МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Програма для підготовки для вступних випробовувань з дисципліни "Історія України"

(Ви можете завантажити цей документ у форматі MS Word)

Пояснювальна записка

Програму дисципліни «Історія України» для вступу до Міжрегіональної Академії управління персоналом складено на основі програми загальноосвітньої школи. До програми внесено традиційні теми з історії України, вивчення яких передбачено всіма чинними програмами, та відображено в усіх підручниках, рекомендованих Міністерством освіти і науки України. Обсяг знань з дисципліни відповідає вимогам тестів, рекомендованих Міністерством освіти і науки України.

Матеріал програми розподілено за такими розділами:
І. Стародавня історія України
ІІ. Середньовічна історія України
ІІІ. Нова історія України
ІV. Новітня історія України

 
I. Стародавня історія України

Стародавня доба історії України
Археологічна періодизація стародавньої історії. Поява і розселення людей на території України в епоху палеоліту. Заняття та початки духовного життя людини в епоху палеоліту й мезоліту.
Неолітична революція. Неолітичні культури на території України. Трипільська культура. Перші індоєвропейці на території України.
Ранній залізний вік. Історичне значення винайдення обробки заліза. Кіммерійці. Скіфи. Сармати.
Давньогрецькі колонії у Причорномор'ї
Заснування античних міст-колоній у Північному Причорномор'ї. Суспільний лад, державний устрій та економіка античних міст-колоній у Північному Причорномор'ї.
Боспорське царство. Культура та духовне життя населення античних міст-колоній у Північному Причорномор'ї.
Давні слов’яни
Походження слов'ян. Археологічні культури давніх слов'ян (венедів, антів, склавинів). Перші писемні згадки про слов'ян. Суспільне життя давніх слов'ян. Господарство давніх слов'ян.
Давні слов'яни під час вторгнення готів та гунів. Розселення слов'ян у V-VII ст. Походження українців.

