МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Програма для підготовки для вступних випробовуваньна галузь знань "Туризм"

(абітурієнтів з базовою освітою молодший спеціаліст (відповідного напряму)
до освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр)

(Ви можете завантажити цей документ у форматі MS Word)

Пояснювальна записка

Метою вступного випробування є комплексна перевірка знань вступників, які вони отримали в результаті вивчення циклу дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмами та навчальними планами підготовки молодшого спеціаліста відповідного напряму. Вступник повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці і здатність вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідного рівня.

Вступне фахове випробування базується на вимогах до знань та вмінь випускників освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст  відповідного напряму і включає зміст нормативних навчальних дисциплін професійної підготовки:

 1. Основи туризмознавства
 2. Туристичне краєзнавство
 3. Туристичне країнознавство
 4. Спеціалізований туризм
 5. Організація обслуговування туристів у готелях

Програмний матеріал

Тема 1. Основи туризмознавства
Основи туризмознавства. Система туризму в сучасному світі. Функціонування туристичної індустрії в суспільстві.
Поняття та структура міжнародного туризму. Специфіка міжнародного туризму.
Екологія і туризм. Туристична культура. Робота зі спеціальною літературою.

Тема 2. Туристичне краєзнавство
Основні поняття туристичного краєзнавства. Розвиток краєзнавства в Україні, його зв'язок з туристсько-екскурсійним рухом.
Регіональне районування території України (фізико-географічне, економічне, адміністративно-територіальне, рекреаційне, туристичне).
Методика демографічного, статистичного, соціологічного дослідження краю, його духовної культури.
Об’єкти краєзнавства: природа, населення, економіка, історія, мистецтво. Основи джерелознавства регіональних досліджень. Джерела краєзнавства: археологічні, етнографічні, архівні матеріали, пам’ятки архітектури, образотворчого мистецтва; друковані, статистичні, картографічні джерела; спостереження об’єктів і процесів природи як джерел краєзнавчих знань.
Туристичні ресурси Києва. Туристичні ресурси Правобережної України. Туристичні ресурси Лівобережної України. Туристичні ресурси Західної України. Туристичні ресурси Карпатського регіону. Туристичні ресурси Степової України.  

Тема 3. Туристичне країнознавство
Порівняння і типологія в країнознавстві. Основні типи регіонів і країн світу.
Характеристика Франції як провідної туристської країни європейського регіону. Характеристика Сполучених Штатів Америки як провідної туристської країни американського регіону. Характеристика Китаю як провідної туристської країни східно-азійського і тихоокеанського регіонів.
Характеристика Південно-Африканської Республіки як провідної туристської країни африканського регіону. Характеристика Єгипту як провідної туристської країни регіону Близького Сходу. Характеристика Індії як провідної  туристської країни південно-азійського регіону.

Тема 4. Спеціалізований туризм
Аспекти нинішнього стану використання туристично-рекреаційних ресурсів. Можливості подальшого розвитку різноманітних цільових програм подорожей та перебування туристів.
Сфера та зміст діяльності певного кола спеціалізованих об’єднань міжнародного та зарубіжного рівня, що представляють інтереси виробників туристичного продукту.

Тема 5. Організація обслуговування туристів у готелях
Соціально-економічне значення розвитку готельної індустрії.
Функціонально-технологічна структура готельного підприємства. Основи нормативного та експлуатаційного регулювання діяльності готельного підприємства.
Сучасний стан і перспективи розвитку міжнародної готельної індустрії та готельної індустрії в Україні. Соціально-економічні показники ефективності розвитку готельної індустрії.
Класифікація підприємств готельного типу. Нормативно-експлуатаційні вимоги до класифікації готельних підприємств. Уніфікація технологічних процесів.
Планувальна організація технологічних процесів житлового поверху підприємства готельного типу. Планувальна організація технологічних процесів приміщень вестибюльної групи підприємства готельного типу. Планувальна організація технологічних процесів приміщень громадського призначення підприємства готельного типу.
Уніфікація технологічних процесів у готелі. Основний технопроцес споживання готельних послуг. Основний технопроцес виробництва готельних послуг. Автоматизація технологічних процесів готельних послуг.

Структура тестового завдання

Вступне випробування проводиться письмово у вигляді тесту закритого типу. Тестове вступне випробування складається з 10 завдань, кожне з яких оцінюється в 20 балів за правильну відповідь. Таким чином, за правильні відповіді на всі питання абітурієнт може отримати максимальну кількість - 200 балів. Час виконання завдань – 30 хвилин.

