МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Програма для підготовки для вступних випробовувань з дисципліни "Біологія"
(на базі 11 класу)

(Ви можете завантажити цей документ у форматі MS Word)

Пояснювальна записка.

Програма курсу «Біологія» для вступу до Міжрегіональної Академії управління персоналом складено на основі програми загальноосвітньої школи.

Програма ґрунтується на системному підході до викладання предмету, що дозволяє розкрити цілісність живої природи, численність і різноманітність її компонентів, тісний взаємозв’язок між ними.

Необхідно зауважити, що ґрунтовні знання можна набути лише в результаті систематичної роботи над програмним матеріалом з біології в повному обсязі, а також поглиблення знань і уявлень з предмету при роботі з додатковою літературою.

БІОЛОГІЯ

Одно- і багатоклітинні організми. Особливості будови клітини одно- і багатоклітинного організму. Тканини (типи і загальна характеристика їх у рослин і тварин). Органи. Рівні організації живої природи: клітинний, організмів, видовий, біоцентотичний, біосферний. Значення біологічної науки для сільського господарства, промисловості, медицини, гігієни, охорони природи.

Загальні уявлення про систематику. Основні систематичні категорії: вид, рід, родина, ряд (порядок), клас, тип (відділ).

Основи цитології. Основні положення клітинної теорії. Клітина – структурна і функціональна одиниця живого. Будова і функція ядра, цитоплазми та її основних органоїдів. Рух цитоплазми, надходження речовин у клітину, її ріст. Особливості будови клітини прокаріот та еукаріот.

Вміст хімічних елементів у клітині. Вода та інші неорганічні речовини, їх роль у життєдіяльності клітини. Органічні речовини: ліпіди, АТФ, біополімери (вуглеводи, білки, нуклеїнові кислоти), їх роль у клітині. Ферменти, їх роль у процесах життєдіяльності. Самоподвоєння ДНК.

Обмін речовин і перетворення енергії – основи життєдіяльності клітини. Енергетичний обмін і його сутність. Значення АТФ в енергетичному обміні. Пластичний обмін. Фотосинтез. Біосинтез білків. Ген і його роль у біосинтезі. Код ДНК. Алель ні гени. Генотип. Реакції матричного синтезу. Взаємозв’язок процесів пластичного і енергетичного обміну.

Віруси, особливості їх будови ти життєдіяльності.

Розмноження та індивідуальний розвиток організмів. Форми поділу клітини та його значення. Інтерфаза. Хромосоми, їх гаплоїдний і диплоїдний набори, постійність кількості і форми. Генотип як цілісна система, що історично склалася. Поняття про фенотип.

Статеве і безстатеве розмноження організмів. Статеві клітини. Мейоз. Розвиток яйцеклітини та сперматозоонів. Перехрест хромосом.

Запліднення. Гомозигота, гетерозигота. Генетика статі. Хромосомна теорія спадковості.

Розвиток зародка (на прикладі ланцетника). Постембріональний (прямий і непрямий) розвиток організму.

ЕВОЛЮЦІЙНЕ ВЧЕННЯ

Короткі відомості про додарвінівський період розвитку біології (К.Лінней, Ж.Б.Ламарк). Основні положення вчення Ч.Дарвіна. Значення теорії еволюції для розвитку природознавства.

Критерії виду. Популяція – одиниця виду і еволюції.

Рушійні сили еволюції: мінливість, спадковість, природний добір. Форми природного добору:рушійний, стабілізуючий.

Штучний добір і форми мінливості; їх роль у виведенні порід домашніх тварин і сортів культурних рослин. Основи селекції. Генетичні основи селекції рослин, тварин, мікроорганізмів. Методи селекції: гібридизація, добір. Гетерозис. Поліполоїдія. Типи схрещування. Біотехнологія.

Виникнення пристосувань та їх відносність. Мікро- та макроеволюція. Географічне і екологічне видоутворення. Результати еволюції.

Розвиток органічного світу. Поділ історії Землі на ери. Коротка історія розвитку органічного світу (основні етапи еволюції рослин і тварин). Докази історичного розвитку тваринного і рослинного світу: порівняльно-анатомічні, ембріональні, палеонтологічні. Ускладнення будови і життєдіяльності.

Поняття про біологічний прогрес і регрес. Ароморфоз, ідіоадаптація, дегенерація – шляхи еволюції (навести приклади).

ПОХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ

Ч.Дарвін про походження людини. Ф.Енгельс про роль праці в перетворенні стародавніх мавп у людину. Рушійні сили антропогенезу: соціальні і біологічні фактори.

