МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Програма для підготовки для вступних випробовувань з дисципліни "Іноземна мова"
(на базі 11 класу)

(Ви можете завантажити цей документ у форматі MS Word)

Пояснювальна записка

У державних документах з вищої освіти наголошується на необхідності формування нової генерації педагогічних кадрів, підготовленої до якісного забезпечення освітніх потреб особистості, розвитку її інтелектуального та культурного потенціалу. Розв’язання цієї проблеми у сучасних умовах вимагає від вчителя глибокого усвідомлення особистісно-орієнтованої парадигми освіти, творчого підходу до організації навчально-виховного процесу, комп'ютерної грамотності, володіння іноземними мовами. Значення останнього посилюється тим, що входження України у Європейський освітній простір, приєднання до Болонського процесу, інтеграція нашої країни в світову спільноту підвищує попит на знання іноземної мови як засобу передачі інформації в усній і письмовій формах комунікації.

Програму до вступного екзамену з англійської мови, німецької мови, французької мови укладено з урахуванням вимог до обсягу знань, умінь і навичок, передбачених програмою для середньої школи.
Мета екзамену:
 • виявлення знань з граматики і лексики;
 • з'ясування рівня комунікативної компетенції абітурієнта у монологічній діалогічній формі спілкування за поданою тему або ситуацією;
 • контроль рецептивних знань (читання);
 • визначення фонетичної компетенції матеріалу з курсу мови за програмою середньої загальноосвітньої школи;
 • виявлення рівня продуктивних умінь (говоріння, письмо)
Зміст матеріалу, винесеного на екзамен, відповідає вимогам програми з іноземних мов для середньої школи. Види завдань є типовими і передбачають визначення рівня підготовленості абітурієнтів як у мовленнєвій діяльності, так і знання ними мовної системи.

АНГЛІЙСЬКА МОВА.
Вимоги до знань, вмінь та навичок вступників.

Усне мовлення. Вступники повинні розуміти англійське мовлення у нормальному темпі в обсязі тематики, засвоєної в середній школі, адекватно відповідати на додаткові запитання, правильно реагувати на репліки комунікантів, відповідати на запитання за змістом прочитаного тексту, вести бесіду на побутові і суспільно-політичні теми відповідно до чинної програми шкільного курсу, враховуючи соціокультурні особливості мови, що вивчається.

Читання і переклад. Вступники повинні демонструвати розвинене вміння читання (різних його видів) на основі високого рівня володіння граматикою мови, мати запас слів, достатній для розуміння іноземних текстів середньої складності. Навички вимови, володіння лексичним мінімумом, знання граматики і правил читання перевіряються в процесі читання тексту і усної бесіди. Рівень знань граматичних структур перевіряється шляхом вибіркового аналізу тексту, що читається, а також в результаті перекладу речень з української на англійську мову. Рівень усвідомлення тексту, що читається, виявляється через відповіді вступників на запитання і вибірковий переклад на українську мову.

Аудіювання. Вступники повинні розуміти на слух мовлення нормального темпу під час спілкування з викладачем.
Письмо. Вступники повинні володіти орфографічними та синтаксичними навичками оформлення письмових висловлювань (перевіряється під час перекладу речень з української на англійську мову).

Усі методичні засади і зміст програми ґрунтуються на програмі курсу з англійської мови для загальноосвітніх навчальних закладів, узгоджені з відповідною галуззю Державного стандарту середньої освіти як головного стратегічного документа і відповідають основним положенням “Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання”?.

ЗМІСТ ЕКЗАМЕНУ
Читання текстів різних жанрів та різноманітної тематики з охопленням загального змісту. Контроль розуміння прочитаного, а також граматики і лексики англійської мови шляхом перекладу обраного фрагменту з англійської мови на українську.
Переклад речень з української мови на англійську. Підібрані речення містять зразки мови і мовлення (граматичні структури, лексичні одиниці), які відбивають типові і важливі граматичні та лексичні явища англійської мови, включені в граматичний та лексичний, а також тематичний програмові мінімуми. Тематика ситуацій для спілкування:
Ситуація мовлення. Підібрані ситуації вимагають адекватної мовленнєвої поведінки з врахуванням соціокультурних особливостей мовного середовища, використання автентичних засобів вираження, лексичної і граматичної компетенції в межах програми з англійської мови для загальноосвітніх навчальних закладів.

ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ЗАВДАННЯ

Read the text № 1.
Translate the sentences from Ukrainian into English (№1-5).
Speak on the situation:
Imagine you live in the same room with a foreign student during your studies at the language courses. He (she) is interested in the traditions of your family. Tell him (her) about:
- the members of your family;
- their age;
- their occupation;
- your family’s traditions.
Ask your room-mate about his (her) family’s traditions.
Tell what is common and different, in your opinion, in your families’ traditions.

ТЕМАТИКА МОВЛЕННЯ

“Я, моя сім’я, друзі (права та обв’язки молоді, толерантність, гуманність, благодійність)”, “Культура харчування, дозвілля (особисті пріоритети)”, “Мистецтво (жанри мистецтва, опис картини)”, “Молодіжна культура” (молодіжний рух в Україні та у світі), “Наука і технічний прогрес” (вплив науково-технічного прогресу на життя людини і довкілля), “Подорож по Україні та країнах, мова яких вивчається”, “Шкільне життя (випускні іспити)”, “Робота і професії” (престижні професії в Україні та за кордоном, плани на майбутнє)”, “Кіно, театр, телебачення”, “Україна у світі”, “Міжнародні спортивні змагання, олімпійські чемпіони”, "Освіта в нашому житті", "Захист навколишнього середовища", "Світові проблеми екології", "Засоби масової інформації в нашому житті", "Карта світу", "Фізична культура та спорт в нашому житті", "Державний устрій та Конституція України", "Зв'язки України з англомовними країнами", "Епізод з історії України", "Географічне розташування та клімат України", "Українські міжнародні відносини", "Охорона здоров'я в Україні", "Пам'ятки
України", "Видатні люди України", "Географічне розташування та клімат Великої Британії, "Лондон - столиця Великобританії", "Політична система Великої Британії", "Визначні пам'ятки Великої Британії", "Видатні люди Великої Британії", "Національні свята та традиції у Великій Британії", "Англійська кухня та їжа", "Видатні історичні події Великої Британії", "Українські традиції та релігійні свята", "Київ – столиця України", "Життя української молоді" тощо.

ГРАМАТИКА

Вступник повинен вміти вживати:

Морфологія
 • Артикль. Загальне поняття про вживання артикля. Вживання неозначеного (а, аn) і означеного (the) артиклів. Вживання означеного артикля перед іменником, який має при собі означення, виражене прикметником у найвищому ступені або порядковим числівником. Вживання означеного артикля перед іменниками, що означають поняття, єдині в своєму роді (the sky, the sun), перед назвами річок, морів, океанів, гір. Відсутність артикля: перед іменами і прізвищами людей та назвами міст, перед словами, що означають речовину (milk, tea), перед словами у множині, якщо в однині стоїть неозначений артикль. Вживання означеного артикля з назвами країн, місцевостей, перед прізвищами, при утворенні іменників від прикметників.
 • Іменник. Утворення множини. Форма присвійного відмінка. Присвійний відмінок іменників, що означають живі істоти (в однині та множині). Вживання присвійного відмінку у прийменникових зворотах, що означають обставину місця. Сполучення іменників з прийменниками, що виражають деякі значення відмінків української мови.
 • Прикметник. Місце прикметника між артиклем та іменником. Утворення ступенів порівняння прикметників (загальні правила і окремі випадки). Ступені порівняння багатоскладових прикметників.
 • Числівник. Кількісні і порядкові числівники.
 • Займенник. Особові, присвійні, неозначені, питальні, відносні та вказівні
 • займенники. Вживання зворотних, неозначених і присвійних займенників в абсолютній формі.
 • Дієслово. Особові форми дієслова. Вживання дієслів have, bе як самостійних і допоміжних дієслів. Вживання дієслова bе як дієслова-зв'язки. Вживання дієслів bе та have у модальному значення. Допоміжне дієслово will. Зворот there is (there аrе).

Спосіб (дійсний, умовний, наказовий). Наказовий спосіб. Стверджувальна форма наказового способу. Стверджувальна та заперечна форми наказового способу. Вживання дієслова lеt (lеt’s). Умовний спосіб. Емфатичні конструкції.

Модальні дієслова сап, сould, тау, тight, тиst, ought, need, have to, should, ought to, to be to.
Дієслова стандартні, Раst Іndefinitе і Раst Рагticiplе, якi утворюються за допомогою суфікса -еd, та нестандартного типу.
Система дієслівних часів по групах Іndefinite, Сontinuous, і Реrfect в Active Voісе. Складнопідрядні речення із сполучниками.