ІІ. Середньовічна історія України

Виникнення та розквіт Київської Русі
Розселення східнослов'янських племінних союзів у VІІ-Х ст. Господарство східних слов'ян у V-Х ст. Суспільство східних слов'ян у V-Х ст. Перші державні утворення східних слов'ян. Виникнення міста Києва. Сусіди східнослов'янських племен у VІ-ІХ ст. (авари, болгари, хозари).
Утворення Київської Русі. Походження назви «Русь». Князі Аскольд і Дір, їхні походи на Візантію. Правління Олега в Києві. Русь і хозари. Русь і варяги. Норманська проблема. Князь Ігор, його військові походи.
Княгиня Ольга, її внутрішньополітичні реформи. Князь Святослав Ігоревич, його військові походи.
Князювання Володимира Святославича. Територія Київської Русі наприкінці IX - на початку XI ст. Запровадження християнства як державної релігії, його значення. Русь і Візантія.
Міжусобна боротьба між синами Володимира Святославича. Князювання Ярослава Мудрого. «Руська правда».
Правління Ярославичів. З'їзд князів у Любечі. Володимир Мономах. Правління Мстислава Володимировича. Русь і Степ (печеніги, торки, берендеї, половці).
Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-Волинська держава
Причини і сутність роздробленості Київської Русі. Київське, Чернігівське, Переяславське князівства в середині XII - першій половині XIII ст.
Галичина та Волинь у Х-ХІІ ст. Об'єднання Галицького та Волинського князівств. Князь Роман Мстиславович. Становище Галицько-Волинського князівства після смерті Романа Мстиславовича.
Битва на річці Калка. Похід на Русь орд Батия. Оборона Києва від монголо-татар, його падіння. Золотоординське панування над українськими землями.
Внутрішня та зовнішня політика Данила Романовича Галицького. Розподіл і збереження Галицько-Волинського князівства нащадками Данила Галицького. Кінець незалежної Галицько-Волинської держави. Юрій II Болеслав.
Політичний устрій, соціально-економічний, культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави в ІХ-ХІV ст.
Організація державної влади Київської Русі та Галицько-Волинської держави в IX-XIV ст. Руське суспільство: основні суспільні стани та система залежності й підпорядкування. Землеволодіння, феодальні повинності, соціальні конфлікти на Русі. Право, закон і суд на Русі. Економічний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави: сільське господарство, ремесло, торгівля. Міста Київської Русі та Галицько-Волинської держави.
Матеріальна культура та побут населення Русі. Церковна організація на Русі.
Культура Київської Русі та Галицько-Волинської держави (усна народна творчість, писемність, освіта, пам'ятки книжкового мистецтва, література, наукові знання, архітектура, образотворче мистецтво, музика, декоративно-ужиткове мистецтво).
Місце Київської Русі та Галицько-Волинської держави в історії українського народу. Походження й поширення назви «Україна». Історичне значення Київської Русі та Галицько-Волинської держави.
Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина XIV- середина XVI ст.)
Боротьба Польщі, Угорщини та Литви за Галицько-Волинську спадщину. Включення українських земель до складу Великого князівства Литовського. Політичне становище, суспільно-економічний розвиток українських земель у складі Великого князівства Литовського. Становище привілейованих та непривілейованих суспільних станів в Україні в середині XIV - середині XVI ст. Міста. Магдебурзьке право.
Кревська унія та її вплив на українські землі. Ліквідація князем Вітовтом самостійності удільних українських князівств. Виступ литовсько-руської знаті на чолі з князем Свидригайлом Ольгердовичем. Відновлення й остаточна ліквідація Київського і Волинського удільних князівств. Змова князів 1481 р. Повстання князя М. Глинського.
Московсько-литовські війни кінця XV - середини XVI ст. та українські землі. Українські землі в складі Угорщини (до кінця XVII ст.). Українські землі в складі Молдавії (до кінця XVIII ст.). Кримське ханство та українські землі в XV - першій половині XVII ст.
Умови розвитку української культури в другій половині XIV - першій половині XVI ст. Українська культура в другій половині XIV - першій половині XVI ст. (усна народна творчість, освіта, наукові знання, література, початок друкування слов'янських книг кириличним шрифтом, архітектура й містобудування, образотворче мистецтво, музика).
Релігія і церква в Україні другої половини XIV - середини XVI ст.

