МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Програма для підготовки для вступних випробовувань
до освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст / магістр із спеціальності "Психологія"

(Ви можете завантажити цей документ у форматі MS Word)

Пояснювальна записка

Програмою дисципліни „Психологія” передбачено висвітлення актуальних питань психології, розв’язання яких допоможе фахівцю успішно вирішувати професійні проблеми, оскільки ефективність діяльності багато в чому визначається рівнем психологічної компетентності особистості різних спеціальностей.
Метою курсу є підвищення психологічної культури майбутніх фахівців спеціальності «Психологія», адже володіння різними знаннями, уміннями та навичками є необхідною умовою досягнення успіхів психологічної діяльності.
 Логіка побудови програми відповідає концепції особистісно-діяльнісного підходу до підготовки кадрів. Розроблена навчальна програма курсу дає можливість краще пізнати себе, іншу людину, міжособистісні відносини в організації і навчитися ефективно спілкуватися з людьми, керувати конфліктами, регулювати свою поведінку.
Курс включає питання всіх тем, що дозволяють здійснити контроль вивчення навчального матеріалу.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН дисципліни  "Психологія"

 1.  Особистість у діяльності.
 2.  Індивідуально-типологічні особливості особистості.
 3.  Психічні процеси та їх роль у розвитку особистості.
 4.  Емоційно-вольова сфера особистості.
 5.  Виробничий колектив як соціальна група.
 6.  Психологія спілкування.
 7.  Психологія конфлікту.
 8.  Психологічні проблеми самореалізації особистості.

Зміст дисципліни "Психологія"

Тема 1. Особистість у діяльності.
Поняття про особистість. Співвідношення понять „людина”, „особистість”, „ індивід”, „ індивідуальність”.
Структура особистості та її компоненти. Потребово-мотиваційна сфера особистості. Спрямованість особистості. Самосвідомість та „ Я – концепція” особистості.
Особистісне зростання. Роль професійної діяльності в особистісному зростанні.
Активність і діяльність та їх основні характеристики. Діяльність як суб’єктивний вид активності людини. Структура активності та діяльності. Основні види діяльності людини.
Література: 1; 6; 9; 10; 19; 30; 35.

Тема 2. Індивідуально-типологічні особливості особистості.
Поняття про темперамент. Тип вищої нервової діяльності та темперамент. Психологічна характеристика типів темпераменту.
Роль темпераменту в праці і навчанні. Темперамент та проблеми виховання. Вимоги діяльності та тип темпераменту.
Поняття про характер. Структура характеру. Природа та прояви характеру. Вчинок та формування характеру. Акцентуація характеру. Особливості роботи з людьми з різними акцентуаціями характеру.
Поняття про здібності. Якісна і кількісна характеристика здібностей. Види здібностей. Рівні здібностей. Роль здібностей в професійній діяльності людини.
Література: 2; 6; 8; 11; 23; 34; 45.

Тема 3. Психічні процеси та їх роль у розвитку особистості.
Поняття про відчуття та сприймання, їх види. Роль відчуттів та сприймання в різних видах діяльності. Можливості розвитку відчуттів та сприймання. Поняття про аперцепцію.
Поняття про пам’ять. Класифікація і види пам’яті. Процеси і закономірності пам’яті, їх значення у життєдіяльності людини.
Поняття про мислення. Мислення як процес та як діяльність. Види мислення. Особливості мислення у різних видах діяльності.
Поняття про уяву. Види уяви. Роль уяви в різних видах діяльності.
Загальне поняття про увагу. Властивості та види уваги. Неуважність і її причини. Основні критерії уваги.
Література: 4; 6; 8; 9; 10; 27; 34; 45; 57; 60.

Тема 4. Емоційно-вольова сфера особистості.
Поняття про емоції та почуття. Роль емоцій та почуттів у життєдіяльності людини.
Воля як вища психічна функція. Вольова регуляція поведінки. Проблема формування вольових якостей особистості.
Література: 3; 6; 8; 12; 29; 37; 41; 52; 60.

