МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Програма для підготовки для вступних випробовувань
до освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст / магістр із спеціальності "Туризм"

(Ви можете завантажити цей документ у форматі MS Word) 

Пояснювальна записка

Програма вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» зі спеціальності «Туризмознавство» призначена для випускників вищих навчальних закладів України, які здобули освітній рівень «бакалавр» за напрямом підготовки «Туризм» та бажають отримати повну вищу освіту.

До вступного випробування входять професійно-орієнтовані навчальні дисципліни переважно нормативної частини, що вивчаються студентами напряму підготовки «Туризм» галузі знань «Сфера обслуговування» освітнього рівня «бакалавр» на 1–4 курсах. Серед них: «Географія туризму», «Країнознавство», «Туристське країнознавство», «Організація туристських подорожей», «Організація екскурсійної діяльності», «Туроперейтинг», «Організація ресторанного господарства», «Організація готельного господарства».

Метою вступного випробування з туризму є виявлення у вступників рівня базових професійних знань у туристській сфері.
Завдання вступного випробування з туризму:
– визначити рівень набутих знань і вмінь;
– оцінити сформованість професійного мислення на різних ієрархічних рівнях;
– перевірити здатність застосовувати набуті знання для аналізу процесів у туристській сфері;
– встановити ступінь сформованості фахових компетенцій, професійної культури.

Вступники повинні знати:

 • теоретико-методологічні засади географії туризму; особливості методології та методики проведення географічних досліджень у сфері туризму; комплексну географічну характеристику спеціалізованих видів туризму;
 • специфіку, особливості, технологію проведення країнознавчого дослідження у сфері туризму; комплексну оцінку туристського потенціалу провідних туристських країн;
 • принципи діяльності туристських організацій, методику створення турів і програм перебування, технологію організації туристської подорожі;
 • місце і роль екскурсійної діяльності в індустрії туризму; принципи класифікації, функції, ознаки екскурсії; методику підготовки та проведення екскурсії; вимоги до екскурсовода; принципи диференційованого підходу до екскурсійного обслуговування;
 • організацію обслуговування туристів у закладах ресторанного господарства та підприємствах готельного господарства. Вступники повинні вміти:
 • професійно оперувати географічною інформацією стосовно визначення атрактивності туристських ресурсів та оцінки туристського потенціалу країн і регіонів на предмет розвитку спеціальних видів туризму, використовувати її при формуванні конкурентоспроможного туристського продукту та підвищенні якості туристського обслуговування споживачів;
 • складати та професійно використовувати комплексну туристську характеристику країни на основі її дослідження;
 • розробляти та обґрунтовувати основні напрями удосконалення та підвищення ефективності організації роботи суб’єктів туристської індустрії, документального їх забезпечення; організовувати облік і контроль надання послуг, оформляти туристську звітність; забезпечувати безпеку туристських подорожей;
 • самостійно організовувати та планувати екскурсійну діяльність; розробляти і проводити екскурсії; здійснювати екскурсійне обслуговування;
 • організовувати обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства та підприємствах готельного господарства.

Зміст програми за навчальними дисциплінами

Географія туризму

Туризм як соціо-еколого-економічна система та об’єкт дослідження географічної науки. Методологічні підходи до комплексної оцінки туристського потенціалу території. Туристський потік та його географічна характеристика. Підходи до визначення туристських ресурсів. Культурна спадщина як ресурс туризму, її матеріальні та нематеріальні складові. Географічна характеристика купально-пляжного туризму. Географічна характеристика розважального туризму: гольф-туризму, дайв-туризму, круїзного туризму. Географічна характеристика гірськолижного, екстремального, пригодницького туризму. Географічна характеристика культурно-пізнавального туризму. Географічна характеристика подієвого туризму. Видова структура ділового туризму. Географічна характеристика конгресно-виставкового, інсентив-туризму. Релігійний туризм як подорож культурно-пізнавального характеру. Географічна характеристика туризму в містах. Види екологічного туризму.