Пряма та непряма мови.Правило узгодження часів.

Утворення Раssive Vоісе. Вживання дієслів у Ргеsent, Раst, Future Indefinite Теnses Раssive Vоісе; Ргеsent і Раst Соntinuous Tenses Passive Vоісе; Рresent і Раst Реrfect Tenses Раssive Vоісе.
Безособові форми дієслова: Іndefinitе, Рresent і Раst Раrticiple, Gerund (прості форми), їх функції у реченнях. Конструкції з безособовими формами дієслова:
Соmрlех Object, Соmрlех Subject, герундіальні та дієприкметникові звороти, абсолютні дієприкметникові конструкції.

Прислівник. Найбільш уживані прислівники. Вищий та найвищий ступені.
Ступені порівняння прислівників.

Прийменник. Вживання прийменників. Найбільш уживані прийменники.

Сполучник. Найбільш уживані сурядні й підрядні сполучники.

Словотворення: Основні форми словотворення іменників, прикметників, дієслів та прислівників. Конверсія. Найважливіші суфікси і префікси.

СИНТАКСИС

 • Просте речення. Непоширене і поширене речення. Головні члени речення.
 • Способи вираження підмета. Вид присудка (дієслівний, простий, складений,
 • іменний). Другорядні члени речення. Порядок слів у стверджувальному, питальному і заперечному реченнях. Складносурядне та складнопідрядне речення. Найбільш уживані види підрядних речень.
 • Часи дієслова. Теперішній простий час (The Present Simple). Дієслово “to be”. Загальне запитання. Спеціальне запитання. Альтернативне запитання. Розділове запитання.
 • Модальні дієслова (The Modal Verbs). Переклад модальних дієслів.
 • Прислівник. Ступені порівняння прислівників. Ступені порівняння прислівників не за загальним правилом.
 • Займенник (The Pronoun). Власні займенники. Присвійні займенники. Зворотні і підсилювальні займенники. Вказівні займенники. Взаємні займенники. Питальні займенники. Неозначені займенники. Заперечні займенники.
 • Артикль (The Article). Використання неозначеного артикля. Використання означеного артикля. Відсутність артикля.
 • Прикметник (The Adjective). Ступені порівняння якісних прикметників. Утворення ступенів порівняння прикметників не за загальним правилом. Порівняльні конструкції.
 • Числівник (The Numerals) Порядкові та кількісні числівники
 • Часи групи Continuous. Теперішній тривалий час (The Present Continuous Tense)
 • Часи групи Perfect Теперішній перфектний час (The Present Perfect Tense)
 • Часи групи Simple Минулий простий час (The Past Simple Tense).
 • Часи групи Continuous. Минулий тривалий час (The Past Continuous Tense).
 • Часи групи Perfect. Минулий доконаний час (The Past Perfect Tense).
 • Часи групи Perfect Continuous. Теперішній перфектно-тривалий час (The Present Perfect Continuous).
 • Часи групи Perfect Continuous. Минулий перфектно-тривалий час (The Past Perfect Continuous Tense).
 • Часи групи Perfect Continuous. Майбутній перфектно-тривалий час (The Future Perfect Continuous Tense).
 • Часи групи Future in the Past. Простий майбутній час в минулому (The Future in the Past Tense).
 • Часи групи Perfect Continuous. Майбутній тривалий час «в минулому» (TheFuture Perfect-in the Past Continuous).
 • Часи групи Perfect. Майбутній перфектний час «в минулому» (The Future Perfect-in the Past).
 • Часи групи Perfect Continuous. Майбутній перфектно-тривалий час «в минулому»(The Future Perfect Continuous Tense).
 • Стан. Пасивний та активний стан. Прості часи в пасивному стані. Простий майбутній час «в минулому». Тривалі часи в пасивному стані. Перфектні часи в пасивному стані.
 • Спосіб. Дійсний спосіб. Наказовий спосіб. Умовний спосіб. Прості речення.
 • Складнопідрядні речення – в підрядних умовних реченнях. Підрядні умовні з дієсловом wish. Після дієслів, які виражають наказ, пораду, пропозицію, припущення.
 • Безособові форми дієслова. Інфінітив. Форми інфінітива. Використання інфінітиву без частки to.
 • Прийменник. Прийменник місця. Прийменники напрямку та руху. Прийменник часу.
 • Сполучник. Підрядникові сполучники. Функції підрядних сполучників.
 • Синтаксис. Порядок слів у простих реченнях. Розповідні речення. Питальні речення. Спонукальні речення. Окличні речення.
 • Часи групи Simple. Майбутній простий час (The Future Simple Tense).
 • Складне доповнення. The Complex Object
 • Герундій. (The Gerund)