ІІІ. Нова історія України

Українські землі під владою Речі Посполитої. Наростання національно-визвольної боротьби українського народу
Люблінська унія та її вплив на українські землі. Політичне становище та економічний розвиток українських земель у середині XVI - середині XVII ст. Українське суспільство в середині XVI - середині XVII ст. Князь Костянтин-Василь Острозький.
Виникнення українського козацтва. Господарська діяльність козаків наприкінці XV - першій половині XVII ст. Утворення Запорозької Січі. Д. Вишневецький. Реєстрове козацтво. Боротьба козаків проти татар і турків. Повстання К. Косинського та С. Наливайка.
Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний. Участь українського козацтва в Хотинській війні. Українське козацтво в російсько-польських війнах другої половини XVI - першої половини XVII ст.
Козацько-селянські повстання 20-30-х рр. XVII ст.
Національно-культурний рух в Україні (друга половина XVI - перша половина XVII ст.)
Становище православної церкви у другій половині XVI ст. Православні братства наприкінці XVI - у першій половині XVII ст. Берестейська церковна унія. Становище греко-католицької та православної церков в першій половині XVII ст. Відновлення вищої православної ієрархії. Й. Борецький. П. Могила.
Умови розвитку культури в другій половині XVI - першій половині XVII ст. Культура України в другій половині XVI - першій половині XVII ст. (освіта, наукові знання, усна народна творчість, література, образотворче мистецтво, скульптура, архітектура та містобудування, театр, музика).
Братські школи. Острозька академія. Утворення Києво-Могилянської колегії. Полемічна література наприкінці XVI - першій половині XVII ст. І. Вишенський. Початок книгодрукування в Україні. Діяльність І. Федорова в Україні.
Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.
Передумови і причини національно-визвольної війни середини XVII ст. Воєнні дії 1648 р. (битви під Жовтими Водами, Корсунем, Пилявцями, облога Львова та Замостя). Загальнонародне повстання в Україні 1648 р. та його наслідки. Воєнні дії в 1649 р. (битва під Лоєвим та Зборовом). Зборівський договір та його значення.
Соціально-політичні зміни в Україні 1648-1649 рр. Утворення української козацької держави - Гетьманщини. Органи державної влади Гетьманщини. Адміністративно-територіальний устрій, фінансова система, судочинство Гетьманщини. Її міжнародне становище та зовнішня політика.
Воєнно-політичні події 1650-1653 рр. Внутрішнє і зовнішньополітичне становище Гетьманщини наприкінці 1653 р.
Українсько-російська міждержавна угода 1654 р. Воєнні дії  1654-1655 рр. Віленське перемир'я. Воєнно-політичні події 1656-1657 рр. Б. Хмельницький як політичний і військовий діяч. Сподвижники Б. Хмельницького.
Українські землі в другій половині XVII ст.
Становище України після смерті Б. Хмельницького. Гетьман І. Виговський, його зовнішня та внутрішня політика. Гадяцька угода. Російсько-українська війна 1658-1659 рр.
Гетьман Ю.Хмельницький. Територіальний розкол України-Гетьманщини. Гетьман П. Тетеря, його діяльність. Гетьман І. Брюховецький, його діяльність. Андрусівське перемир’я та його наслідки для України.
Гетьман П. Дорошенко, його боротьба за об'єднання України. Гетьман Д. Многогрішний, його діяльність. Гетьман І. Самойлович, його діяльність. Чигиринські походи турецько-татарського війська. Бахчисарайський договір. «Вічний мир» 1686 р. Підпорядкування Української православної церкви Московському патріархатові.
Перший Кримський похід.
Запорозька Січ в другій половині XVII ст. І. Сірко.
Слобідська Україна в другій половині XVII ст. - середині XVIII ст.
Українські землі наприкінці XVII - в першій половині XVIII ст.
«Коломацькі статті» 1687 р. Зовнішня та внутрішня політика гетьмана І. Мазепи. Другий кримський похід. Козацтво на Правобережній Україні в останній чверті XVII - на початку XVIII ст. С. Палій. Національно-визвольне повстання 1702-1704 рр. Остаточна ліквідація козацтва на Правобережній Україні.
Участь українських полків у Північній війні. Українсько-шведський союз у роки Північної війни. Зруйнування Чортомлицької Січі. Полтавська битва.
Гетьман П. Орлик та його Конституція.
Гетьман І. Скоропадський. Обмеження Петром І автономії Гетьманщини. Перша Малоросійська колегія. П. Полуботок. Гетьман  Д. Апостол. «Решительные пункты». «Правління гетьманського уряду». Кам'янська та Олешківська Січі. Нова Січ.
Українські землі в другій половині XVIII ст.
Гетьман К. Розумовський. Остаточна ліквідація гетьманства. Друга Малоросійська колегія. Діяльність П. Рум'янцева в Україні. Скасування козацького устрою на Слобожанщині. Економічний розвиток Лівобережної Гетьманщини. Суспільство Лівобережної Гетьманщини. Ліквідація української козацької держави - Гетьманщини. Значення української козацької держави (Гетьманщини) в історії українського народу.
Остаточна ліквідація Запорозької Січі. П. Калнишевський.
Заселення і розвиток Південної України в другій половині XVIII ст.