Стародавні, давні та викопні люди сучасного типу. Людські раси, їх походження.

ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ

Предмет і завдання екології. Екологічні фактори. Діяльність людини як екологічний фактор. Вплив діяльності людини на видову різноманітність рослин і тварин, природні угруповання. Комплексний вплив факторів на організм. Обмежуючі фактори. Фотоперіодизм.

Біогеоценоз. Взаємозв’язки популяцій у біогеоценозі. Ланцюги живлення. Правило екологічної піраміди. Саморегуляція. Заміна біогеоценозів. Агроценози. Охорона біогеоценозів.

Біосфера і людина. Біосфера та її межі. Біомаса суші та океану, ґрунту. Жива речовина та її функції в біосфері.

Біосфера в період науково-технічного прогресу і здоров’я людини. Проблема охорони природного середовища: захист від забруднення, збереження еталонів і пам’яток природи, видової різноманітності, біогеоценозів, ландшафтів. Червона книга.

ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ

Предмет, завдання і методи генетики. Основні закономірності спадковості і мінливості організмів та їх цитологічні основи. Моно- та дигібрид не схрещування. Закони спадковості Г.Менделя. Домінантні та рецесивні прояви ознаки. Одноманітність гібридів першого покоління. Проміжний характер успадкування. Гіпотеза чистоти гамет. Закони розщеплення проявів ознак. Статистичний характер явищ розщеплення. Цитологічні основи одноманітності гібридів першого покоління і розщеплення проявів ознак у другому поколінні. Закони успадкування. Порушення зчеплення.

Роль генотипу і умов зовнішнього середовища у формуванні фенотипу. Модифікаційна мінливість. Норма реакції. Статистичні закономірності модифікаційної мінливості.

Мутаційна мінливість. Генні та хромосомні мутації, їх причини. Експериментальне отримання мутацій. Мутації як матеріал штучного та природного добору.

Генетика і теорія еволюції. Генетика популяцій.

Значення генетики для розвитку медицини, селекції, охорони природи, вчення про еволюцію.

РОСЛИНИ

Роль рослин у природі, значення в житті людини, народному господарстві.

Поняття про вегетативні та генеративні органи рослини.

Корінь і його функції. Види коренів. Типи (стрижнева і мичкувата) кореневих систем та їх утворення. Зовнішня і внутрішня будова кореня. Зони кореня. Ріст кореня. Поглинання води і мінеральних речовин. Добрива. Грунт, його значення для життя рослин. Видозміни коренів.

Стебло. Пагін. Брунька – зачатковий пагін, її будова і розвиток, розташування на стеблі. Ріст стебла в довжину. Внутрішня будова стебла деревної рослини й зв’язку з його функціями. Ріст стебла в товщину. Утворення річних кілець. Пересування мінеральних та органічних речовин по стеблу.

Видозмінені пагони: кореневище, бульба, цибулина. Їх будова, біологічне та народногосподарське значення.

Листок. Зовнішня будова листка. Жилкування. Листки прості і складні. Розміщення листків на стеблі. Особливості мікроскопічної будови листка, пов’язані з його функціями: покривна тканина (шкірки, продихи), основна і провідна тканина листка. Випаровування води листками. Видозміни листків. Листопад.

Вегетативне розмноження рослин у природі і рослинництві (видозміненими пагонами, живцями, відводками, поділом кущів, щепленням). Біологічне і народногосподарське значення вегетативного розмноження.

Квітка, плід, насіння. Квітка – орган насіннєвого розмноження рослин. Будова оцвітини, тичинки, маточки. Квітки одно- та дводомні рослини. Суцвіття та їх біологічне значення. Запилення (самозапилення, перехресне запилення). Штучне запилення. Подвійне запліднення у квіткових рослин. Утворення насіння і плодів. Типи плодів. Будова і склад насіння (на прикладі одно-та дводольних рослин).

Умови проростання насіння. Живлення і ріст паростка. Агротехніка висівання насіння і вирощування рослин. Водні культури.

Значення квітки, насіння та плода в природі і житті людини.

ОСНОВНІ ГРУПИ РОСЛИН

Покритонасінні. Особливості будови і життєдіяльності квіткових рослин. Різноманітність. Клас дводольні рослини. Родини:ре сто цвіті, бобові, пасльонові, складноцвіті. Клас однодольні рослини. Родини: лілійні, злакові. Характерні ознаки рослин названих родин, їх біологічні особливості та народногосподарське значення.