Тема 5. Виробничий колектив як соціальна група.
Поняття про групу. Класифікація груп у соціальній психології. Розвиток групи. Механізми утворення і розвитку групи. Референтна група. Основні етапи формування групи та їх особливості. Персонал, організація, колектив, команда (психологічні ознаки). Групова згуртованість. Методи дослідження груп.
Поняття про керівництво і лідерство. Розрізнення понять „лідер”, „керівник”. Стиль лідерства та проблеми ефективності групової діяльності. Прийняття групового рішення. Влада і її типи.
Соціально-психологічний клімат організації. Ціннісно:орієнтаційна єдність організації. Діагностика й оцінка соціально-психологічного клімату. Основні напрямки оптимізації соціально-психологічного клімату в колективі.
Література: [4,6,12,17,20,34,44,51.]

Тема 6. Психологія спілкування.
Поняття про спілкування. Спілкування та ставлення людини до людини. Функції та засоби спілкування. Види спілкування та їх характеристика.
Психологічні умови досягнення успіху у діловому спілкуванні. Міжособистісні стосунки та їх значущість у житті і праці колективу. Поняття про атракцію. Психологічні прийоми формування атракції, механізми їхнього впливу. Мета та функції управлінського спілкування.
Психологічні правила формулювання усних розпоряджень. Механізми критики і заохочення підлеглого.
Види ділового спілкування.
Види ділових нарад. Основні психологічні вимоги до підготовки і проведення ділової наради.
Рекомендації з ведення ділових телефонних розмов. Психологічні особливості публічних виступів.
Література: [3,7,10,18,21,32,41.]

Тема 7. Психологія конфлікту.
Поняття про конфлікт. Види конфліктів. Кофлікти деструктивні та конструктивні. Структура конфлікту й етапи його розвитку. Психологічний аналіз причин конфліктів у організації. Шляхи попередження та розв’язання конфліктів. Можливості управління конфліктами, етапи управління. Стадії вирішення конфлікту. Стилі поведінки особистості в умовах конфліктів.
Література: [5,9,12,16,26,29,33,48.]

Тема 8. Психологічні проблеми самореалізації особистості професіонала.
Поняття про самоактуалізацію особистості. Психограма фахівця (професіонала) як система його індивідних /біологічно обумовлених/ та особистісних /що формуються у процесі соціалізації індивіда / властивостей, які мають бути психологічною основою забезпечення успішного виконання професійних функцій. Структура психограми. Характеристика інтелектуальних, організаторських та комунікативних, морально-вольових якостей фахівця; фізіологічні та фізичні вимоги до співробітників різних сфер праці./привабливий зовнішній вигляд, тип нервової системи, стан здоров’я/.
Ціннісні орієнтації керівника у зв’язку з переходом до ринкових відносин.
Деякі властивості самосвідомості професіонала: самооцінка, соці¬альний престиж, рівень домагань, мотивація досягнення, усві¬домлення власної ролі, потяг до самореалізації.
Професійна підготовка і підвищення кваліфікації професіонала.
Література: [4,6,9,14,20,28,34,44,61]

Тема 9. Психологія іміджу професіонала.
Поняття про імідж. Соціально-психологічні механізми створення іміджу. Групи особистісних якостей іміджу професіонала. Роль іміджу в міжособистісному спілкуванні. Вплив зовнішніх ознак на сприймання особистості її колегами.
Література: [5,7,10,28,31,42,56.]

Тема 10. Психологія способу життя професіонала.
Поняття про психічне здоров'я. Психофізіологічний стан фахівця (професіонала) і способи його регуляції. Психічна напруженість. Кризи і шляхи їхнього подолання. Працездатність професіонала і її етапи. Шляхи підвищення працездатності. Психологічні умови здорового способу життя професіонала. Спільне та відмінне „психічне здоров’я та „спосіб життя”. Співвідношення матеріального і духовного у способі життя спеціаліста.
Вплив емоцій на ефективність управлінської діяльності.
Особистісна тривожність і емоційна стійкість професіонала.
Проблеми професійної деформації особистості, професійного вигорання та психологічні шляхи їх попередження та подолання.
Поняття про саморегуляцію, її види. Психотехніки і прийоми саморегуляції.
Релаксація як одна з умов саморегуляції. Аутогенне тренування. Рекомендації з подолання тривожності і попередження стресових станів.
Література: [2,6,10,12,14,27,34,39, 48]