Країнознавство

Суть країнознавства. Найвідоміші глобальні та регіональні геополітичні і геостратегічні концепції. Закономірності та принципи країнознавства. Загальні відомості про країну. Поняття «географічне положення». Місце історичної інформації в країнознавчій характеристиці. Природа – важливий блок країнознавства. Компоненти народонаселення. Господарство як найважливіший блок країнознавства. Роль і значення культури у країнознавчій характеристиці держави. Принципи типізації країн світу. Принципи та критерії районування. Країни Європи, Азії, Америки, Африки, Австралії та Океанії.

Туристське країнознавство

Місце туристського країнознавства у системі наук і наукових напрямів. Класифікація рекреаційних ресурсів. Всесвітня спадщина ЮНЕСКО як потенціал розвитку туризму в країні. Поняття «інфраструктура туристської діяльності». Ознаки класифікації туризму. Розвинуті види туризму в країні та їх географія. Групування рекреантів. Вплив політичних умов в країні на розвиток туризму. Державне регулювання туризму. Спеціальна туристська інформація про країну та необхідність її отримання туристом. Види небезпек при здійсненні туристської діяльності. Туристське районування світу. Характеристика Європейського, Американського, Азіатського, Африканського, Австралійсько- Океанійського макрорегіонів щодо розвитку туризму та їх країн-лідерів у туристській галузі.

Організація туристських подорожей

Етапи створення туристського підприємства та запровадження підприємницької діяльності з надання туристських послуг. Характеристика асортименту послуг туристської фірми. Технологічний процес підготовки, реалізації та проведення туру. Програмне обслуговування в туризмі. Система транспортного забезпечення в туризмі та класифікація транспортних засобів. Поняття та основні види туристських формальностей: паспортні, візові, митні, валютні, медико-санітарні. Види страхування в туризмі. Основні види туристських документів. Види договорів в туризмі та порядок їх оформлення. Інформаційні, облікові, розрахункові та звітні туристські документи. Процес бронювання послуг. Процеси організації, обліку та контролю туристського обслуговування.

Організація екскурсійної діяльності

Ознаки екскурсії, їх характеристика. Екскурсійний процес, його складові. Вимоги до екскурсії. Екскурсія як форма туристської послуги. Основні елементи екскурсії. Класифікація екскурсій. Організація та зміст процесу розробки нової екскурсії. Характеристика методичних способів проведення екскурсії. Техніка проведення екскурсії, вимоги до неї. Вимоги до екскурсовода. Диференційований підхід до організації, змісту й методики підготовки та проведення екскурсій залежно від груп екскурсантів.

Туроперейтинг

Поняття «туроперейтинг» та види діяльності туроператора. Класифікація туроператорів. Організація туроператорського та турагентського бізнесу. Зміст робіт із турпроектування. Етапи формування та реалізації туристського продукту фірми. Програма туристського обслуговування. Технологічні документи і правила їх оформлення. Основні фактори, що впливають на поведінку покупців. Форми та стилі обслуговування клієнтів. Культура обслуговування та основні правила прийому клієнтів. Професійна етика та культура обслуговування клієнтів. Професійні стандарти працівників туристської фірми. Поняття та зміст рецептивного туроперейтингу. Світовий ринок туроператорів-консолідаторів. Особливості формування технологічних етапів (стадій) туристського обслуговування консолідаторів. Суть і значення якості туристських послуг.

Організація ресторанного господарства

Організація надання послуг як сфера комерційної діяльності закладів ресторанного господарства. Загальні вимоги до закладів ресторанного господарства. Характеристика основних типів закладів ресторанного господарства. Характеристика заготівельних підприємств. Основні правила роботи закладів ресторанного господарства. Виробничий процес як основа формування закладу ресторанного господарства. Основи організації виробничих цехів: заготівельних, доготівельних, спеціалізованих. Системний підхід до процесу обслуговування у закладах ресторанного господарства. Характеристика споруд та будівель, в яких розташовані заклади ресторанного господарства. Екстер’єр та інтер’єр підприємства. Характеристика торгівельних приміщень, предметів матеріально-технічного забезпечення, столів. Характеристика та призначення столової білизни. Характеристика меню, призначення та принципи його складання. Попереднє сервірування столу. Технологічний процес обслуговування споживачів у ресторані. Організація роботи буфетів, барів, їх класифікація. Особливості організації харчування різних груп споживачів. Зміст і значення раціональної організації праці.