Критерії оцінювання тестових завдань

Критерії оцінювання тестових вступних випробувань абітурієнтів старших курсів в 200 бальній шкалі.
Максимальна можлива сума набраних балів становить 200.
Мінімальна кількість балів для участі в конкурсному відборі становить
100 балів.

Нормативи оцінювання

Кількість вірних відповідей

Оцінка (кількість балів)

1-4

 до 100

5

100

6

120

7

140

8

160

9

180

10

200


Приклад тестового завдання

1. Систематизована і цілеспрямована діяльність підприємства сфери туризму, пов'язана із наданням туристичних послуг і туристичного продукту іноземним туристам на території своєї країни і наданням туристичних послуг туристичного продукту за кордоном, — це туризм:
а) в'їзний;
б) виїзний;
в) міжнародний;
г) внутрішній.

2. Туроператорська діяльність – це:
а) будь-яка діяльність у сфері туризму;
б) придбання і реалізація продукції з метою перепродажу та задоволення потреб туристів:
в) діяльність з формування тур продукту.

3. Навчання в бізнес-турі, переговори з іноземними фірмами в діловому турі належать до:
а) провідної послуги туризму;
б) додаткових послуг туризму;
в) загальних послуг туризму;
г) послуг за вимогою.

4. Початкова функція туристичної фірми, яка повинна забезпечити створення привабливого і конкурентоспроможного туристичного продукту для його подальшої реалізації на ринку, — це:
а) планування турів;
б) реалізація турів;
в) розробка турів;
г) дослідження етапів просування турів.

5. Підприємства, що надають засоби розміщення, харчування, перевезення, належать до:
а) постачальників послуг;
б) туроператорів;
в) турагенств;
г) посередницьких організацій.

6. Яка мета не може бути метою туристської подорожі?
а) заняття оплачуваною діяльністю;
б) пізнавальна мета подорожі;
в) ділова мета подорожі.

7. Яка функція туризму реалізується при продажу супутніх послуг і товарів?
а) економічна функція;
б) соціальна функція;
в) гуманітарна функція.

8. За якою ознакою можна виділити діловий туризм серед інших видів туризму?
а)мета подорожі;
б) характер організації подорожі;
в)джерело фінансування туриста;
г)клас обслуговування.

9. Який документ є підставою для отримання туристичних послуг та визначає статус туриста?
а) туристична віза;
б)  ваучер;
в) касовий чек, який підтверджує оплату туристичних послуг.

10. Статут турпідприємства повинен містити таку інформацію:
а) дані про назву та адресу підприємства;
б) характеристику керування підприємством та порядок утворення й використання майна підприємства;
в) усі відповіді правильні
 