Голонасінні. Будова і розмноження голонасінних (на прикладі сосни). Різноманітність хвойних, їх значення в природі, народному господарстві.

Папороті. Хвощі. Плауни. Будова і розмноження, їх роль у природі і житті людини.

Мохи. Будова і розмноження мохів 9на прикладі зозулиного льону). Сфагнум. Утворення торфу.

Водорості. Будова і життєдіяльність одноклітинних (на прикладі хламідомонади) і нитчастих (на прикладі улотрикса) водоростей. Роль водоростей у природі та народному господарстві.

Гриби. Загальна характеристика грибів. Шапинкові гриби, їх будова, живлення, симбіоз із рослинами. Цвілеві гриби. Мукор, пеніцил, його використання для отримання антибіотиків. Дріжджі. Гриби-паразити, які зумовлюють хвороби рослин. Роль грибів у природі та природному господарстві.

Лишайники. Будова. Живлення. Розмноження. Роль лишайників у природі і господарстві.

ПРОКАРІОТИ

Бактерії. Будова і життєдіяльність бактерій. Розмноження бактерій. Розповсюдження бактерій у повітрі, ґрунті, воді, живих організмах. Роль бактерій у природі, медицині, сільському господарстві і промисловості. Хвороботворні бактерії та боротьба з ними

Синьо-зелені водорості. Будова і особливості життєдіяльності.

ТВАРИНИ

Одноклітинні тварини. Загальна характеристика одноклітинні, особливості їх будови і життєдіяльності.

Амеба. Пересування, живлення, дихання, виділення. Розмноження. Утворення цисти.

Евглена зелена. Особливості живлення.

Інфузорія-туфелька. Будова, основні, процеси життєдіяльності. Подразливість.

Кишковопорожнинні. Загальна характеристика типу. Гідра. Зовнішня і внутрішня будова. Типи клітин. Променева симетрія. Двошаровість. Нервова система. Живлення. Регенерація. Розмноження.

Різноманітність морських кишковопорожнинних (корали, медузи), їх значення.

Плоскі черви. Загальна характеристика типу. Особливості будови і життєдіяльності на прикладі планарії білої. Паразитичні плоскі черви. Представники та їх життєві цикли.

Круглі черви. Загальна характеристика типу. Аскарида людська, будова та життєдіяльність. Цикл розвитку. Розмноження.

Пристосованість червив до паразитизму та способи запобігання зараженню.

Кільчасті черви. Загальна характеристика типу. Зовнішня будова та життєдіяльність дощового черв’яка. Регенерація, розмноження. Роль дощових черв’яків у ґрунтоутворенні.

Молюски. Загальна характеристика типу. Ставковик великий. Беззубка. Зовнішня та внутрішня їх будова та особливості життєдіяльності. Різноманітність молюсків, їх роль у природі та значення в житті людини.

Членистоногі. Загальна характеристика типу. Різноманітність. Поділ на класи.

Ракоподібні. Загальна характеристика класу. Особливості будови і життєдіяльності річкового рака. Розмноження.

Павукоподібні. Загальна характеристика класу. Особливості будови та життєдіяльності павука-хрестовика. Кліщі. Зовнішня будова. Значення у природі і житті людини. Заходи щодо захисту людини від кліщів.

Комахи. Загальна характеристика класу. Особливості будови і процесів життєдіяльності комах (на прикладі хруща травневого). Розмноження. Типи розвитку комах. Основні ряди комах: лускокрилі, твердокрилі, двокрилі, перепончастокрилі, прямокрилі. Особливості будови та життєдіяльності представників цих рядів комах. Роль і значення комах.

Хордові. Загальна характеристика типу. Клас ланцетники. Особливості будови ланцетника.

Риби. Загальна характеристика групи, поділ на класи хрящових і костистих. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови риби на прикладі окуня річкового. Різноманітність риб (акули, осетрові, костисті, кистепері). Розмноження, нерест і розвиток. Міграції. Турбота про потомство. Господарське значення риб.

Земноводні. Загальна характеристика класу, класифікація. Жаба. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності. Розмноження і розвиток. Різноманітність земноводних, їх походження і значення.

Плазуни. Загальна характеристика класу. Ящірка прудка. Особливості її будови і процесів життєдіяльності. Різноманітність сучасних плазунів, їх практичне значення. Походження плазунів. Стародавні плазуни: динозаври, звірозубі ящери.

Птахи. Загальна характеристика класу. Особливості зовнішньої будови та процесів життєдіяльності птахів на прикладі голуба. Поведінка птахів. Турбота про потомство. Пристосованість птахів до сезонних явищ у природі (гніздування, кочівлі, перельоти) і різних умов існування. Роль птахів у природі і житті людини. Птахівництво.