Організація готельного господарства

Історія розвитку світового готельного господарства. Нормативно-правова база діяльності підприємств готельного господарства в Україні, створення технологічних і соціальних нормативів впровадження сучасних готельних технологій. Основні вимоги до готелів. Функціональні особливості готелів різного типу. Критерії класифікації готельних підприємств України. Призначення приміщень готельного підприємства. Номер як окреме приміщення для тимчасового помешкання, його елементи. Архітектурні рішення об’єктів підприємств готельного господарства. Інтер’єр як художня композиція. Основні підходи щодо умеблювання номерів, нежитлової групи приміщень. Композиційні прийоми озеленення приміщень. Колір та його спектральні особливості. Аналіз впливу природного та штучного освітлення.
Види прибиральних робіт на навколишній території та в приміщеннях підприємств готельного господарства. Складові технологічних циклів прибиральних робіт. Послідовність прибиральних робіт у номерах готельних підприємств. Завдання та зміст організації обслуговування в готельному підприємстві. Поняття культури обслуговування, норми поведінки людей у процесі спілкування. Основні вимоги до працівників готельного підприємства. Завдання, зміст і основні напрями організації допоміжних служб. Особливості організації праці в готельному підприємств.

Структура тестового завдання

Вступне випробування проводиться письмово у вигляді тесту закритого типу. Тестове вступне випробування складається з 10 завдань, кожне з яких оцінюється в 20 балів за правильну відповідь. Таким чином, за правильні відповіді на всі питання абітурієнт може отримати максимальну кількість - 200 балів. Час виконання завдань – 30 хвилин.

Критерії оцінювання тестових завдань
Критерії оцінювання тестових вступних випробувань абітурієнтів старших курсів в 200 бальній шкалі.
Максимальна можлива сума набраних балів становить 200.
Мінімальна кількість балів для участі в конкурсному відборі становить
100 балів.

Нормативи оцінювання

Кількість вірних відповідей

Оцінка (кількість балів)

1-4

 до 100

5

100

6

120

7

140

8

160

9

180

10

200


Приклад тестового завдання

У якому місті знаходиться знаменитий оперний театр «Ла-Скала»?
А) Римі,
Б) Флоренції,
В) Венеції,
Г) Мілані.

Виберіть з переліку природознавчу науку, з якою має зв’язок географія туризму України
А) Екологія,
Б) Фізична географія,
В) Етика та естетика,
Г) Медична географія.

Який принцип рекреаційного районування згідно якого райони нижчого рангу (підрайони) розглядаються як підсистеми найбільшого району?
А) Принцип комплексності,
Б) Принцип змістовності,
В) Принцип системності,
Г) Принцип динамічності,

В якому рекреаційному районі знаходиться найбільша кількість пам’яток архітектури?
А) Степовий рекреаційний район,
Б) Карпатський рекреаційний район,
В) Лівобережний лісостеповий рекреаційний район,
Г) Правобережний височинний лісостеповий рекреаційний район.

Чи підлягає ліцензуванню в Україні туроператорська діяльність ?
А) не підлягає;
Б) підлягає тільки для державних підприємств – туроператорів;
В) ліцензування є обов’язковим для усіх підприємств – туроператорів.