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 1. Англійська мова: Навчально-методичний посібник для студентів філологічного та педагогічного факультетів університету, абітурієнтів, слухачів підготовчих курсів і педагогічних класів / Уклад. Є.В.Євець. - К.: КМПУ імені Б. Д. Грінченка, 2004.- 42 с.
 2. Английский язык (в помощь школьнику и абитуриенту), Сборник зкзаменационных тем / Сост. Ярцева А.В. - К.: Освіта, 2000. - 73 с.
 3. Англійська мова: Тренувальні тести для абітурієнтів / Уклали: І.Г.Анікеєнко, Н.Ф. Гладуш, І. І. Сєряковата ін. - К.: Либідь, 2002. - 80 с.
 4. Афанасьева О.В., Саакян А.С. "Какой" или "который"?: Тесты по англиискому языку с ключами. - М.: Просвещение, 2004. - 144 с.
 5. Бонк Н.А. и др. Учебник английского языка. В 2 ч. / Н.А.Бонк, Г.А.Котий, Н.А.Лукьянова. - М.: Высшая школа, 2008. - 639 с.
 6. Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. Довідник. - Київ,"Логос", 2012 р. - 352 с.
 7. Зеленський П.Г. Англійська мова. Вступникам до вузів. - Київ: Вища школа,2007. - 272 с.
 8. Керножицкая О.А. Английский язык. Задания по грамматике (временные и неличные формы глагола в схемах, таблицах и упражнениях): Для абитуриентов, слушателей курсов, студентов филологических факультетов. - Киев: Тандем, 2008. - 256 с.
 9. Клементьева Т.Б. Повторяєм Бремена английского глагола: Учеб. пособие. К.:Лыбидь, 2001. - 207 с.
 10. Николаенко Т.Г. Тесты по грамматике английского языка. - М.: Рольф, 2009.-160 с.
 11. Паніна О.А. 435 тем з англійської мови (для школярів, абітурієнтів, студентів і викладачів). - Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2004. - 576 с.
 12. Погожих Г.М., Фищенко Е.П., Ярцева Г.В. 650 тем и разговорных ситуаций по английскому языку с переводом. Информация о всех регионах и городах Украины. 5-11 классы. - Ч. 1 - Харьков: Веста: Издательство «Ранок», 2002. - 560 с.
 13. Каверіна В., Бойко В., Жидких Н. 100 тем з англійської усної мови. Видавництво БАО, Донецьк, 2006, - 202 с.
 14. Практическая грамматика английского языка / Е.К.Старшинова, М.А.Васильєва и др.; под ред. проф. Т.П. Розендорн. -К.: Пресса Украины, 2009. - 238 с.
 15. Тести з англійської мови (підсумкові, випускні, вступні) / Під заг. ред. професора С. Ю. Ніколаєвої. - Київ: Ленвіт, 2005. - 142 с.
 16. Тучина Н.В., Меркулова Т.К., Кузьмина В.С. Speak English with pleasure / За ред. Луїзи Грін (Велика Британія), Кіри О. Янсон (США). Вид. 2-ге, виправлене. - X.: Торсінг, 2002. -288 с.

 Німецька мова. Вимоги до знань, вмінь та навичок вступників.

І Людина та світ навколо неї.
 1. Знайомство.
 2. Родина.
 3. У гостях.
 4. Продукти харчування.
 5. Вільний час.
 6. Професія.
 7. На заняттях.
 8. Вивчення іноземних мов.
 9. Робочий день.
 10. Домашнє господарство.
 11. Вихідний день.
 12. Квартира.
 13. Меблі.
 14. Улюблені страви.
 15. Одяг та його роль в житті людини.
 16. Запрошення в гості.
 17. Здоровий спосіб життя.
 18. Хвороби та їх симптоми.
 19. Музеї, виставки, ярмарки.
 20. Кіно, театр.
 21. Преса та телебачення.
 22. Спорт, види спорту.
 23. Пори року.
 24. В магазині.
 25. Захист навколишнього середовища.

ІІ Україна – незалежна демократична держава.
 1. Україна: географічне положення, клімат.
 2. Корисні копалини, економіка України.
 3. Державні, релігійні,та народні свята.
 4. Культура та мистецтво.
 5. Київ та його пам’ятки.
 6. Міський транспорт.
 7. Україна – незалежна демократична держава. Політичний устрій.