Участь українських козаків в російсько-турецьких війнах XVIII ст. Приєднання Криму до Росії. Катеринославське і Бузьке козацькі війська. Чорноморське козацьке військо. Задунайська Січ.
Економічний та суспільний розвиток Правобережної України наприкінці XVIII ст. Гайдамацький рух. Коліївщина. Опришківський рух. Поділи Речі Посполитої та українські землі.
Культура України в другій половині XVII - XVIII ст.
Умови розвитку української культури в другій половині XVII - XVIII ст. Українська культура в другій половині XVII - XVIII ст. (освіта, наукові знання, література, книгодрукування, образотворче мистецтво, театр, музика, архітектура). Києво-Могилянська академія. Г. Сковорода.
Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст.
Адміністративно-територіальний устрій українських земель. Економічне, національне та соціальне становище українців у складі Російської імперії наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст.
Соціальна боротьба в українських землях. У. Кармелюк.
Україна в російсько-турецькій війні 1806-1812 рр. Російсько-французька війна 1812 р. та Україна. Україна в російсько-турецькій війні 1828-1829 рр. Азовське та Новоросійське козацькі війська.
Заходи українського дворянства щодо відновлення автономії України наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст.
Масонство в Україні. Україна в програмних документах декабристів. Повстання Чернігівського полку. Польське повстання 1830-1831 рр. та Україна.
Кирило-Мефодіївське братство. Місце та роль Т. Шевченка в українському суспільно-політичному русі.
Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVІІІ -у першій половині XIX ст.
Адміністративно-територіальний устрій українських земель. Національне та соціальне становище українців у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст.
Економічне життя в українських землях. Селянські виступи в Галичині, Буковині, Закарпатті наприкінці XVIII - у першій половині  XIX ст.
Реформи Марїї-Терезії та Йосифа II.
Роль греко-католицьких священиків у зародженні українського національного руху на західноукраїнських землях. Демократично-просвітницький гурток «Руська трійця». Альманах «Русалка Дністрова».
Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848-1849 рр. Л. Кобилиця. Скасування кріпосницької залежності селян і панщини в Західній Україні.
Культура України у першій половині XIX ст.
Умови розвитку української культури в першій половині XIX ст. Культура України в першій половині XIX ст. (освіта, наука, усна народна творчість, література, образотворче мистецтво, музика, театр, архітектура та містобудування).
Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX ст.
Соціально-економічне становище Наддніпрянської України в умовах кризи феодально-кріпосницької системи господарювання в середині XIX ст. Кримська війна і загострення соціально-економічної ситуації. Селянська реформа 1861 р. та її здійснення в Україні. Адміністративно-політичні реформи 1860-х - 1870-х рр.
Економічний розвиток та соціальні зміни в Наддніпрянській Україні в 1860-х - 1890-х рр.
Національна політика російського царизму щодо України в другій половині XIX ст. Український громадівський рух наприкінці 1850-х - у 1860-х рр. В. Антонович. Польське повстання 1863-1864 рр. та Україна.
Український громадівський рух у 1870-х - 1890-х рр. М. Драгоманов. Братство тарасівців. Загальна українська безпартійна організація (Всеукраїнська загальна організація). Російський громадсько-політичний рух народників в Україні. «Чигиринська змова».
Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорської імперії у другій половині XIX - на початку XX ст.
Соціально-економічне становище західноукраїнських земель у другій половині XIX - на початку XX ст.
«Москвофіли» та народовці, радикальний рух у Галичині. «Нова ера» - політика народовців. Українські політичні партії в Австро-Угорщині.
Українські національні і спортивні організації на західноукраїнських землях в другій половині XIX - на початку XX ст.
І. Франко як політичний діяч. Митрополит А. Шептицький.
Українські землі у складі Російської імперії на початку XX ст.
Економічний розвиток Наддніпрянської України на початку XX ст.
Українські політичні партії Наддніпрянської України. «Самостійна Україна» М. Міхновського.
Події революції 1905-1907 рр. в Україні. Український громадсько-політичний рух під час революції 1905-1907 рр. Українські парламентські громади в І та II Державних Думах Росії. Товариство українських поступовців (далі – ТУП). Аграрна реформа П. Столипіна та її вплив на Україну. Національна політика російського царизму щодо України на початку ХХ ст.
Культура України в другій половині XIX- на початку XX ст.
Умови розвитку української культури в другій половині XIX - на початку XX ст.
Культура України в другій половині XIX - на початку XX ст. (освіта, наука, усна народна творчість, література, мистецтво, архітектура та містобудування).
Культурно-освітнє товариство «Просвіта» та Наукове товариство ім. Т. Шевченка в другій половині XIX - на початку XX ст.
Створення і поширення національного гімну «Ще не вмерла Україна…».