Набір послуг, що надаються туристам відповідно до їх потреб і тематики туру, наперед сплачене та розподілене за часом проведення туру – це………
А) Основний комплекс послуг
Б) Туристичний продукт
В) Пекідж-тур
Г) Програма обслуговування


 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Алєшугіна Н.О. Основи туристичного країнознавства: опорний конспект у таблицях і схемах [навч.-наочн. пос.] / Н.О. Алєшугіна, О.О. Зеленська, І.В. Смаль / за ред. І.В. Смаля. – Ніжин: Вид-во Ніжинського держ. ун-ту імені Миколи Гоголя, 2010. – 352 с.
 2. Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства / В.В. Архіпов. – К.: Інкос, 2007. – 280 с.
 3. Бабарицька В.К. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно- термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту: навч. посіб. / В.К. Бабарицька, О.Ю. Малиновська. – К.: Альтерпрес, 2004. – 288 с.
 4. Бабкин A.B. Специальные виды туризма / A.B. Бабкин. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2008. – 252 с.
 5. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство: учеб. [для студ. высш. учеб. завед.] / С.И. Байлик. – [2-е изд. перераб. и доп.]. – К.: Дакор, 2009. – 368 с.
 6. Белошапка М.И. Технология ресторанного обслуживания / М.И. Белошапка. – М.: Академия, 2006. – 224 с.
 7. Богушева В.И. Организация обслуживания посетителей ресторанов и баров / В.И. Богушева. – Ростов н/Д.: МарТ, 2002. – 402 с.
 8. Бойко М.Г. Організація готельного господарства: підруч. / М.Г. Бойко, Л.М. Гопкало. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 494 с.
 9. География туризма / A.A. Санинская, A.C. Кусков, О.Н. Козырева, М.В. Асташкина. – М.: Альфа-М, Инфра-М, 2008. – 432 с.
 10. География туризма: учеб. / под. ред. А.Ю. Александровой. – М.: Кнорус, 2008. – 592 с.
 11. Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм / О.Ю. Дмитрук. – К.: Альтерпрес, 2004. – 192 с.
 12. Долженко Г.П. Экскурсионное дело: учеб. пособ. / Г.П. Долженко. – М.: Феникс; Ростов-н/Д.: МарТ, 2009. – 272 с.
 13. Дубович І.А. Країнознавчий словник-довідник / І.А. Дубович. – [5-е вид., перероб. і доп.]. – К.: Знання, 2008. – 839 с.
 14. Дьякова P.A. Основы экскурсоведения / P.A. Дьякова, Б.В. Емельянов, П.С. Пасечный. – М.: Просвещение, 1985. – 255 с.
 15. Емельянов Б.В. Экскурсоведение: учеб. / Б.В. Емельянов. – М.: Советский спорт, 2008. – 216 с.
 16. Ильина Е.Н. Туроперейтинг. Организация деятельности / Е.Н. Ильина. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 480 с.
 17. Ильина E.H. Туроперейтинг. Стратегия и финансы / Е.Н. Ильина. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 192 с.
 18. Кусков A.C. Туроперейтинг: учеб. / A.C. Кусков, В.Л. Голубева. – М.: Форум, 2009. – 400 с.
 19. Лошинский В.М. Сервіровка и етикет стола / В.М. Лошинский. – Мн.: Диайда, 2000. – 240 с.
 20. Лук’янова Л.Г. Уніфіковані технології готельних послуг: навч. посіб. / Л.Г. Лук’янова, Т.Т. Дорошенко, І.М. Мініч / за ред. B.K. Федорченка. – К.: Вища шк., 2001. – 237 с.
 21. Любіцева О.О. Методика розробки турів: навч. посіб. / О.О. Любіцева. – К.: Альтерпрес, 2003. – 104 с.
 22. Мальська М.П. Міжнародний туризм і сфера послуг: підруч. / М.П. Мальська, Н.В. Антонюк, Н.М. Ганич. – К.: Знання, 2008. – 661 с.
 23. Масляк П.О. Країнознавство: підруч. / П.О. Масляк. – [2-е вид., випр.] – К.: Знання, 2008. – 292 с.