 
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Поняття про особистість.
 2. Поняття "індивід", "особистість", "індивідуальність".
 3. Психологічний портрет особистості.
 4. Спрямованість особистості та її характеристика.
 5. Самосвідомість та „ Я – концепція” особистості.
 6. Особистісне зростання та умови його забезпечення.
 7. Роль професійної діяльності в особистісному зростанні.
 8. Активність і діяльність та їх основні характеристики.
 9. Структура активності та діяльності.
 10. Основні види діяльності людини.
 11. Тип вищої нервової діяльності та темперамент.
 12. Психологічна характеристика типів темпераменту.
 13. Роль темпераменту в праці і навчанні.
 14. Вимоги діяльності та тип темпераменту.
 15. Поняття про характер. Структура характеру.
 16. Природа та прояви характеру.
 17. Акцентуація характеру. Особливості роботи з людьми з різними акцентуаціями характеру.
 18. Поняття про здібності.
 19. Якісна і кількісна характеристика здібностей.
 20. Види здібностей. Рівні здібностей.
 21. Роль здібностей в професійній діяльності людини.
 22. Поняття про відчуття та сприймання, їх види.
 23. Роль відчуттів та сприймання в різних видах діяльності.
 24. Поняття про пам’ять. Класифікація і види пам’яті.
 25. Процеси і закономірності пам’яті, їх значення у життєдіяльності людини.
 26. Поняття про мислення. Мислення як процес та як діяльність.
 27. Види мислення.
 28. Особливості мислення у різних видах діяльності.
 29. Поняття про уяву. Види уяви. Роль уяви в різних видах діяльності.
 30. Загальне поняття про увагу. Властивості та види уваги.
 31. Неуважність і її причини. Основні критерії уваги.
 32. Поняття про емоції та почуття.
 33. Роль емоцій та почуттів у життєдіяльності людини.
 34. Воля як вища психічна функція. Вольова регуляція поведінки.
 35. Проблема формування вольових якостей особистості.
 36. Поняття про самоактуалізацію особистості.
 37. Основні напрямки та тенденції розвитку особистості.
 38. Соціально-психологічна структура особистості.
 39. Соціальний інтелект.
 40. Врахування соціально-психологічних властивостей особистості в роботі з людьми.
 41. Поняття про групу. Класифікація груп.
 42. Механізми утворення і розвитку групи.
 43. Поняття про референтну групу.
 44. Основні етапи формування групи та їх особливості.
 45. Поняття про групову згуртованість та її характеристика.
 46. Поняття про керівництво і лідерство.
 47. Стиль лідерства та проблеми ефективності групової діяльності.
 48. Прийняття групового рішення.
 49. Влада і її типи.
 50. Соціально-психологічний клімат організації.
 51. Ціннісно:орієнтаційна єдність організації.
 52. Основні напрямки оптимізації соціально-психологічного клімату.
 53. Поняття про спілкування. Сторони, функції та засоби спілкуання.
 54. Види спілкування та їх характеристика.
 55. Поняття про атракцію. Психологічні прийоми формування атракції.
 56. Мета та функції управлінського спілкування.
 57. Види ділового спілкування.
 58. Рекомендації з ведення ділових телефонних розмов.
 59. Психологічні особливості публічних виступів.
 60. Поняття про конфлікт. Види конфліктів.
 61. Структура конфлікту й етапи його розвитку.
 62. Шляхи вирішення конфліктів.
 63. Можливості управління конфліктами, етапи управління.
 64. Стадії вирішення конфлікту.
 65. Стилі поведінки в конфліктах.
 66. Поняття про особистісну самореалізацію професіонала.
 67. Психограма професіонала та її характеристика.
 68. Властивості самосвідомості професіонала, їх характеристика.
 69. Культура ділового спілкування.
 70. Професійна підготовка і підвищення кваліфікації професіонала.
 71. Поняття про імідж.
 72. Механізм створення іміджу.
 73. Групи особистісних якостей іміджу професіонала.
 74. Критерії вибору соціальної поведінки професіонала.
 75. Роль іміджу в міжособистісному спілкуванні.
 76. Поняття про психічне здоров'я.
 77. Психофізіологічний стан професіонала і способи його регуляції.
 78. Працездатність професіонала і її етапи.
 79. Шляхи підвищення працездатності.
 80. Психологічні умови здорового способу життя професіонала.
 81. Спільне та відмінне «психічне здоров’я» та «спосіб життя». 82. Співвідношення матеріального і духовного у способі життя спеціаліста.
 82. Вплив емоцій на ефективність управлінської діяльності.
 83. Особистісна тривожність і емоційна стійкість професіонала.
 84. Діагностика психічного стану особистості.
 85. Поняття про саморегуляції, її види. Психотехніки і прийоми саморегуляції.
 86. Релаксація як одна з умов саморегуляції спеціаліста.
 87. Аутогенне тренування.
 88. Поняття про професійну деформацію та професійне вигорання.
 89. Шляхи попередження та подолання професійної деформації та вигорання.