ІV. Новітня історія України

Україна в Першій світовій війні
Плани Антанти та Троїстого союзу щодо України. Головна Українська Рада та Союз визволення України. Ставлення до війни у Наддніпрянській Україні. Воєнні дії на території України у 1914 р. Політика російської адміністрації на західноукраїнських землях на початку Першої світової війни.
Воєнні дії на території України в 1915-1917 рр. Формування та бойовий шлях легіону Українських січових стрільців. Назрівання економічної та політичної кризи в Російській та Австро-Угорській імперіях під час Першої світової війни.
Українська національно-демократична революція (1917-1921 рр.).
Події Лютневої революції в Україні. Утворення Української Центральної Ради (далі – УЦР), її склад і політична програма. М. Грушевський. Початок українізації армії. Виникнення Вільного козацтва. Всеукраїнський національний конгрес. Ради робітничих, солдатських і селянських депутатів в Україні в 1917 - на початку 1918 р. Ставлення партій Тимчасового уряду та більшовиків до українського національно-визвольного руху. І Універсал УЦР. Генеральний секретаріат. В. Винниченко. II Універсал УЦР. III Універсал і проголошення Української Народної Республіки (далі – УНР). Всеукраїнські з'їзди рад у Києві та Харкові, проголошення радянської влади в Україні. Перша війна радянської Росії з УНР. IV Універсал УЦР та проголошення незалежності УНР. Брест-Литовський мирний договір. Гетьманський переворот 1918 р. Причини падіння Української Центральної Ради.
Внутрішня та зовнішня політика Української держави П. Скоропадського. Боротьба проти німецько-австрійської окупації та політичного режиму гетьмана П. Скоропадського. Утворення Директорії УНР та повстання проти гетьмана П. Скоропадського. Політичний курс Директорії. Трудовий конгрес. С. Петлюра. Отаманщина. Друга війна радянської Росії з УНР. Військова присутність Антанти на Півдні України та в Криму. Причини поразки Директорії УНР.
Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (далі – ЗУНР). Є. Петрушевич. Організація держави на західноукраїнських землях. Українсько-польська війна 1918-1919 рр. Злука УНР і ЗУНР. Причини поразки ЗУНР. Події Української революції на Закарпатті, в Північній Буковині, Бессарабії, поглинання цих земель іноземними державами.
Радянська влада в Україні в першій половині 1919 року. «Воєнний комунізм» і червоний терор. Конституція УСРР 1919 р. Повстанський рух в першій половині 1919 р.
Денікінський режим в Україні. Відновлення радянської влади в Україні наприкінці 1919 - на початку 1920 рр., її політика. Варшавська угода, її значення. Україна в радянсько-польській війні. Ризький мир, його значення. Розгром військ Врангеля. Терор у Криму. Махновщина. Утвердження радянської влади в Україні.
Культура в Україні в 1917-1921 рр.
Політика Центральної Ради в галузі культури. Національно-культурна політика уряду гетьмана П. Скоропадського. Політика Директорії УНР у галузі культури. Політика радянської влади в галузі культури в 1919-1920 рр. Стан освіти, науки, літератури і мистецтва України в 1917-1920 рр. Релігійне життя в 1917-1921 рр.
Україна в умовах нової економічної політики (1921-1928)
Неп і особливості його впровадження в Україні. Голод 1921-1923 рр. Економічний розвиток УСРР у період непу.