ІІІ Німеччина та німецькомовні країни.
 1. Подорож. Подорож за кордон.
 2. Митні та прикордонні формальності, обмін грошей.
 3. Німеччина. Адміністративно-теріторіальне ділення, політичний устрій.
 4. Міста Німеччини. Клімат і географічне положення.
 5. Економіка, промисловість та сільське господарство Німеччини.
 6. Культура та мистецтво Німеччини.
 7. У готелі.
 8. Державні, релігійні та народні свята та звичаї німців.
 9. Німецькомовні країни: Швейцарія, Австрія, Ліхтенштейн.

Граматика

 1. Морфологія
 2. Іменник: артикль і рід, відмінки, утворення множини, заперечення kein.
 3. Дієслово: теперішній час слабких, сильних та неправильних дієслів, наказовий спосіб, зворотні та модальні дієслова, дієслова з відокремлю вальними та невідокремлювальними префіксами. Складний минулий час (Perfekt), простий минулий час (Prateritum), майбутній час (Futurum), давноминулий час (Plusquamprfekt). Пасивний стан. Вживання неозначеної форми (інфінітиву) з часткою zu та без zu, інфінітивні групи um…..zu, statt…zu, ohne….zu. Умовний спосіб: утворення та вживання.
 4. Прикметник: ступені порівняння, відмінювання, поширене означення.
 5. Числівник: кількісні та порядкові. Дроби.
 6. Прислівник: займенникові прислівники.
 7. Прийменник: прийменники з Genitiv, Dativ, Akkusativ.
 8. Синтаксис.
 9. Просте речення: порядок слів.
 10. Складне речення: порядок слів.
 11. Складносурядне речення.
 12. Підрядні речення: додаткові, означальні, умовні, часу, мети, причини, допустові.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Бориско Н. Самовчитель німецької мови.- К.: Логос, 2008. – т.1.
 2. Бориско Н. Самовчитель німецької мови.- К.: Логос, 2008. – т.2.
 3. Практична граматика німецької мови / Д.А. Євгененко та ін.. – Вінниця: Нова книга,2002.
 4. Постнікова О.Німецька мова. Розмовні теми. – К.:А.С.К., 2000.
 5. Шульц Х., Зундермайер В. Немецкая граматика с упражнениями.- М., Лист, 1999.
 6. Дрейер, Шмидт. Совершенствуем знание немецкого язика. Грамматика с упражнениями и ключами. – М.: Лист, 2007.
 7. Лебедев В.Б. Знакомьтесь: Германия. Пособие по страноведению.- М. Высшая школа, 2003.
 8. Кудіна О. – Країни, де говорять німецькою. Навчальний посібник з лінгвокраїнознавства. – Вінниця: Нова книга, 2002.
 9. Завьялова В.М. Ильина Л.В. Практический курс немецкого языка. – М. ЧеРо, 2004.

Французька мова. Вимоги до знань, вмінь та навичок вступників.