Список рекомендованої літератури

 1. Редько,В.Є. Основи туризмознавства: метод.рек. для самост. Роботи студ.ден. і заоч. Форм навчання напр.. підгот. 6.020107- «Туризм» / В.Є. Редько, К.А. Панасюк; М-во освіти і науки України, Донец. Нац.. ун-т економіки й торгівлі ім.. М.Туган-Барановського, Каф.туризму.- Донецьк: ?ДонНУЕТ?, 2010-106с.
 2. Редько, В.Є.Основи туризмознавства: конспект лекцій для студ. ден.й заоч. Форм навчання напр.підгот. 6.020107 – «Туризм» / В.Є. Редько, К.А.Панасюк; М-во освіти і науки України, Донец. Нац. Ун-т економіки й торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф.туризму. – Донецьк: ?ДонНУЕТ?,2010.-103 с.
 3. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про туризм» від 18 листопала 2003 р. № 1282 // Урядовий кур’єр. – 25 груд. (№ 244) – С. 15-19.
 4. Биржаков М.Б. Введение в туризм: Учебник.- Издание 8-е, переработанное и дополненное. – СПб.: Издательский дом «Герда», 2006.- 512 с.
 5. Зорин И.В., Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма: Справочник.-М.: Финансы и статистика, 2003.- 368 с.
 6. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник.- М.: Финансы и статистика,2000.-320с.
 7. Мальська М.П. Туристичний бізнес: теорія та практика. Навч.пос./ Мальська М.П., Худко В.В.-К.: Центр учбової літератури, 2007.-424
 8. Мальська М.П. Туристичне країнознавство. Європа: навч. посіб./ М.П. Мальська,М.3.Гамкало, О.Ю.Бордун.- К.: Цул, 2009. – 224 с.
 9. Михайліченко Г.І. Основи туризмознавства: Опорний конспект лекцій.- К.: КНТЕУ, 2003.-99 с.
 10. Организация туризма: учеб.пособие/А.П.Дурович, Г.А.Бондаренко,Т.М.Сергеева и др.; под. общ. Ред. А.П.Дуровича.- 2-е узд., испр.- Мн.: Новое знание, 2005.-640 с.
 11.  Основы туристской деятельности: Учебник/ Г.И. Зорина, Е.Н.Ильина, Е.В.Мошняга и др.- М.: Совет. Спорт,2010.-200с.
 12. Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності: підручник/ Т.Г.Сокол; за ред. В.Ф.Орлова.- К.: Грамота,2006.-264с.
 13. Туризм України: економічні та організаційні механізми розвитку.-Тернопіль, «Терно-граф».-2008.-976с.
 14. Федорченко В.Х., Мініч І.М. Туристський словник-довідник: Навч. посіб.-К.: Дніпро, 2010.-54с.
 15. Холловей Дж.К., Тейлор Н. Туристический бинес: Пер. С 7-го англ. Узд.-К.: Знания, 2007.-798 с.
 16. Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: Ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навч. посіб. -К.: Знання України, 2002. – 358 с.
 17. Алейнікова Г.М.Організація і управління тур бізнесом: Навч.посібник.- Донецьк: ДІТБ, 2002.-184 с.
 18. Воронкова Л. История туризма: Учеб. Пособие. – М.: МГУ, 2011.- 304 с.
 19. Гуляев В.Г. Туризм: экономика и социальное развитие.- М.: Финансы и статистика, 2009.- 304 с.
 20. Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу: навч.посіб. / Л.П. Дядечко.- Донецьк: ДонДУЕТ, 2006.-224 с.
 21. Енджейчик И. Современный туристский бизнес. Экостратегии в управлении фирмой: Пер. с польськ.- М.: Финансы и статистика, 2010.- 320 с.
 22. Енциклопедичний словник-довідник з туризму / Укл.: В.А. Смолій, В.К. Федорченко, В.І.Цибух.-К.: Вид.Дім «Слово»,2006.-372 с.
 23. Жукова М.А. Менеджмент в туристическом бизнесе: учебное пособие.-М.:КНОРУС,2012.-192с.
 24. Зорин И.В., Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма: Справочник.- М.:Финансы и статистика, 2003.- 368 с.
 25. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навчальний посібник.- Київ: Центр навчальної літератури, 2004.- 272 с.
 26. Михайліченко Г.І. Практика організації туристичних подорожей: Навч.посіб.- К.:Київ. Нац..торг.-екон.ун-т,2009.- 156 с.
 27. Основы туристской деятельности: Учебник/ Г.И.Зорина, Е.Н.Ильина, Е.В.Мошняга и др..-М.: Совет.спорт,2010.-200с.
 28. Про внесення змін до Закону України «Про туризм»: Закон України від 18 листопада 2003 р.№ 1282-  ІУ.
 29. Проурзин Л.Ю. Туризм как экономический приоритет.- М.: Новый век, 2004.- 216 с.
 30. Румянцева Т.В. Перспективы развития дестинаций культурного туризма: Предпринт.-СПб.: Изд-во СПбГУЭФ,2011.-16с.
 31. Стандартная международная классификация туристских видов деятельности: Утверждена как временный документ Статистической комиссией ООН на 27 сессии. Разработана ВТО, Нью-Йорк,1993.
 32. Туризм и гостиничное хозяйство: Учебное пособие. 2-е изд-е. – М.: ИКЦ «МарТ»,2005.-352 с.
 33. Усе про облік та організацію туристичної діяльності. – 4-те вид., перероб. І доп. – Х.: Фактор, 2007.-272 с
 34.  Федорченко В.К., Дворова Т.А. Історія туризму в Україні: Навч.посіб./ Передм.В.А.Смолія.-К.: Вища шк.,2012.-195 с.:іл..
 35. Федорченко В.К., Пазенок В.С.Філософія туризму: Навч.посіб.-К.:Кондор,2004.-298 с.
 36. Яковлев Г.А. Экономика и статистика туризма: Учебное пособие.-2-е узд., перераб. и доп.- М.:Изд-во РДЛ,2004.-376 с.
 37. Глобальный этический кодекс туризма ВТО // http://www.world- ecotourism.org/ruso/declarations/dec_quebec.htm
 38. Зелений туризм (сільський відпочинок в Україні) – www.ruraltourism.com.ua