Громадсько-політичне життя в УСРР у період непу. Участь Української СРР в утворенні Союзу РСР. Статус Української СРР у складі Радянського Союзу у 1920-х - 1930-х рр. Політика коренізаціі: українізація і розвиток національних меншин.
Культура в Українській СРР у роки непу (освіта, література, наука, мистецтво). Релігійне життя в Українській СРР у роки непу.
Радянська модернізація України (1929-1938)
Радянська індустріалізація Української СРР. Результати  перших  п'ятирічок.
Промисловість України напередодні Другої світової війни.
Колективізація сільського господарства в Українській СРР. Голодомор-геноцид 1932-1933 рр. Становище колгоспів в 1934-1938 рр.
Зміни в соціальному складі населення Української РСР у 1930-х рр.
Громадсько-політичне життя. Масові репресії та політичні судові процеси. Конституція Української РСР 1937 р.
Культура (освіта, наука, література, мистецтво) та релігійна політика в УРСР наприкінці 1920-х - у 1930-х рр.
Західноукраїнські землі (1921-1938)
Економічне та політичне становище українських земель у складі Польщі в 1920-х - 1930-х рр. Громадсько-політична діяльність українців у Польщі. Українські політичні організації в Польщі в 1920-х - 1930-х рр.
Економічне та політичне становище українських земель у складі Румунії в 1920-х -1930-х рр. Татарбунарське повстання. Громадсько-політична діяльність українців в Румунії в 1920-х- 1930-х рр.
Економічне та політичне становище українських земель у складі Чехословаччини в 1920-х - 1930-х рр. Громадсько-політична діяльність українців в Чехословаччині в 1920-х - 1930-х рр. Надання автономії Карпатській Україні. Утворення незалежної Карпатської України. А. Волошин. Захоплення Закарпаття Угорщиною.
Стан культури в західноукраїнських землях у 1920-х - 1930-х рр.
Україна в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.)
Радянсько-німецькі договори 1939 р. і західноукраїнські землі. Включення Західної України до складу СРСР та її возз'єднання з УРСР. Включення Південної Бессарабії та Північної Буковини до складу СРСР та приєднання цих земель до УРСР. Радянізація західних областей України.
Підготовка Німеччини до нападу на СРСР. Україна в планах окупантів. Оборонні бої на території України (літо-осінь 1941 р.).
Окупація України військами Німеччини та її союзників. Розчленування України. Голокост. Рух Опору та його течії в Україні. Радянське підпілля та партизанський рух на окупованій території України. Діяльність підпілля ОУН у 1941-1944 рр. Збройна боротьба УПА у 1942-1944 рр.
Визволення Лівобережної України від окупантів. Битва за Дніпро та визволення Києва від окупантів.
Україна на завершальному етапі війни (1944-1945 рр.). Втрати України в роки Другої світової війни.
Культура України (освіта, наука, література, мистецтво) в роки війни.
Повоєнна відбудова та розвиток України (1945- початок 1950-х рр.)
УРСР - співзасновниця Організації Об'єднаних Націй, інших міжнародних організацій. Включення Закарпаття до складу УРСР. Адміністративно-територіальні зміни у повоєнні роки.
Економічний розвиток та внутрішньополітичне становище України в 1945 - на початку 1950-х рр. Голод 1946-1947 рр. Політичні репресії в Українській РСР у другій половині 1940-х - на початку 1950-х рр.
Економічні та суспільні зміни в західних областях України в 1945 - на початку 1950-х рр. Доля Української греко-католицької церкви (УГКЦ). Боротьба ОУН та УПА наприкінці 1944 - у першій половині 1950-х рр. Операція «Вісла».
