людина, її діяльність і навколишнє середовище.
 37. Промисловість і сільське господарство.
 38. Проблеми навколишнього середовища та їх вирішення. Грінпіс.
 39. Освіта. Система середньої та вищої освіти у Великій Британії.
 40. Освіта. Навчання. Ефективні методи вивчення іноземної мови.
 41. Видатні події, свята, карнавали, фестивалі в різних країнах. Свята та святкування в Україні.
 42. Права людини. Конституція України.
 43. Політичні системи. Уряди англомовних країн і України. Вибори, політичні партії та рухи.
 44. Економіка та фінанси. Економічна система та рівень життя в різних країнах.
 45. Гроші та їхня роль у житті людини та суспільства. Банк і заощадження.
 46. Музика. Напрями та жанри в музиці. Молодь і музика.
 47. Кіно. Історія кіно. Телебачення та кінематограф та їхній вплив на людей.
 48. Література. Видатні письменники Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, України.
 49. Свята та традиції святкування. Національні свята, карнавали, фестивалі.
 50. Мас-медіа. Преса. Нові інформаційні технології та сучасні засоби зв’язку.
 51. Глобалізація і міжкультурне спілкування в сучасному світі.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Англійська мова: Навчально-методичний посібник для студентів філологічного та педагогічного факультетів університету, абітурієнтів, слухачів підготовчих курсів і педагогічних класів / Уклад. Є.В.Євець. - К.: КМПУ імені Б. Д. Грінченка, 2004.- 42 с.
 2. Английский язык (в помощь школьнику и абитуриенту), Сборник зкзаменационных тем / Сост. Ярцева А.В. - К.: Освіта, 2000. - 73 с.
 3. Англійська мова: Тренувальні тести для абітурієнтів / Уклали: І.Г.Анікеєнко, Н.Ф. Гладуш, І. І. Сєряковата ін. - К.: Либідь, 2002. - 80 с.
 4. Афанасьева О.В., Саакян А.С. "Какой" или "который"?: Тесты по англиискому языку с ключами. - М.: Просвещение, 2004. - 144 с.
 5. Зеленський П. Г. Англійська мова. Вступникам до вузів. - Київ: Вища школа,2007. - 272 с.
 6. Керножицкая О. А. Английский язык. Задания по грамматике (временные и неличные формы глагола в схемах, таблицах и упражнениях): Для абитуриентов, слушателей курсов, студентов филологических факультетов. - Киев: Тандем, 2008. - 256 с.
 7. Паніна О.А. 435 тем з англійської мови (для школярів, абітурієнтів, студентів і викладачів). - Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2004. - 576 с.
 8. Погожих Г.М., Фищенко Е.П., Ярцева Г.В. 650 тем и разговорных ситуаций по английскому языку с переводом. Информация о всех регионах и городах Украины. 5-11 классы. - Ч. 1 - Харьков: Веста: Издательство «Ранок», 2002. - 560 с.
 9. Каверіна В., Бойко В., Жидких Н. 100 тем з англійської усної мови. Видавництво БАО, Донецьк, 2006, - 202 с.
 10. Практическая грамматика английского языка / Е.К.Старшинова, М.А.Васильєва и др.; под ред. проф. Т.П. Розендорн. - К.: Пресса Украины, 2009. - 238 с.
 11. Тести з англійської мови (підсумкові, випускні, вступні) / Під заг. ред. професора С. Ю. Ніколаєвої. - Київ: Ленвіт, 2005. - 142 с.
 12. Тучина Н.В., Меркулова Т.К., Кузьмина В.С. Speak English with pleasure / За ред. Луїзи Грін (Велика Британія), Кіри О. Янсон (США). Вид. 2-ге, виправлене. - X.: Торсінг, 2002. -288 с.
 13. Cambridge – English Vocabulary in Use – Pre-intermediate – Intermediate. Cambridge University press. 2004.
 14. Cambridge – English Vocabulary in Use – Upper-intermediate – Advanced Cambridge University press. 2004.
 15. Test your english vocabulary in use – Upper-intermediate – Advanced Cambridge University press. 2004.
 16. Test your English Vocabulary in Use – Pre-intermediate – Intermediate Cambridge University press. 2004.