 1. Тематика мовлення
 2. Париж – столиця Франції.
 3. Географічні данні Парижа.
 4. Визначні місця та історичні пам’ятки культури столиці Франції.
 5. Видатні мистецькі та освітні осередки Парижа.
 6. Київ – столиця України.
 7. Стародавній Київ.
 8. Церкви та собори міста Київа.
 9. Пам’ятники та визначні місця столиці України.
 10. Порівняльна характеристика системи громадського транспорту України та Франції.
 11. Молодь і система освіти у Франції.
 12. Вплив Internet на розвиток міжнародного спілкування молоді.
 13. Молодь в Україні.
 14. Програми уряду для молоді в Україні та Франції.
 15. Молодь і спорт в Україні та Франції.
 16. Спорт.
 17. Найпоширеніші види спорту в сучасній Україні та у Франції.
 18. Олімпійські Ігри та їх значення для кожної країни окремо та для людства загалом.
 19. Спортивні свята та естафети.
 20. Сучасні модні тенденції в одязі. Вибір кольорів та тканин.
 21. Костюм ділової людини.
 22. Чоловічий та жіночий гардероб.
 23. Приготування їжі.
 24. Улюблені страви.
 25. У ресторані.
 26. Традиційна французька кухня.
 27. Традиційна українська кухня.
 28. Національні цивільні та релігійні свята у Франції.
 29. Національні цивільні та релігійні свята в Україні.
 30. Народні звичаї з приводу того чи іншого свята.
 31. Родинні свята.
ГРАМАТИКА
 1. Морфологія:
 2. Вживання артикля з обчислюваними та необчислюваними іменниками.
 3. Артиклі. Частковий артикль. Злитний артикль.
 4. Прикметники-числівники, їх форми та вживання.
 5. Ступені порівняння прикметників.
 6. Числiвник. Дробові числівники. Написання дат.
 7. Прислівники: утворення та місце в реченні.
 8. Прислівники часу, місця, кількості та інтенсивності.
 9. Особові займенники.
 10. Присвійні займенники.
 11. Вказівні займенники (celui, celui-ci, celui-la etc).
 12. Питальні займенники.
 13. Наказовий спосіб
 14. Особливості відмінювання дієслів в теперішньому часі умовного способу Le Conditionnel Present.
 15. Особливості відмінювання дієслів в умовному способі Le Conditionnel Passe.
 16. Активний та пасивний стан.
 17. Питальне речення. Види питальних речень.
 18. Фразеологічні звороти (prendre part, tenir compte etc.)
 19. Складнопiдряднi та складносуряднiнi речення.
 20. Узгодження часів в умовному способі.
 21. Інтернаціоналізми.
 22. Координативні сполучники (par consequant, en revanche еtс.).
 23. Вживання артикля з обчислюваними та необчислюваними іменниками.
 24. Прикметники-числівники, їх форми та вживання.
 25. Дробові числівники.
 26. Прислівники часу, місця, кількості та інтенсивності.
 27. Займенники: вказівні (celui, celui-ci, celui-la etc), присвійні та питальні.
 28. Видо-часовi форми дiєслова:
 29. • Le Conditionnel - Present, Passe.
 30. • Le Subjonctive.
 31. • L’Imperatif.
 32. • Future Immediat. Passe Immediat.
 33. Узгодження часiв в умовному способі.
 34. Активний та пасивний стан.
 35. Координативні сполучники (par consequant, en revanche еtс.).
 36. Синтаксис:
 37. Питальне речення. Види питальних речень.
 38. Фразеологічні звороти (prendre part, tenir compte etc.)
 39. Складнопiдряднi та складносуряднiнi речення.
 40. Узгодження часів.
 41. Інтернаціоналізми.
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 1. Попова I., Козакова Ж.., Ковальчук Г. Грамматика французского языка. М., 2003.
 2. Попова I., Козакова Ж.., Ковальчук Г. Французский язык. М., 2003.
 3. Потушанская Л.Л., Колесникова Н.И., Котова Г.М. Начальный курс французского языка. М.: Мирта-Принт, 2007.
 4. Федорова Л.О. 15 уроків французької мови. К., 2005.
 5. Харитонова I., Самохотская I. Франция как она есть. М., 2001.
 6. Je vais en France. La brochure de Centre National des Oeuvres Universitaires et Scolaires. Paris, 2003.
 7. L’Etat de la France et de ses habitants. Sous la direction de Minelle Verdie. – Edition „La decouverte”. - Paris, 2008.
 8. Nouveau Petit Larousse. Dictionnaire encyclopedique pour tous. Librairie Larousse. – Paris, 1979.
 9. Potouchanskaya L., Kotova G., Chkounaeva I. Cours pratique de la langue francaise. Vol. 1,2. М.: Мирта-Принт, 2001.
 10. Referovskaya E., Vassilieva A. Essai de grammaire francaise. – M.: Просвещение, 2009.

Структура тестового завдання

Вступне випробування проводиться письмово у вигляді тесту. Тестове вступне випробування складається з 20 завдань, кожне з яких оцінюється в 10 балів за правильну відповідь. Таким чином, за правильні відповіді на всі питання абітурієнт може отримати максимальну кількість - 200 балів. Час виконання завдань – 1 година.

Критерії оцінювання тестових вступних випробувань
Критерії оцінювання тестових вступних випробувань абітурієнтів в 200 бальній шкалі.
Максимальна можлива сума набраних балів становить 200.
Мінімальна кількість балів для участі в конкурсному відборі становить 100 балів.

Нормативи оцінювання

Кількість вірних
відповідей

Оцінка
(кількість балів)

1

10

2

20

3

30

4

40

5

50

6

60

7

70

8

80

9

90

10

100

  

Кількість вірних
відповідей

Оцінка
(кількість балів)

11

110

12

120

13

130

14

140

15

150

16

160

17

170

18

180

19

190

20

200