Культурне і духовне життя в Україні, його ідеологізація в другій половині 1940-х - на початку 1950-х рр.
Україна в умовах десталінізації (1953-1964 рр.)
Внутрішньополітичне становище України на початку 1950-х рр.
Пом'якшення політичного режиму в Україні. Початок лібералізації суспільно-політичного життя. Адміністративно-територіальне становище Української РСР. Включення Кримської області до складу УРСР.
Економічне життя УРСР: промисловість, сільське господарство, соціально-економічні реформи та рівень життя населення в 1953-1964 рр.
Суспільно-політичне життя в Україні. «Шістдесятники» та зародження дисидентського руху.
Культура (освіта, наука, література, мистецтво) і релігійне життя в Україні.
Україна у період загострення кризи радянської системи (середина 1960-х - початок 1980-х рр.)
Політико-ідеологічна криза радянського ладу в Україні. Політико-правовий статус Української РСР у складі Союзу РСР у середині 1960-х - на початку 1980-х рр. Конституція УРСР 1978 р.
Стан економіки України та визрівання економічної кризи. Особливості індустріального розвитку УРСР. Економіка України в загальносоюзному комплексі.
Етносоціальні процеси і рівень життя населення.
Опозиційний рух в Україні в середині 1960-х - на початку 1980-х рр.
Культура та духовне життя в Україні.
Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України
Початок «перебудови» в СРСР, її особливості в Україні. Погіршення економічної ситуації в Україні. Чорнобильська катастрофа.
Політика «прискорення» та економічна ситуація в Україні в другій половині 1980-х рр. Рівень життя населення.
Активізація національного руху в Україні. Формування національних громадських організацій та об'єднань. Початок релігійного відродження. Робітничий рух. Народний рух України за перебудову.
Реформи в політичній системі СРСР. Гласність та лібералізація. Зростання політичної активності українського суспільства в другій половині 1980-х рр. Формування багатопартійної системи в другій половині 1980-х - на початку 1990-х рр.
Вибори до Верховної Ради УРСР 1990 р. Декларація про державний суверенітет України. Спроба державного перевороту в СРСР і Україна. Проголошення незалежності України. Референдум 1 грудня 1991 р. і вибори Президента України. Розпад СРСР.
Україна в умовах незалежності
Державотворчі процеси в Україні. Дострокові вибори у 1994 р. Президента та Верховної Ради України. Діяльність нового складу Верховної Ради. Вибори до Верховної Ради України 1998 р. Президентські вибори 1999 р. Вибори до Верховної Ради України 2002 р. Президентські вибори 2004 р. та суспільно-політичні події, що розгорнулися навколо них. Вибори до Верховної Ради України 2006 р. Вибори до Верховної Ради України 2007 р.
Конституційний процес в Україні в 1990-х – на початку 2000-х рр. Конституція України 1996 р.
Умови та основні тенденції розвитку української економіки в 1990-х – 2000-х рр. Світова фінансова криза та шляхи її подолання в Україні.
Вибори Президента України в 2010 р. Зусилля нової влади по переведенню українсько-російських відносин у площину взаємовигідного рівноправного співробітництва.
Етнічні процеси та рівень життя населення України в 1990-х – 2010-х рр.
Зовнішня політика та міжнародні зв'язки незалежної України.
Релігійне життя України в умовах незалежності та його особливості.
Культурні процеси в незалежній Україні.