Структура тестового завдання

Вступне випробування проводиться письмово у вигляді тесту закритого типу. Тестове вступне випробування складається з 10 завдань, кожне з яких оцінюється в 20 балів за правильну відповідь. Таким чином, за правильні відповіді на всі питання абітурієнт може отримати максимальну кількість - 200 балів. Час виконання завдань – 30 хвилин.

Критерії оцінювання тестових завдань
Критерії оцінювання тестових вступних випробувань абітурієнтів старших курсів в 200 бальній шкалі.
Максимальна можлива сума набраних балів становить 200.
Мінімальна кількість балів для участі в конкурсному відборі становить
100 балів.

Нормативи оцінювання

Кількість вірних відповідей

Оцінка (кількість балів)

1-4

 до 100

5

100

6

120

7

140

8

160

9

180

10

200

 

Приклад тестового завдання

 Відображення людиною самої себе, свого ставлення до об’єктивної дійсності і самої себе, пов’язаної з мовою, називається:
а) свідомістю;
б) самосвідомістю;
в) надсвідомістю;
г) підсвідомістю.
 
 Воля забезпечує досягнення:
а) напруження;
б) поставленої мети;
в) причини дії;
7) розуміння світу.

 Навчання – це діяльність:
а) спрямована на засвоєння і застосування системи понять;
б) спрямована на одержання результату, що задовольняє матеріальні та духовні потреби людей;
в) що задовольняється самим процесом виконання;
г) що є умовою розвитку психіки.

 Від народження дитина отримує:
а) потреби, інтереси, навички;
б) задатки для розвитку певних здібностей;
в) риси характеру;
г) здібності;

 Такі прояви психічної діяльності людини, як пам’ять, сприймання, уява, відчуття, належать до таких психічних явищ:
а) психічні стани;
б) пізнавальні процеси;
в) емоційно-вольові процеси;
г) психічні властивості.

 До властивостей уваги не належить (вилучіть зайве):
а) сконцентрованість;
б) вимушеність;
в) стійкість;
г) обсяг.

 Мислення – це:
а) відображення у свідомості людини предметів і явищ з їх істотними властивостями;
б) безпосереднє відображення предметів і явищ в їх зв’язках і відносинах;
в) створення у свідомості людини образів предметів і явищ з їх внутрішніми та зовнішніми властивостями;
г) опосередковане і узагальнене відображення предметів і явищ та їх істотних зв’язків, властивостей і відносин.