Ссавці. Загальна характеристика класу. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови та процесів життєдіяльності на прикладі собаки свійської. Різноманітність ссавців. Характеристика основних рядів: Першозвірі, Сумчасті, Комахоїдні, Рукокрилі, Гризуни, Хижаки, Ластоногі, Китоподібні, Парно- і Непарнокопитні, Примати. Роль ссавців у природі і житті людини.

Сільськогосподарські тварини класу ссавців. Велика рогата худоба, вівці, коні, свині.

ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я

Опорно-рухова система. Значення системи. Скелет людини: будова та її особливості, пов’язані за прямоходінням. Типи сполучення кісток. Склад, будова і властивості кісток.

М’язи, їх функції. Основні групи м’язів тіла людини. Робота м’язів. Втома. Значення фізичного виховання і праці для правильного формування скелета і розвитку м’язів. Запобігання викривленню хребта і розвитку плоскостопості.

Кров і кровообіг. Внутрішнє середовище організму (кров, міжклітинна рідина, лімфа) та його відносна постійність. Значення крові і кровообігу. Склад крові, плазма крові. Зсідання крові. Будова й функції еритроцитів і лейкоцитів. Імунітет. Запобіжні щеплення. Переливання крові. Донорство.

Органи кровообігу: серце і судини (артерії, капіляри, вени). Серце, його будова і робота. Пульс. Велике і мале кола кровообігу. Рух крові по судинах. Тиск крові. Нервова і гуморальна регуляція діяльність серця й судини. Запобігання серцево-судинним хворобам.

Дихання. Значення дихання. Органи дихання; їх будова і функції. Газообмін у легенях і тканинах. Поняття про життєву ємність легень. Дихальні рухи. Гуморальна і нервова регуляція дихання. Гігієна дихання.

Травлення. Значення травлення. Поживні речовини і харчові продукти. Будова і функції органів травлення. Травні ферменти та їх роль у травленні. Роль І.П.Павлова у вивченні функцій органів травлення. Травлення в ротовій порожнині, шлунку, кишечнику. Печінка і підшлункова залоза, їх роль у травленні. Поняття про нервово-гуморальну регуляцію шлункового соковиділення. Всмоктування. Гігієна травлення.

Обмін речовин і енергії. Виділення. Значення для організму білків, жирів, та вуглеводів, води і мінеральних солей. Вітаміни. Їх роль в обміні речовин. Способи збереження вітамінів у харчових продуктах. Витрачення енергії. Норма харчування.

Значення виділення з організму кінцевих продуктів обміну речовин. Органи сечової системи, їх будова та функції.

Шкіра. Будова і функції. Роль у теплорегуляції. Загартування організму. Гігієна шкіри й одягу.

Залози внутрішньої секреції. Значення залоз внутрішньої секреції для росту, розвитку і регуляції функцій організму. Гормони. Внутрішньосекреторна діяльність підшлункової залози, надниркових залоз.

Нервова система. Значення нервової системи в регуляції і узгодженості функцій організму людини. Будова і функції спинного мозку і відділів головного мозку: довгастого, середнього, проміжного, мозочка. Великі півкулі головного мозку. Їх значення. Поняття про вегетативну нервову систему.

Органи чуття. Їх значення. Будова і функції органу зору, гігієна. Будова і функції органу слуху, гігієна. Аналізатори.

Вища нервова діяльність. Безумовні і умовні рефлекси. Утворення і біологічне значення умовних рефлексів. Поняття про інстинкти. Гальмування умовних рефлексів. Роль І.П.Павлова та І.М.Сєченова у створенні вчення про вищу нервову діяльність, його суть. Свідомість і мислення людини як функції вищих відділів головного мозку. Гігієна фізичної і розумової праці та відпочинку. Сон, його значення.

Структура тестового завдання

Вступне випробування проводиться письмово у вигляді тесту закритого типу. Тестове вступне випробування складається з 20 завдань, кожне з яких оцінюється в 10 балів за правильну відповідь. Таким чином, за правильні відповіді на всі питання абітурієнт може отримати максимальну кількість - 200 балів. Час виконання завдань – 1 година.

Критерії оцінювання тестових вступних випробувань

Критерії оцінювання тестових вступних випробувань абітурієнтів - в 200 бальній шкалі. Максимальна можлива сума набраних балів становить 200. Мінімальна кількість балів для участі в конкурсному відборі становить 100 балів.