Структура тестового завдання

Вступне випробування проводиться письмово у вигляді тесту закритого типу. Тестове вступне випробування складається з 20 завдань, кожне з яких оцінюється в 10 балів за правильну відповідь. Таким чином, за правильні відповіді на всі питання абітурієнт може отримати максимальну кількість - 200 балів. Час виконання завдань – 1 година.

Критерії оцінювання тестових вступних випробувань

Критерії оцінювання тестових вступних випробувань абітурієнтів в 200 бальній шкалі.
Максимальна можлива сума набраних балів становить 200.
Мінімальна кількість балів для участі в конкурсному відборі становить 100 балів.

Нормативи оцінювання

Кількість вірних
відповідей

Оцінка
(кількість балів)

1

10

2

20

3

30

4

40

5

50

6

60

7

70

8

80

9

90

10

100

  

Кількість вірних
відповідей

Оцінка
(кількість балів)

11

110

12

120

13

130

14

140

15

150

16

160

17

170

18

180

19

190

20

200

Приклад тестового завдання

1. Яка політична партія першою була заснована в Галичині?
1). Русько-українська радикальна партія (РУРП);
2). Українська національно-демократична партія (УНДП);
3). Українська соціал-демократична партія (УСДП).

2. Останнє велике повстання гайдамаків відбулося:
1). У 1113 р.
2). У 1569 р.
3). У 1768 р.

3. Назвіть межі першого періоду передісторії України
1). Період Кам’яного віку (2000000 – 8000 рр. до н.е.)
2). Мідного віку (2500 – 1800 рр. до н.е.)
3). Еволюція землеробської та кочових цивілізацій до розвинутого суспільства (1150 р. до н.е. – 850 р. н.е.)

4. Товариство українських поступовців за ознакою програмних положень можна віднести до:
1). Ліберально-демократичного крила українського руху;
2). Революційного крила українського руху;
3). Націоналістичного крила українського руху

5. У результаті укладання Люблінської унії:
1). Велике князівство Литовське і Польське королівство здобули незалежність одна від одної;
2). Велике князівство Литовське і Польське королівство об'єднувались під владою одного правителя;
3). Велике князівство Литовське і Польське королівство об'єднались в одній державі.

6. Яке з грецьких античних міст-держав знаходилось в межах сучасного Севастополя?
1). Ольвія;
2). Херсонес;
3). Боспор.

7 Зміст політики «корінізації» можна визначити так:
1). Розбудова промисловості у національних регіонах;
2). Залучення національних кадрів до партійного і державного будівництва;
3). Відновлення діяльності національних громадсько-політичних організацій.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. Бойко О. Д. Історія України: навч. посіб., 4–тє вид. / О.Д. Бойко. – К.: Академвидав, 2010. – 688 с.
 2. Власов В. Історія України: Підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2005. – 280 с.
 3. Власов В. Історія України: Підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2005. – 256 с.
 4. Гупан Н. М., Пометун О. І., Фрейман Г. О. Новітня історія України: 11 кл.: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2007. – 384 с.
 5. Гупан Н.М., Пометун О.І. Новітня історія України: 1914-1939: 10 кл.: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2003. – 352 с.
 6. Земерова Т.Ю, Скирда І.М. Історія України. Практичний довідник. – Харків: ФОПСпівак Т.К, 2009. – 448 с.
 7. Історія України: Навчально-методичний посібник для семінарських занять / За ред. В.М.Литвина. – К.: Знання, 2006. – 607 с.
 8. Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1939–2001): Підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. зал. – К.: Генеза, 2005. – 320 с.
 9. Кульчицький С. В., Мицик Ю. В., Власов В. С. Історія України: Довідник для абітурієнтів та школярів загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Літера ЛТД, 2007. – 528 с.
 10. Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1914-1939): Підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2003. – 304 с.
 11. Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2003. – 192 с.
 12. Реєнт О., Малій О. Історія України. Кінець XVIII – початок XX століття: Посібн. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2003. – 224 с.
 13. Турченко Ф. Новітня історія України (1939 – початок XXI ст.): Підручник для  11 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2006. – 384 с.
 14. Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1914-1939: Підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2002. – 352 с.
 15. Турченко Ф., Марочко В. Історія України: Підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2005. – 352 с.
 16. Швидько Г.К. Історія України. XVI-XVIII ст.: Підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 1999. – 384 с.
 17. Рибалка І.К. Історія України. – Харків. – 2011. – 448 с.