 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна

 1. Адлер А. Наука жить. – К., 2007
 2. Айзенк Г. Проверьте свои интеллектуальные способности. – Рига, 2002.
 3. Александрова М.Д. Очерки психофизиологии. – Л., 2005
 4. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – Л., 2008
 5. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человековедения. – М., 2007
 6. Анастази А. Психологическое тестирование. –М: Педагогика, 2009.
 7. Андреева О.А. Техника тренировки памяти.- « Екатеринбург», 2002.
 8. Асмолов А.Г. Психология личности. – М., 2009
 9. Блейхер В.М., Бурлачук Л.Ф.Психологическая диагностика личности. – К., 2008.
 10. Бодунов М.В. Структура формально-динамических особенностей активности личности // Вопросы психологии. – 2007. - № 5. – С. 129-135
 11. Бузан Т. Скоростная память. – Москва, 2005.
 12. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика личности. -,2009.
 13. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. – М., 2006.
 14. Голубева Э.А. Способности и индивидуальность. – М., 2004
 15. Горбатов Д.С. Тестирование учебных достижений: Критериально-ориентированный подход \\ Педагогика. – 2005. - № 4.
 16. Горбачева Е.И. Опыт констатирования диагностического критериально - ориентированного теста \\ Вопр. психологии. – 2005. -№5.
 17. Гуревич К.М.Что такое психологическая диагностика. – М., 1985.
 18. Донцов А.И. Эмоция как ценность. – М: Политиздат, 2007. – 272с
 19. Дружинин В.М. Экспериментальная психология. – М., 2007.
 20. Дружинин М.К. Выборочное наблюдение и эксперимент. – М., 2007..
 21. Загальна психологія. Навчальнаий посібник / О.Скрипченко, Л.Долинська, З.Огороднійчук та ін. – К, 2007.
 22. Заика Е.В. Экспериментальная психология памяти: Основные методики и результаты исследования. – Харьков, 2002.
 23. Интегральное исследование индивидуальности: теоретическое и педагогические аспекты. – Пермь, 2008
 24. Иванов Е.Ф. Психология мышления и памяти: Учеб.пособ. – Харьков: ХГУ, 2008..
 25. Изард К. Эмоции человека. – М, 2009
 26. Ильин П.М. Психология воли. – Санк-Петербург, 2000.
 27. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. – Ростов на Дону, 2006
 28. Климов Е.А. Индивидуальный стиль деятельности в зависимости от топологических свойств нервной системы. – Казань, 2009
 29. Корнилова Т.В. Введение в психологический эксперимент. – М., 2007.
 30. Кречмер Э. Строение тела и характер. – М., 2005
 31. Ковалев А.Г., Мясищев В.Н. Психические особенности человека. Т.1. – Л., 2007
 32. Коломинский Н.Л. Диагностика в работе менеджера персонала: Психометрический тест// Персонал. – 1999. -№3. –С.74-78.
 33. Кон И.С. Психология половых различий // ж. Вопросы психологии, 2002, № 2
 34. Лазурский А.Ф. Классификация личностей. – П., 1921
 35. Левитов Н.Д. Проблема характера в современной психологии // ж. Вопросы психологии. – 2005. - № 5
 36. Левонтин Р. Человеческая индивидуальность: наследственность и среда. – М., 2003
 37. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. – М., 2007
 38. Леонгард К. Акцентуированные личности. – К., 2010
 39. Личко А.Е. Психопатия и акцентуации характера у подростков. – Л., 2007
 40. Лучшие психологические тесты для профотбора и профориентации/ Ред. А.Ф.Кудряшов. – Петрозаводск, 2002.
 41. Майоров А.Н. Тесты школьных достижений: конструирование, проведение, использование. – СПб., 2007.
 42. Мерлин В.С. Очерки интегрального исследования индивидуальности. – М., 2006
 43. Мерлин В.С. Психология индивидуальности. – Москва – Воронеж, 1996
 44. Мид М. Культура и мир детства. – М., 2008
 45. Небылицын В.Д. Основные свойства нервной системы. – М., 2001
 46. Основы психодиагностики / Ред.А.Г.Шмелев. – Ростов-н/Д, 2006.
 47. Палей А.И. Эмоциональность и когнитивный стиль: соотношение и психофизиологические характеристики // Психологические проблемы индивидуальности. – М: Л, 2003. – Вып. 1
 48. Петренко В.Ф. Психосемантика сознания. – М., 2008
 49. Практикум по психологическому исследованию \ Ред. Д.С. Горбатов. – М.:, 2009.
 50. Практикум по социологии./ Ред.И.М. Слепенков, Н.И.Дряхлов и др. – М., 2002.
 51. Практикум по экспериментальной и прикладной психологии / Ред. А.А. Крылов. – СПб., 2007.
 52. Практическая психодиагностика: Методики и тесты / Ред. – сост. Д.Я.Райгородский. – Самара, 2008.
 53. Психология индивидуальных различий / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер и В.Я. Романова. – М.: ЧеРо, 2008
 54. Психология и психофизиология индивидуальных различий в активности и саморегуляции человека. – Свердловск, 2009
 55. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СП б: 2009
Додаткова
 1. Симонов П.В. Эмоциональный мозг. – М., 1984
 2. Стреляу Я. Роль темперамента в психическом развитии. – М., 1986
 3. Теплов Б.М. Избранные труды. В 2 частях. – М., 1986
 4. Хьелл Л., Зинглер Д. Теории личности. – СПб., 1997.
 5. Холодная М.А. Когнитивные стили как проявление своеобразия индивидуального интеллекта. – К., 1990
 6. Шошин П.Б Метод экспертных оценок. – М., 1987.
 7. Юнг К.Г. Психологические типы. СП б: М., 1995