Нормативи оцінювання

Кількість вірних
відповідей

Оцінка
(кількість балів)

1

10

2

20

3

30

4

40

5

50

6

60

7

70

8

80

9

90

10

100

  

Кількість вірних
відповідей

Оцінка
(кількість балів)

11

110

12

120

13

130

14

140

15

150

16

160

17

170

18

180

19

190

20

200

Приклад тестового завдання

1. Чим займається наука біологія ?

 1. вивчає будову та функціонування організму людини;
 2. описує життя тварин;
 3. досліджує живі організми.

2. Де знаходиться генетичний матеріал клітини ?

 1. в цитоплазмі;
 2. в ядрі;
 3. в мітохондріях.

3. Яку тезу можна віднести до властивостей вуглеводів ?

 1. органічні сполуки, що стимулюють метаболічні реакції;
 2. всмоктуються стінками товстої кишки;
 3. перетравлюються ферментами слини

4. Яка з перерахованих нижче частин квітки несе захисні функції ?

 1. маточка;
 2. чашечка;
 3. тичинка.

5. Виберіть орган в якому закінчується процес травлення у людини

 1. шлунок;
 2. тонкий кишечник;
 3. товстий кишечник.

6. В забруднених регіонах темні метелики зустрічаються частіше, ніж світлі тому, що:

 1. темні метелики скоріше можуть уникнути хижаків;
 2. темні метелики більш стійкі до забруднення;
 3. внаслідок забруднення деякі метелики набувають більш темного забарвлення.

7. Хто є автором теорії про виникнення життя з неживої матерії ?

 1. Олександр Опарін;
 2. Луї Пастер;
 3. Роберт Гук.

8. Які організми відносяться до симбіотичних ?

 1. ті які пригнічують існування один одного;
 2. ті які допомагають існуванню один одного;
 3. ті які не втручаються в існування один одного.

  ...

Список рекомендованої літератури

 1. Біда О.А., Дерій С.І., Іллюха Л.М. Біологія. Довідник для абітурієнтів та школярів загальноосвітніх навчальних закладів. К: Літера., 2010. - 656с.
 2. Біологія: Довід. для абітурієнтів / М.Є. Кучеренко, Ю.Г. Вервес, П.Г. Балан. - К.: Генеза, 2003. - 496 с.
 3. Барна І. Загальна біологія. Збірник задач. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2011. – 736с.
 4. Барна М. М. Біологія для допитливих. Ч. 1: Дроб’янки. Рослини. Гриби: навч. посіб. / М. М. Барна, Л. С. Похила, Г. Ф. Яцук. – Т.: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 88 с.Біологія: Навч. посіб. / А. О. Слюсарєв, О. В. Самсонов, В.М.Мухін та ін.; За ред. та пер. з рос. В. О. Мотузного. — 3тє вид., випр. і допов. — К.: Вища шк., 2012. — 622 с.
 5. Богданова Т.Л., Брайон О.В., Данилова О.В. Довідник з біології. - К.: Наук. думка, 2003.- 793 с.
 6. Богуцька Т.О. Тестові завдання з біології для вступників до вищих на-вчальних закладів (на основі базової навч. програми з біології для серед. шкіл та програми вступ. випробувань з біології до вищих навч. закладів). - Кам'янець-Поділ.: Абетка-Нова, 2003. - 112 с.
 7. Волкова Т.І. Іонцева А.Ю. Біологія комплексний довідник: 3 – те вид., доп. Та перероб. – Харків: ФОП Співак В.Л., 2010. – 280с.
 8. Задорожний К.М. Загальна біологія. Тренувальні тести – Х,: Вид. група «Основа», 2008. – 224с.
 9. Котик Т.С., Загайко А.А., Шаламов Р.В. Тести з біології для школярів і абітурієнтів. - Х.: Торсінг, 2003.- 288 с.
 10. Павніченко Ю.В., Дербеньова А.Г., Шаламов Р.В. Біологія: Довід. для абітурієнтів. - Х.: Торсінг, 2003. - 288 с.
 11. Підгірний В.І. Біологія: типові тестові завдання. Збірник. – Х.: «Веста», 2010. – 112с.
 12. Сало Т.О. Біологія у таблицях та схемах. 10 – 11 класи. – Х.: ТОВ «Українська книжкова мережа», 2010. – 88с.
 13. Шаламов Р. В. Біологія: комплекс. довід. / Р. В. Шаламов, Ю. В. Дмитрієв, В. І. Підгорний. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2008. – 623 с.