 24. Мироненко H.С. Страноведение: теория и методы: уч. пособ. [для вузов] / H.С. Мироненко. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 268 с.
 25. Михайліченко Г.І. Практика організації туристичних подорожей: навч. посіб. / Г.І. Михайліченко. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. – 156 с.
 26. Организация туризма: учеб. / под ред. Н.И. Кабушкина. – Мн.: Новое знание, 2003. – 632 с.
 27. Прикладной туроперейтинг. – [изд. 2-е, перераб. и доп.]. – М.: Феникс, 2006. – 448 с.
 28. П’ятницька И.О. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства / И.О. П’ятницька. – К.: КНТУ, 2005. – 632 с.
 29. Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту: навч. посіб. / Х.Й. Роглєв. – К.: Кондор, 2005. – 408 с.
 30. Рутинський М.Й. Сільський туризм: навч. посіб. / М.Й. Рутинський, Ю.В. Зінько. – К.: Знання, 2006. – 271 с.
 31. Савина Н.В. Экскурсоведение: учеб. пособ. / Н.В. Савина. – Мн.: БГЭУ, 2009. – 256 с.
 32. Самойленко А.А. География туризма: учеб. пособ. / А.А. Самойленко. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 368 с.
 33. Сапожникова Е.Н. Страноведение: Теория и методика туристского изучения стран: учеб. пособ. [для студ. высш. учеб. завед.] / Е.Н. Сапожникова. – [2-е изд., испр.]. – М.: Издат. центр «Академия», 2004. –240 с.
 34. Сергеева Т.К. Экологический туризм: учеб. / Т.К. Сергеева. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 360 с.
 35. Смаль І.В. Географія туризму: навч. посіб. / Ігор Вікторович Смаль. – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2011. – 575 с.
 36. Смаль І.В. Туристичні ресурси світу / І.В. Смаль. – Ніжин: Вид-во НДПУ імені Миколи Гоголя, 2010. – 336 с.
 37. Сокол Т.Г. Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах / Т.Г. Сокол. – К.: Альтерпрес, 2009. – 447 с.
 38. Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності: підруч. / Т.Г. Сокол. – К.: Грамота, 2006. – 264 с.
 39. Туристичне країнознавство: країни лідери туризму: навч. посіб. – К.: Альтерпрес, 2008. – 436 с.
 40. Туристское ресурсоведение: учеб. / А.С. Кусков, А.В. Иванов, И.А. Яшков, П.С. Ширинкин / под ред. А.В. Иванова. – М.: Университетская книга, 2011. – 352 с.
 41. Уильям Карл Л. Организация обслуживания на предприятиях массового питания / Карл Л. Уильям. – М.: Сирин, 2002. – 115 с.
 42. Управління сучасним готельним комплексом: навч. посіб. / Г.Б. Мунін, А.О. Змійов, Г.О. Зінов’єв та ін. / за ред. С.Л. Дорогунцова. – К.: Ліра-К, 2005. – 520 с.
 43. Усов В.В. Организация производства обслуживания на предприятиях общественного питания / В.В. Усов. – М.: Профобриздат, 2003. – 207 с.
 44. Филиппова И.Г. География туризма: учеб. / И.Г. Филиппова, В.Л. Погодина, Е.А. Лукьянов. – Спб.: Изд. дом «Бизнес-пресса», 2007. – 264 с.
 45. Хуусконен Н.М. Практика экскурсионной деятельности / Н.М. Хуусконен, Т.М. Глушанок. – М.: Герда, 2008. – 208 с.
 46. Черных Н.Б. Технология путешествий и организация обслуживания клиентов: учеб. пособ. / Н.Б. Черных. – М.: Советский спорт, 2002. – 320 с.
 47. Чорненька Н.В. Організація туристичної індустрії: навч. посіб. / Н.В. Чорненька. – К.: Атіка, 2006. – 254 с.
 48. Юрківський В.М. Країни світу: довідник / В.М. Юрківський. – К.: Либідь, 1999. – 368 с.
 49. Яценко Б.П. Країнознавство: основи теорії: навч. посіб. / Б.П. Яценко, В.К. Бабарицька. – К.: Либідь, 2009. – 312 с.